ἐπαιδεύθη
ἐπαιδεύθην
ἐπαιδεύθησαν
ἐπαίδευον
ἐπαίδευσαν
ἐπαίδευσας
ἐπαίδευσεν
ἔπαιζεν
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • Root: παίζω
ἐπαινεθήσεται
ἐπαινεθήσονται
ἐπαίνει
ἐπαινεῖ
ἐπαινεῖν
ἐπαινεῖσθαι
ἐπαινεῖσθε
ἐπαινεῖται
ἐπαινέσας
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 2nd Sing; Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
 • Root: ἐπαινέω
ἐπαινέσατε
ἐπαινεσάτωσαν
ἐπαινέσει
ἐπαινέσῃς
ἐπαινεσθήσεται
ἐπαινεσθησόμεθα
ἐπαινεσθήσονται
ἐπαινέσουσιν
ἐπαινεστή
ἐπαινεστός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • renowned, praiseworthy, laudable
  • deserving warm praise
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἐπαινεστόςἐπαινεστήἐπαινεστόν
GENἐπαινεστοῦἐπαινεστῆςἐπαινεστοῦ
DATἐπαινεστῷἐπαινεστῇἐπαινεστῷ
ACCἐπαινεστόνἐπαινεστήνἐπαινεστόν
Plural
 MascFemNeut
NOMἐπαινεστοίἐπαινεσταίἐπαινεστά
GENἐπαινεστῶνἐπαινεστῶνἐπαινεστῶν
DATἐπαινεστοῖςἐπαινεσταῖςἐπαινεστοῖς
ACCἐπαινεστούςἐπαινεστάςἐπαινεστά
ἐπαινέσω
ἐπαινετή
ἐπαινετός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: praiseworthy, laudable
 • Forms:
  • ἐπαινετή Adj: Nom Sing Fem
ἐπαινέω
 • Present
 • ἐπαινοῦσι Verb: Pres Act Ind 3rd Plur; Pres Act Part Dat Plur Masc/Neut
 • ἐπαινοῦμεν Verb: Pres Act Ind 1st Plur
 • ἐπαινουμένη Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Fem
 • ἐπαίνει Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • ἐπαινεῖν Verb: Pres Act Infin
 • ἐπαινεῖσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • ἐπαινεῖσθε Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Plur
 • ἐπαινεῖται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • ἐπαινουμένῳ Verb: Pres Mid/Pass Part Dat Sing Masc
 • ἐπαινοῦντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
 • ἐπαινῶ Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • ἐπαινῶν Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • Imperfect
 • ἐπαινοῦμεν Verb: Imperfect Act Ind 1st Plur
 • Future
 • ἐπαινέσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • ἐπαινεσθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • ἐπαινεθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • ἐπαινεθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
 • ἐπαινέσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • ἐπαινεσθησόμεθα Verb: Fut Pass Ind 1st Plur
 • ἐπαινεσθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
 • Aorist
 • ἐπαινέσας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing; Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
 • ἐπαινέσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • ἐπαινεσάτωσαν Verb: Aor Act Imperative 3rd Plur
 • ἐπαινέσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • ἐπαινέσω Verb: Aor Act Subj 1st Sing
 • ἐπῃνέθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • ἐπῄνεσα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
 • ἐπῄνεσαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἐπῄνεσε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἐπῄνεσεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἐπήνεσε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἐπήνεσεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Perfect
ἔπαινον
ἔπαινος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • praise, approval, recognition, commendation
  • approbation, public recognition of achievements, recognition of desirable qualities
  • a thing worthy of praise
  • object deserving praise
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMἔπαινοςἔπαινοι
GENἐπαίνουἐπαίνων
DATἐπαίνῳἐπαίνοις
ACCἔπαινονἐπαίνους
VOCἔπαινεἔπαινοι
ἐπαινοῦμεν
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Plur
  • Verb: Pres Act Ind 1st Plur
 • Root: ἐπαινέω
ἐπαινουμένη
ἐπαινουμένῳ
ἐπαινοῦντες
ἐπαίνους
ἐπαινοῦσι
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Plur; Pres Act Part Dat Plur Masc/Neut
 • Root: ἐπαινέω
ἐπαινῶ
ἐπαίνῳ
ἐπαινῶν
ἔπαιξεν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: παίζω
ἐπαίρει
ἐπαίρεσθαι
ἐπαίρεσθε
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Plur
 • Root: ἐπαίρω
ἐπαίρεται
ἐπαίρετε
ἐπαιρέτω
ἐπαίρῃ
ἐπαιρόμενα
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Plur Neut
 • Root: ἐπαίρω
ἐπαιρομένοις
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Dat Plur Masc/Neut
 • Root: ἐπαίρω
ἐπαιρόμενον
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Nom/Acc Sing Neut
 • Root: ἐπαίρω
ἐπαιρόμενος
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
 • Root: ἐπαίρω
ἐπαιρομένων
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Gen Plur Masc/Fem/Neut
 • Root: ἐπαίρω
ἐπαίροντας
ἐπαίρου
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Sing
 • Root: ἐπαίρω
ἐπαίρω
 • Present
 • ἐπαιρομένων Verb: Pres Mid/Pass Part Gen Plur Masc/Fem/Neut
 • ἐπαιρομένοις Verb: Pres Mid/Pass Part Dat Plur Masc/Neut
 • ἐπαίρει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • ἐπαίρεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • ἐπαίρεσθε Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Plur
 • ἐπαίρεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • ἐπαίρετε Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
 • ἐπαιρέτω Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
 • ἐπαίρῃ Verb: Pres Act Subj 3rd Sing
 • ἐπαιρόμενα Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Plur Neut
 • ἐπαιρόμενον Verb: Pres Mid/Pass Part Nom/Acc Sing Neut
 • ἐπαιρόμενος Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
 • ἐπαίροντας Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
 • ἐπαίρου Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Sing
 • ἐπηρμένους Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Plur Masc
 • Imperfect
 • ἐπῄρετο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Future
 • ἐπαρθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • ἐπαρθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
 • Aorist
 • ἐπήρθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • ἐπαραμένους Verb: Aor Mid Part Acc Plur Masc
 • ἐπαραί Verb: Aor Act Infin
 • ἐπάραντες Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
 • ἐπαράς Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
 • ἐπάρασα Verb: Aor Act Part Nom Sing Fem
 • ἐπάρατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • ἐπάρῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • ἐπάρῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • ἔπαρον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • ἐπαρθείς Verb: Aor Pass Part Nom Sing Masc
 • ἐπαρθέντα Verb: Aor Pass Part Acc Sing Masc
 • ἐπαρθέντες Verb: Aor Pass Part Nom Plur Masc
 • ἐπαρθῆναι Verb: Aor Pass Infin
 • ἐπάρθητε Verb: Aor Pass Imperative 2nd Plur
 • ἐπάρθητι Verb: Aor Pass Imperative 2nd Sing
 • ἐπῆρα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
 • ἐπῆραν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἐπήρατο Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
 • ἐπῆρε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἐπῆρεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἐπηρμένου Verb: Aor Mid Part Gen Sing Masc
 • ἐπήρθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • ἐπήρθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • Perfect
 • ἐπηρμένοι Verb: Perf Act Part Nom Plur Masc
 • ἐπηρμένον Verb: Perf Mid/Pass Part Nom/Acc Sing Neut
 • ἐπηρμένος Verb: Perf Mid/Pass Part Nom Sing Masc
 • ἐπηρμένων Verb: Perf Mid/Pass Part Gen Plur Masc
 • ἐπῃρμένων Verb: Perf Mid/Pass Part Gen Plur Masc
ἔπαισα
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 1st Sing
 • Root: παίζω
ἔπαισαν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
 • Root: παίζω
ἔπαισας
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • Root: παίζω
ἔπαισε
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: παίω
ἔπαισεν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: παίω
ἐπαισχύνεσθε
ἐπαισχύνεται
ἐπαισχυνθήσονται
ἐπαισχύνομαι
ἐπαισχύνονται
ἐπαισχυνθέντες
ἐπαισχυνθῇ
ἐπαισχύνθη
ἐπαισχυνθῇς
ἐπαισχυνθήσεται
ἐπαισχυνθῶ
ἐπαισχύνω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to shame
  • Passive:
   • to be ashamed, feel shame for something
   • to feel diffident
 • Forms:
 • Present
 • ἐπαισχύνονται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • ἐπαισχύνομαι Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • ἐπαισχύνεσθε Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Plur
 • ἐπαισχύνεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Imperfect
 • Future
 • ἐπαισχυνθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • ἐπαισχυνθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
 • Aorist
 • ἐπῃσχύνθητε Verb: Aor Pass Ind 2nd Plur
 • ἐπαισχυνθέντες Verb: Aor Pass Part Nom Plur Masc
 • ἐπαισχυνθῇ Verb: Aor Pass Ind/Subj 3rd Sing
 • ἐπαισχυνθῇς Verb: Aor Pass Subj 2nd Sing
 • ἐπησχυνθῇ Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • ἐπαισχυνθῶ Verb: Aor Pass Subj 1st Sing
 • ἐπῃσχύνθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • Perfect
ἐπαιτεῖν
ἐπαιτέω
ἐπαίτην
ἐπαίτης
Masculine
 SingularPlural
NOMἐπαίτηςἐπαῖται
GENἐπαίτουἐπαιτῶν
DATἐπαίτῃἐπαίταις
ACCἐπαίτηνἐπαίτας
ἐπαιτησάτωσαν
ἐπαιτήσεως
ἐπαίτησις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • begging, beggar
  • life of begging
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMἐπαίτησιςἐπαιτήσεις
GENἐπαιτήσεωςἐπαιτήσεων
DATἐπαιτήσειἐπαιτήσεσι(ν)
ACCἐπαίτησινἐπαιτήσεις
ἐπαιτῶν
ἐπαΐω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to give ear to