ἀθά, ἀθᾶ
 • Parse: Transliterated word
 • Hebrew: from
 • Meaning: the "atha" part of Maran-atha μαρὰν ἀθά
ἀθανασία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: immortality
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMἀθανασίαἀθανασίαι
GENἀθανασίαςἀθανασιῶν
DATἀθανασίᾳἀθανασίαις
ACCἀθανασίανἀθανασίας
ἀθανασίᾳ
ἀθανασίαν
ἀθανασίας
ἀθάνατον
ἀθάνατος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: deathless, immortal, undying
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἀθάνατοςἀθάνατον
GENἀθανάτου
DATἀθανάτῳ
ACCἀθάνατον
Plural
 MascFemNeut
NOMἀθάνατοιἀθάνατα
GENἀθανάτων
DATἀθανάτοις
ACCἀθανάτουςἀθάνατα
ἀθανάτου
ἀθανάτους
ἀθανάτῳ
ἀθέμιστον
ἀθέμιστος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: unlawful, lawless, wanton, abominable, unlawful thing
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἀθέμιστοςἀθέμιστον
GENἀθεμίστου
DATἀθεμίστῳ
ACCἀθέμιστον
Plural
 MascFemNeut
NOMἀθέμιστοιἀθέμιστα
GENἀθεμίστων
DATἀθεμίστοις
ACCἀθεμίστουςἀθέμιστα
ἀθέμιτα
ἀθεμίτοις
ἀθέμιτον
ἀθέμιτος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • Adjectival:
   • unlawful, lawless, wanton, abominable
   • godless
  • Substantival:
   • an unlawful thing
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἀθέμιτοςἀθέμιτον
GENἀθεμίτου
DATἀθεμίτῳ
ACCἀθέμιτον
Plural
 MascFemNeut
NOMἀθέμιτοιἀθέμιτα
GENἀθεμίτων
DATἀθεμίτοις
ACCἀθεμίτουςἀθέμιτα
ἀθεμίτους
ἀθεμίτων
ἄθεοι
ἄθεος
Singular
 MascFemNeut
NOMἄθεοςἄθεον
GENἀθέου
DATἀθέῳ
ACCἄθεον
Plural
 MascFemNeut
NOMἄθεοιἄθεα
GENἀθέων
DATἀθέοις
ACCἀθέουςἄθεα
ἀθέους
ἀθεσία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • faithlessness, infidelity
  • breach of faith, treachery
  • fickleness
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMἀθεσίαἀθεσίαι
GENἀθεσίαςἀθεσιῶν
DATἀθεσίᾳἀθεσίαις
ACCἀθεσίανἀθεσίας
ἀθεσίᾳ
ἀθεσίαν
ἄθεσμος
Singular
 MascFemNeut
NOMἄθεσμοςἄθεσμον
GENἀθέσμου
DATἀθέσμῳ
ACCἄθεσμον
Plural
 MascFemNeut
NOMἄθεσμοιἄθεσμα
GENἀθέσμων
DATἀθέσμοις
ACCἀθέσμουςἄθεσμα
ἀθέσμου
ἀθέσμων
ἀθέσμως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: unlawfully, lawlessly, in a unlawful manner
 • Concord: 3Macc 6:26
ἀθετεῖ
ἀθετεῖν
ἀθετεῖτε
ἀθετέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to declare invalid, nullify, set aside, invalidate, abrogate, annul
  • to thwart, confound, frustrate
  • to reject (and treat as meaningless), not recognize
  • to refuse to recognize a claim or obligation
  • to commit an offence, transgress
  • to disprove a claim
  • to deal treacherously with, break faith with (someone)
  • to break an oath; break a promise
 • Cognates: ἀσυνθετέω
 • Forms:
 • Present
 • ἀθετεῖ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • ἀθετεῖν Verb: Pres Act Infin
 • ἀθετεῖτε Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
 • ἀθετοῦντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
 • ἀθετούντων Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc
 • ἀθετοῦσι Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • ἀθετοῦσιν Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • ἀθετῶ Verb: Pres Act Ind 1st Sing, contracted form
 • ἀθετῶν Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • ἐθετῶν Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • Future
 • ἀθετηθῇ Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • ἀθετηθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • ἀθετήσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • ἀθετήσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • ἀθετήσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • ἀθετήσωσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • Imperfect
 • ἠθέτουν Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Aorist
 • ἀθετῆσαι Verb: Aor Act Infin
 • ἀθετήσας Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
 • ἀθετήσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • ἠθέτησαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἠθέτησας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • ἠθέτησεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Perfect
 • ἠθετήκασιν Verb: Perf Act Ind 3rd Plur
 • ἠθετηκυῖα Verb: Perf Act Part Nom Sing Fem
ἀθετηθῇ
ἀθετηθήσεται
ἀθέτημα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • a breach of faith, transgression
  • refusal to recognize (someone's) authority and claim
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMἀθέτημαἀθετήματα
GENἀθετήματοςἀθετημάτων
DATἀθετήματιἀθετήμασι(ν)
ACCἀθέτημαἀθετήματα
ἀθετήματα
ἀθετῆσαι
ἀθετήσας
ἀθετήσει
ἀθετήσεις
ἀθετήσῃ
ἀθέτησιν
ἀθέτησις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • breach of faith, disannulling, annulment, removal, put away
  • refusal to recognize authority
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMἀθέτησιςἀθετήσεις
GENἀθετήεωςἀθετήσεων
DATἀθετήσειἀθετήσεσι(ν)
ACCἀθέτησινἀθετήσεις
ἀθετήσω
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Subj 1st Sing
  • Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • Root: ἀθετέω
ἀθετήσωσι(ν)
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
  • Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • Root: ἀθετέω
ἀθετοῦντες
ἀθετούντων
 • Parse: Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc/Neut
 • Root: ἀθετέω
ἀθετοῦσι(ν)
ἀθετῶ
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing, contracted form
 • Root: ἀθετέω
ἀθετῶν
ἀθεώρητος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: invisible, without observation, not seen, not to be seen
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἀθεώρητοςἀθεώρητον
GENἀθεωρήτου
DATἀθεωρήτῳ
ACCἀθεώρητον
Plural
 MascFemNeut
NOMἀθεώρητοιἀθεώρητα
GENἀθεωρήτων
DATἀθεωρήτοις
ACCἀθεωρήτουςἀθεώρητα
ἄθικτα
ἄθικτος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: inviolable, sacred
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἄθικτοςἄθικτον
GENἀθίκτου
DATἀθίκτῳ
ACCἄθικτον
Plural
 MascFemNeut
NOMἄθικτοιἄθικτα
GENἀθίκτων
DATἀθίκτοις
ACCἀθίκτουςἄθικτα
ἆθλα
ἀθλέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to strive, compete
 • Forms:
  • ἀθλῇ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • ἀθλήσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • ἤθλησα Verb: Aor Act ind 1st Sing
  • ἀθλοῦμεν Verb: Pres Act Ind 1st Plur
  • ἤθλησαν Verb: Aor Act ind 3rd plur
ἀθλῇ
ἀθλήσῃ
ἄθλησιν
ἄθλησις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: fight, contest, struggle
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMἄθλησιςἀθλήσεις
GENἀθλήεωςἀθλήσεων
DATἀθλήσειἀθλήσεσι(ν)
ACCἄθλησινἀθλήσεις
ἀθλητάς
ἀθλητής
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: athlete, contender, prizefighter, champion
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMἀθλητήςἀθληταί
GENἀθλητοῦἀθλητῶν
DATἀθλητῇἀθληταῖς
ACCἀθλητήνἀθλητάς
ἀθλητοῦ
ἄθλιος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • gaining the prize
  • wretched, unhappy, miserable
 • Cognates: δυσάθλιος
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἄθλιοςἄθλιον
GENἀθλίου
DATἀθλίῳ
ACCἄθλιον
Plural
 MascFemNeut
NOMἄθλιοιἄθλια
GENἀθλίων
DATἀθλίοις
ACCἀθλίουςἄθλια
 • Comparatives & Superlatives
 • ἀθλιώτατε Adj: Voc Sing Masc Superlative
 • ἀθλιωτάτης Adj: Gen Sing Fem Superlative
 • ἀθλιώτατος Adj: Nom Sing Masc Superlative
ἀθλιώτατε
ἀθλιωτάτης
ἀθλιώτατος
ἀθλοθετέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to offer a prize, offer rewards, give awards
 • Concord: 4Macc 17:12
 • Forms:
  • ἠθλοθέτει Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
ἆθλον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • the prize of athletic contest
  • the prize of moral struggle
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMἆθλονἆθλα
GENἄθλουἄθλων
DATἄθλῳἄθλοις
ACCἆθλονἆθλα
ἀθλοῦμεν
ἀθλοφόρε
ἀθλοφόρος
Singular
 MascFemNeut
NOMἀθλοφόροςἀθλοφόρον
GENἀθλοφόρου
DATἀθλοφόρῳ
ACCἀθλοφόρον
VOCἀθλοφόρε
Plural
 MascFemNeut
NOMἀθλοφόροιἀθλοφόρα
GENἀθλοφόρων
DATἀθλοφόροις
ACCἀθλοφόρουςἀθλοφόρα
ἀθλοφόρῳ
ἄθλων
ἄθραυστον
ἄθραυστος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: unbroken
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἄθραυστοςἄθραυστον
GENἀθραύστου
DATἀθραύστῳ
ACCἄθραυστον
Plural
 MascFemNeut
NOMἄθραυστοιἄθραυστα
GENἀθραύστων
DATἀθραύστοις
ACCἀθραύστουςἄθραυστα
ἀθροίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to gather together, assemble, muster, collect
 • Cognates: ἀθροίζω, ἐπαθροίζω, συναθροίζω
 • Forms:
  • ἀθροίσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
  • ἀθροίσθητε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
  • ἄθροισον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • ἀθροίσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • ἠθροίζοντο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Plur
  • ἤθροισεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἠθροίσθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • ἠθροίσθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
  • ἠθροισμένους Verb: Perf Mid/Pass Part Acc Plur Masc
ἀθροίσατε
ἀθροίσθητε
ἄθροισμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: a gathering, multitude, assembly, large group (of troops)
ἄθροισον
ἀθροίσω
ἀθρόος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: all together, in crowds, gathered, assembled
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἀθρόοςἀθρόον
GENἀθρόου
DATἀθρόῳ
ACCἀθρόον
Plural
 MascFemNeut
NOMἀθρόοιἀθρόα
GENἀθρόων
DATἀθρόοις
ACCἀθρόουςἀθρόα
ἀθρόους
ἀθυμέω
ἀθυμήσασι(ν)
 • Parse: Verb: Aor Act Part Dat Plur Masc/Neut
 • Root: ἀθυμέω
ἀθυμία
Feminine
 SingularPlural
NOMἀθυμίαἀθυμίαι
GENἀθυμίαςἀθυμιῶν
DATἀθυμίᾳἀθυμίαις
ACCἀθυμίανἀθυμίας
ἀθυμίαν
ἀθυμοῦσαν
ἀθυμῶσιν
ἄθυτον
 • Parse:
  • Adj: Nom/Acc Sing Neut
  • Adj: Acc Sing Masc
 • Root: ἄθυτος
ἄθυτος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: not offered, not fit to be offered (as a sacrifice), leftover
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἄθυτοςἄθυτον
GENἀθύτου
DATἀθύτῳ
ACCἄθυτον
Plural
 MascFemNeut
NOMἄθυτοιἄθυτα
GENἀθύτων
DATἀθύτοις
ACCἀθύτουςἄθυτα
ἀθῴα
ἀθῷοι
ἀθῴοις
ἀθῷον
 • Parse:
  • Adj: Nom/Acc Sing Neut
  • Adj: Acc Sing Masc
 • Root: ἀθῷος
ἀθῶον
 • Parse:
  • Adj: Nom/Acc Sing Neut
  • Adj: Acc Sing Masc
 • Root: ἀθῷος
ἀθῷος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • innocent, unpunished, scot-free, without blame, not deserving punishment
  • immune legally, not liable
  • free, clear

   ἀθῷος ἔσῃ ἀπὸ τῆς ἀρᾶς μου·
   you will be free from my curse (Gen 24:41)

 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἀθῷοςἀθῷον
GENἀθῴου
DATἀθῴῳ
ACCἀθῷον
Plural
 MascFemNeut
NOMἀθῷοιἀθῷα
GENἀθῴων
DATἀθῴοις
ACCἀθῴουςἀθῷα
ἀθῴου
ἀθῴους
ἀθῳόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to release unpunished
   • to leave unavenged
   • to avenge, revenge someone for someone else
  • Passive:
   • to hold guiltless, be blameless
   • to remain unpunished
 • Forms:
  • ἀθῳωθῇς Verb: Aor Pass Subj 2nd Sing
  • ἀθῳωθήσῃ Verb: Aor Mid Subj 2nd Sing
  • ἀθῳωθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • ἀθῳωμένη Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Fem
  • ἀθῳῶν Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • ἀθῳώσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • ἀθῳώσῃς Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • ἀθῴωσον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • ἀθῳώσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • ἠθῴωμαι Verb: Perf Mid/Pass Ind 1st Sing
ἀθῴῳ
ἀθῳωθῇς
ἀθῳωθήσεται, ἀθωωθήσεται
ἀθῳωθήσῃ
 • Parse:
  • Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
  • Verb: Aor Mid Subj 2nd Sing
 • Root: ἀθῳόω
ἀθῳωμένη
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Fem
 • Root: ἀθῳόω
ἀθῴων
ἀθώων
ἀθῳῶν
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • Root: ἀθῳόω
ἀθῳώσει
ἀθῳώσῃς
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
  • Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • Root: ἀθῳόω
ἀθῴωσον
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • Root: ἀθῳόω
ἀθῳώσω, ἀθωώσω