ἐπισταθέντων
ἐπίσταμαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to understand (something)
  • to know, be fully acquainted with
  • to be convinced
  • to comprehend
  • to possess the necessary knowledge, skill, and ability (to do a task)
 • Cognates: ἐπίσταμαι, κατεφίσταμαι, συνεπίσταμαι
 • Forms:
  • ἐπιστάμην Verb: Press Mid/Pass Ind 1st Sing
  • ἠπίστατο Verb: Imp Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • ἐπιστάμεθα Verb: Pres/Imp Mid/Pass Ind 1st Plur
  • ἐπισταμένη Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Fem
  • ἐπιστάμενοι Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Plur Masc
  • ἐπιστάμενον Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Sing Masc
  • ἐπιστάμενος Verb: Pres Mid/Pass Deponent Part Nom Sing Masc
  • ἐπισταμένου Verb: Pres Mid/Pass Part Gen Sing Masc
  • ἐπισταμένους Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Plur Masc
  • ἐπισταμένῳ Verb: Pres Mid/Pass Part Dat Sing Masc
  • ἐπισταμένων Verb: Pres Mid/Pass part Gen Plur Masc
  • ἠπιστάμην Verb: Imp Mid/Pass Ind 1st Sing
  • ἐπίστανται Verb: Pres Mid/Pass Deponent Ind 3rd Plur
  • ἐπίστασαι Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
  • ἐπίστασθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
  • ἐπίστασθε Verb: Pres Mid/Pass Deponent Ind 2nd Plur
  • ἐπιστάται Verb: Pres Mid/Pass Deponent Ind 3rd Sing
  • ἐπίστησθε Verb: Pres Mid/Pass Subj 2nd Plur
  • ἠπίσταντο Verb: Imp Mid Ind 3rd Plur
  • ἠπίστω Verb: Perf Act Ind 2nd Sing
ἐπιστάμεθα
ἐπισταμένη
ἐπιστάμενοι
ἐπιστάμενον
ἐπιστάμενος
ἐπισταμένου
ἐπισταμένους
ἐπισταμένῳ
ἐπισταμένων
ἐπιστάμην
ἐπιστανομένους
ἐπίστανται
ἐπιστάντες
ἐπιστάς
ἐπιστᾶσα
ἐπίστασαι
ἐπίστασθαι
ἐπίστασθε
ἐπίστασι
ἐπίστασιν
ἐπίστασις
Feminine
 SingularPlural
NOMἐπίστασιςἐπιστάσεις
GENἐπιστάσεωςἐπιστάσεων
DATἐπιστάσειἐπιστάσεσι(ν)
ACCἐπίστασι(ν)ἐπιστάσεις
ἐπιστάτα
ἐπιστάται
ἐπίσταται
ἐπιστάτας
ἐπιστατέω
ἐπιστάτην
ἐπιστάτης
ἐπιστατῶν
ἐπιστεῖλαι
ἐπιστέλλομεν
ἐπιστέλλω
ἐπίστευεν
ἐπιστεύετε
ἐπιστεύθη
ἐπιστεύθην
ἐπιστεύθησαν
ἐπιστεύομεν
ἐπίστευον
ἐπίστευσα
ἐπιστεύσαμεν
ἐπίστευσαν
ἐπίστευσας
ἐπιστεύσατε
ἐπίστευσε
ἐπίστευσεν
ἐπιστῇ
ἐπίστῃ
ἐπίστηθι
ἐπιστηθίος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: bosom, someone who rested on another's bosom, thus close friend
 • Forms:
  • ἐπιστηθίῳ Adj: Dat Sing Masc
ἐπιστηθίῳ
ἐπιστήμη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • understanding, acquaintance with (something), skill (in something)
  • knowledge
  • body of knowledge
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMἐπιστήμηἐπιστῆμαι
GENἐπιστήμηςἐπιστημῶν
DATἐπιστήμῃἐπιστήμαις
ACCἐπιστήμηνἐπιστήμας
VOCἐπιστήμηἐπιστῆμαι
ἐπιστήμῃ
ἐπιστήμην
ἐπιστήμης
ἐπίστημι
ἐπιστήμονας
ἐπιστήμονες
ἐπιστήμων
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • knowing, wise, prudent, intelligent, skilled, learned
  • expert, master craftsman
 • Cognates: ἐπιστήμων, στήμων
 • Forms:
  • ἐπιστήμονας Adj: Acc Plur Masc
  • ἐπιστήμονες Adj: Nom Plur Masc
ἐπιστήριγμα
ἐπιστηριζομένη
ἐπιστηρίζοντες
ἐπιστηρίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to cause to rest on
   • to position firmly on (something)
   • to stay, confirm, strengthen
   • to cause to lean on, rest on
   • to support further, i.e., re-establish
  • Passive:
   • to be supported
   • to be established
 • Cognates: ἀντιστηρίζω, ἐγκαταστηρίζω, ἐπιστηρίζω, καταστηρίζω, στηρίζω, ὑποστηρίζω
 • Forms:
  • ἐπεστηρίχθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • ἐπεστηρίχθην Verb: Aor Pass Ind 1st Sing
  • ἐπεστήρικται Verb: Perf Mid Ind 3rd Sing
  • ἐπεστήρικτο Verb: Pluperfect pass Ind 3rd Sing
  • ἐπεστήρισας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • ἐπεστηρίσατο Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
  • ἐπεστήρισται Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
  • ἐπεστήριξαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἐπιστηριχθήσομαι Verb: Fut Pass Ind 1st Sing
  • ἐπιστηρίσομαι Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
  • ἐπιστηρισθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
  • ἐπιστηριῶ Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • ἐπιστηριζομένη Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Fem
  • ἐπιστηρίζοντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • ἐπιστηρίζων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
ἐπιστηρίζων
ἐπιστηρισθῇ
ἐπιστηρίσομαι
ἐπιστηριῶ
ἐπιστηριχθήσομαι
ἐπιστῇς
ἐπιστῆσαι
ἐπιστήσατε
ἐπιστήσει
ἐπιστήσεις
ἐπιστήσεται
ἐπιστήσῃ
ἐπιστήσῃς
ἐπίστησθε
ἐπιστήσομεν
ἐπίστησον
ἐπιστήσονται
ἐπιστήσουσιν
ἐπιστήσω
ἐπιστικός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: argumentative, contentious
ἐπιστοιβάζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to pile up, heap up
 • Cognates: στοιβάζω
 • Forms:
  • ἐπιστοιβάσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
  • ἐπιστοιβάσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
ἐπιστοιβάσῃς
ἐπιστοιβάσουσιν
ἐπιστολαί
ἐπιστολαῖς
ἐπιστολάς
ἐπιστολή
ἐπιστολῇ
ἐπιστολήν
ἐπιστολῆς
ἐπιστολῶν
ἐπιστομίζειν
ἐπιστομίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to stop the mouth; to put something over the mouth, i.e., (figuratively) to silence
 • Forms:
  • ἐπιστομίζειν Verb: Pres Act Infin
ἐπιστοποίει
ἐπιστοποίησας
ἐπίστου
ἐπιστρατεία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • a march against, expedition against
  • a military campaign
 • Cognates: ἐπιστρατεία, στρατεία
 • Forms:
  • ἐπιστρατείας Noun: Gen Sing Fem
ἐπιστρατείας
ἐπιστρατεῦσαι
ἐπιστρατεύσαντα
ἐπιστρατεύω
ἐπιστράτηγον
ἐπιστράτηγος
ἐπιστρατοπεδεύω
ἐπιστραφείς
ἐπιστραφέντες
ἐπιστραφῇ
ἐπιστραφῆναι
ἐπιστραφῇς
ἐπιστραφήσεσθε
ἐπιστραφήσεται
ἐπιστραφήσῃ
ἐπιστραφήσομαι
ἐπιστραφησόμεθα
ἐπιστραφήσονται
ἐπιστράφηθι
ἐπιστράφητε
ἐπιστραφῆτε
ἐπιστράφητι
ἐπιστραφήτω
ἐπιστραφῶσι
ἐπιστραφῶσιν
ἐπίστρεφε
ἐπιστρέφει
ἐπιστρέφειν
ἐπιστρέφεις
ἐπιστρέφετε
ἐπιστρεφέτω
ἐπιστρέφῃ
ἐπιστρέφομεν
ἐπιστρεφομένοις
ἐπιστρέφον
ἐπιστρέφοντα
ἐπιστρέφονται
ἐπιστρέφοντας
ἐπιστρέφοντες
ἐπιστρέφοντος
ἐπιστρέφου
ἐπιστρέφουσα
ἐπιστρέφουσαι
ἐπιστρεφούσῃ
ἐπιστρέφουσι
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Part Dat Plur Masc
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • Root: ἐπιστρέφω
ἐπιστρέφουσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Part Dat Plur Masc
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • Root: ἐπιστρέφω
ἐπιστρέφω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to turn, turn aside
   • to return
   • to bring back
   • to cause to come back
   • to transform
   • to direct backwards
   • to turn around, turn back
   • to reverse the direction of movement and return (to the point of origin)
   • to turn around and go in a different direction
   • to turn toward and focus one's attention and efforts on
  • Middle:
   • to turn oneself (around)
  • Passive:
   • to be converted
   • to return
 • Cognates: ἀναστρέφω, ἀποστρέφω, διαστρέφω, ἐκστρέφω, ἐπαναστρέφω, ἐπιστρέφω, ἐπισυστρέφω, καταστρέφω, μεταστρέφω, περιστρέφω, στρέφω, συναναστρέφω, συστρέφω, ὑποστρέφω
 • Forms:
  • ἐπιστράφηθι Verb: Aor Pass Imperative 2nd Sing
  • ἐπεστράφη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • ἐπεστράφησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
  • ἐπεστράφητε Verb: 2Aor Pass Ind 2nd Plur
  • ἐπέστρεφεν Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
  • ἐπιστρεφομένοις Verb: Pres Mid/Pass Part Dat Plur Masc
  • ἐπέστρεφον Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
  • ἐπεστρέφοντο Verb: Imp Mid Ind 3rd Plur
  • ἐπέστρεψα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
  • ἐπεστρέψαμεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
  • ἐπέστρεψαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἐπέστρεψας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • ἐπεστρέψατε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
  • ἐπέστρεψε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐπέστρεψεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐπιστραφείς Verb: 2Aor Pass Part Nom Sing Masc
  • ἐπιστραφέντες Verb: Aor Pass Part Nom Plur Masc
  • ἐπιστραφῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
  • ἐπεστράφην Verb: Aor Pass Ind 1st Sing
  • ἐπιστραφῆναι Verb: Aor Pass Infin
  • ἐπιστραφῇς Verb: Aor Pass Subj 2nd Sing
  • ἐπιστραφήσεσθε Verb: Fut Pass Ind 2nd Plur
  • ἐπιστραφήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • ἐπιστραφήσῃ Verb: Fut Pass Ind 2nd Sing
  • ἐπιστραφήσομαι Verb: Fut Pass Ind 1st Sing
  • ἐπιστραφησόμεθα Verb: Fut Pass Ind 1st Plur
  • ἐπιστραφήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
  • ἐπιστράφητε Verb: Aor Pass Imperative 2nd Plur
  • ἐπιστράφητι Verb: Aor Pass Imp 2nd Sing
  • ἐπιστραφήτω Verb: 2Aor Pass Imperative 3rd Sing
  • ἐπιστραφῶσι Verb: 2Aor Pass Subj 3rd Plur
  • ἐπιστραφῶσιν Verb: 2Aor Pass Subj 3rd Plur
  • ἐπίστρεφε Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
  • ἐπιστρέφει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • ἐπιστρέφειν Verb: Pres Act Infin
  • ἐπιστρέφεις Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
  • ἐπιστρέφετε Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
  • ἐπιστρεφέτω Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
  • ἐπιστρέφῃ Verb: Pres Act Subj 3rd Sing
  • ἐπιστρέφομεν Verb: Pres Act Ind 1st Plur
  • ἐπιστρέφον Verb: Pres Act Part Acc Sing Neut
  • ἐπιστρέφοντα Verb: Pres Act Part Acc Sing Masc
  • ἐπιστρέφονται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
  • ἐπιστρέφοντας Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
  • ἐπιστρέφοντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • ἐπιστρέφοντος Verb: Pres Act Part Gen Sing Masc
  • ἐπιστρέφου Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Sing
  • ἐπιστρέφουσα Verb: Pres Act Part Nom Sing Fem
  • ἐπιστρέφουσαι Verb: Pres Act Part Dat Sing Fem
  • ἐπιστρεφούσῃ Verb: Pres Act Part Dat Sing Fem
  • ἐπιστρέφουσι
   • Verb: Pres Act Part Dat Plur Masc
   • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • ἐπιστρέφουσι(ν)
   • Verb: Pres Act Part Dat Plur Masc
   • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • ἐπιστρέφων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • ἐπιστρέψαι Verb: Aor Act Infin
  • ἐπιστρέψαντα Verb: Aor Act Part Acc Sing Masc
  • ἐπιστρέψαντες Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
  • ἐπιστρέψαντος Verb: Aor Act Part Gen Sing Masc
  • ἐπιστρέψας Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
  • ἐπιστρέψατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
  • ἐπιστρεψατω Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
  • ἐπιστρεψάτωσαν Verb: Aor Act Imperative 3rd Plur
  • ἐπιστρέψει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • ἐπιστρέψεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • ἐπιστρέψῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • ἐπιστρέψῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
  • ἐπιστρέψητε Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
  • ἐπιστρέψομεν Verb: Fut Act Ind 1st Plur
  • ἐπίστρεψον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • ἐπιστρέψουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
  • ἐπιστρέψω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • ἐπιστρέψωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
  • ἐπιστρέψωσι Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
  • ἐπιστρέψωσι(ν) Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
  • ἐπισυστρέψαι Verb: Aor Act Infin
  • ἐπόστρεψεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
ἐπιστρέφων
ἐπιστρέψαι
ἐπιστρέψαντα
ἐπιστρέψαντες
ἐπιστρέψαντος
ἐπιστρέψας
ἐπιστρέψατε
ἐπιστρεψατω
ἐπιστρεψάτωσαν
ἐπιστρέψει
ἐπιστρέψεις
ἐπιστρέψῃ
ἐπιστρέψῃς
ἐπιστρέψητε
ἐπιστρέψομεν
ἐπίστρεψον
ἐπιστρέψουσιν
ἐπιστρέψω
ἐπιστρέψωμεν
ἐπιστρέψωσι
ἐπιστρέψωσιν
ἐπιστροφάς
ἐπιστροφή
ἐπιστροφῇ
ἐπιστροφήν
ἐπιστροφῆς
ἐπιστώθη
ἐπιστώθης
ἐπιστώθησαν
ἐπιστῶνται