top Wisdom of Sirach ch 25

Chapter 25

1 Ἐν τρισὶν ὡραΐσθην καὶ ἀνέστην ὡραία ἔναντι κυρίου καὶ ἀνθρώπων· ὁμόνοια ἀδελφῶν, καὶ φιλία τῶν πλησίον, καὶ γυνὴ καὶ ἀνὴρ ἑαυτοῖς συμπεριφερόμενοι. 1 In three things I was beautified, and stood up beautiful both before God and men: the unity of brethren, the love of neighbours, a man and a wife that agree together.
2 τρία δὲ εἴδη ἐμίσησεν ψυχή μου καὶ προσώχθισα σφόδρα τῇ ζωῇ αὐτῶν· πτωχὸν ὑπερήφανον, καὶ πλούσιον ψεύστην, γέροντα μοιχὸν ἐλαττούμενον συνέσει. 2 Three sorts of men my soul hateth, and I am greatly offended at their life: a poor man that is proud, a rich man that is a liar, and an old adulterer that doateth.
3 ἐν νεότητι οὐ συναγείοχας, καὶ πῶς ἄν εὕροις ἐν τῷ γήρᾳ σου; 3 If thou hast gathered nothing in thy youth, how canst thou find any thing in thine age?
4 ὡς ὡραῖον πολιαῖς κρίσις καὶ πρεσβυτέροις ἐπιγνῶναι βουλήν. 4 O how comely a thing is judgment for gray hairs, and for ancient men to know counsel!
5 ὡς ὡραία γερόντων σοφία καὶ δεδοξασμένοις διανόημα καὶ βουλή. 5 O how comely is the wisdom of old men, and understanding and counsel to men of honour.
6 στέφανος γερόντων πολυπειρία, καὶ τὸ καύχημα αὐτῶν φόβος κυρίου. 6 Much experience is the crown of old men, and the fear of God is their glory.
7 ἐννέα ὑπονοήματα ἐμακάρισα ἐν καρδίᾳ καὶ τὸ δέκατον ἐρῶ ἐπὶ γλώσσης· ἄνθρωπος εὐφραινόμενος ἐπὶ τέκνοις, ζῶν καὶ βλέπων ἐπὶ πτώσει ἐχθρῶν· 7 There be nine things which I have judged in mine heart to be happy, and the tenth I will utter with my tongue: A man that hath joy of his children; and he that liveth to see the fall of his enemy:
8 μακάριος συνοικῶν γυναικὶ συνετῇ, καὶ ὃς ἐν γλώσσῃ οὐκ ὠλίσθησεν, καὶ ὃς οὐκ ἐδούλευσεν ἀναξίῳ ἑαυτοῦ· 8 Well is him that dwelleth with a wife of understanding, and that hath not slipped with his tongue, and that hath not served a man more unworthy than himself:
9 μακάριος ὃς εὗρεν φρόνησιν, καὶ διηγούμενος εἰς ὦτα ἀκουόντων· 9 Well is him that hath found prudence, and he that speaketh in the ears of them that will hear:
10 ὡς μέγας εὑρὼν σοφίαν· ἀλλ᾿ οὐκ ἔστιν ὑπὲρ τὸν φοβούμενον τὸν κύριον· 10 O how great is he that findeth wisdom! yet is there none above him that feareth the Lord.
11 φόβος κυρίου ὑπὲρ πᾶν ὑπερέβαλεν, κρατῶν αὐτοῦ τίνι ὁμοιωθήσεται; 11 But the love of the Lord passeth all things for illumination: he that holdeth it, whereto shall he be likened?
12  φόβος Κυρίου ἀρχὴ ἀγαπήσεως αὐτοῦ, πίστις δὲ ἀρχὴ κολλήσεως αὐτοῦ 12 The fear of the Lord is the beginning of his love: and faith is the beginning of cleaving unto him.
13 πᾶσαν πληγὴν καὶ μὴ πληγὴν καρδίας. καὶ πᾶσαν πονηρίαν καὶ μὴ πονηρίαν γυναικός· 13 Give me any plague, but the plague of the heart: and any wickedness, but the wickedness of a woman:
14 πᾶσαν ἐπαγωγὴν καὶ μὴ ἐπαγωγὴν μισούντων. καὶ πᾶσαν ἐκδίκησιν καὶ μὴ ἐκδίκησιν ἐχθρῶν 14 And any affliction, but the affliction from them that hate me: and any revenge, but the revenge of enemies.
15 οὐκ ἔστιν κεφαλὴ ὑπὲρ κεφαλὴν ὄφεωςκαὶ οὐκ ἔστιν θυμὸς ὑπὲρ θυμὸν ἐχθροῦ 15 There is no head above the head of a serpent; and there is no wrath above the wrath of an enemy.
16 συνοικῆσαι λέοντι καὶ δράκοντι εὐδοκήσω συνοικῆσαι μετὰ γυναικὸς πονηρᾶς. 16 I had rather dwell with a lion and a dragon, than to keep house with a wicked woman.
17 πονηρία γυναικὸς ἀλλοιοῖ τὴν ὅρασιν αὐτῆς καὶ σκοτοῖ τὸ πρόσωπον αὐτῆς ὡς ἄρκος· 17 The wickedness of a woman changeth her face, and darkeneth her countenance like sackcloth.
18 ἀνὰ μέσον τῶν πλησίον αὐτοῦ ἀναπεσεῖται ἀνὴρ αὐτῆς καὶ ἀκουσίως ἀνεστέναξεν πικρά 18 Her husband shall sit among his neighbours; and when he heareth it shall sigh bitterly.
19 μικρὰ πᾶσα κακία πρὸς κακίαν γυναικόςκλῆρος ἁμαρτωλοῦ ἐπιπέσοι αὐτῇ 19 All wickedness is but little to the wickedness of a woman: let the portion of a sinner fall upon her.
20 ἀνάβασις ἀμμώδης ἐν ποσὶν πρεσβυτέρουοὕτως γυνὴ γλωσσώδης ἀνδρὶ ἡσύχῳ 20 As the climbing up a sandy way is to the feet of the aged, so is a wife full of words to a quiet man.
21 μὴ προσπέσῃς ἐπὶ κάλλος γυναικὸς καὶ γυναῖκα μὴ ἐπιποθήσῃς. 21 Stumble not at the beauty of a woman, and desire her not for pleasure.
22 ὀργὴ καὶ ἀναίδεια καὶ αἰσχύνη μεγάλη γυνὴ ἐὰν ἐπιχορηγῇ τῷ ἀνδρὶ αὐτῆς 22 A woman, if she maintain her husband, is full of anger, impudence, and much reproach.
23 καρδία ταπεινὴ καὶ πρόσωπον σκυθρωπὸν καὶ πληγὴ καρδίας γυνὴ πονηρά· χεῖρες παρειμέναι καὶ γόνατα παραλελυμένα ἥτις οὐ μακαριεῖ τὸν ἄνδρα αὐτῆς. 23 A wicked woman abateth the courage, maketh an heavy countenance and a wounded heart: a woman that will not comfort her husband in distress maketh weak hands and feeble knees.
24 ἀπὸ γυναικὸς ἀρχὴ ἁμαρτίας. καὶ δι᾿ αὐτὴν ἀποθνῄσκομεν πάντες 24 Of the woman came the beginning of sin, and through her we all die.
25 μὴ δῷς ὕδατι διέξοδον μηδὲ γυναικὶ πονηρᾷ παρρησίαν· 25 Give the water no passage; neither a wicked woman liberty to gad abroad.
26 εἰ μὴ πορεύεται κατὰ χεῖράς σου· ἀπὸ τῶν σαρκῶν σου ἀπότεμε αὐτήν. 26 If she go not as thou wouldest have her, cut her off from thy flesh.