ἑλιγήσεται
ἕλιγμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: package, roll, curl, lock
ἐλιθάσθην
ἐλιθάσθησαν
ἐλιθοβόλησαν
ἐλιθοβόλησεν
ἐλιθοβόλουν
ἕλικι
ἐλίκμησα
ἑλικτά
ἑλικτή
ἑλικτός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • curved, twisted, wreathed, rolled, winding
  • rolled (bread)
  • winding (staircase)
 • Forms:
  • ἑλικτά Adj: Acc Plur Neut
  • ἑλικτή Adj: Nom Sing Fem
ἐλιμαγχόνησεν
ἕλιξ
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • tendril of a vine
  • vine branch
  • fetter
 • Forms:
  • ἕλικι Noun: Dat Sing Fem
ἑλίξεις
ἐλίπανας
ἐλίπανε
ἐλίπανεν
ἐλιπάνθη
ἐλιπάνθησαν
ἔλιπεν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: λείπω
ἔλιπον
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
 • Root: λείπω
ἑλισσόμενον
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Nom/Acc Sing Neut
 • Root: ἑλίσσω
ἑλίσσω
ἐλιτάνευον
ἑλιχθείη