ἀπέθαναν
ἀπέθανε
ἀπέθανεν
ἀπεθάνετε
ἀπεθάνῃ
ἀπεθάνομεν
ἀπέθανον
ἀπεθάνοσαν
ἀπεθαύμασαν
ἀπεθέμεθα
ἀπέθεντο
ἀπεθέρισα
ἀπέθεσθε
ἀπέθετο
ἀπέθηκαν
ἀπέθηκεν
ἀπέθλιψεν
ἀπέθνῃσκε, ἀπέθνησκε
ἀπέθνῃσκεν, ἀπέθνησκεν
ἀπέθνησκον
ἀπέθνῃσκον
ἀπεθνῄσκοσαν