ἀντιφιλοσοφέω
  • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
  • Meaning:
    • to hold contrary tenets, reason against
    • to argue back with one's own philosophy
  • Cognates: φιλοσοφέω
  • Forms:
    • ἀντεφιλοσόφησαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
ἀντιφωνέω
ἀντιφωνήσαντες