ἐπιψάλλω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to sing, play the lyre
 • Cognates: ψάλλω
 • Forms:
  • ἐπέψαλλον Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • ἐπέψαλλον Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
ἐπιψαύω
ἐπιψοφέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to stamp (the foot in applause)
  • to indicate approval loudly (by stamping with foot)
  • to rattle at
 • Cognates: ψοφέω
 • Forms:
  • ἐπεψόφησας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing