γράμμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • something written or engraved
  • letter of the alphabet
  • writing, book
  • document, piece of writing, written decree
  • letter, epistle, missive
  • elementary knowledge
 • Cognates: γράμμα, σύγγραμμα
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMγράμμαγράμματα
GENγράμματοςγραμμάτων
DATγράμματιγράμμασι(ν)
ACCγράμμαγράμματα
γράμμασι
γράμμασιν
γράμματα
 • Parse:
  • Noun: Nom/Acc Plur Neut
  • Noun: Nom/Acc Plur Neut
 • Root: γράμμα
γραμματέα
γραμματεῖ
γραμματεία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • learning, subject of learning
  • the office of a scribe or secretary
 • Forms:
  • γραμματείας Noun: Acc Plur Fem
γραμματείας
γραμματεῖς
γραμματεύειν
γραμματεύοντα
γραμματεύς
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • secretary, clerk, town-clerk, someone who records
  • scribe (an expert in Jewish law)
  • scribe (a Christian, e.g., Matt. 13:52)
  • a low-ranking military leader
  • a scholar
 • Forms:
  • γραμματέα Noun: Acc Sing Masc
  • γραμματεῖ Noun: Dat Sing Masc
  • γραμματεῖς Noun: Nom/Acc/Voc Plur Masc
  • γραμματεῦσι Noun: Dat Plur Masc
  • γραμματεῦσιν Noun: Dat Plur Masc
  • γραμματέων Noun: Gen Plur Masc
  • γραμματέως Noun: Gen Sing Masc
γραμματεῦσι
γραμματεῦσιν
γραμματεύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to be a secretary or scribe, serve as a scribe
 • Forms:
  • γραμματεύειν Verb: Pres Act Infin
  • γραμματεύοντα Verb: Pres Act Part Acc Sing Masc
γραμματέων
γραμματέως
γράμματι
γραμματικῇ
γραμματικοί
γραμματικός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • Adjectival:
   • pertaining to written texts
   • knowing one's letters, literate
   • well grounded in the rudiments
  • Substantival:
   • expertise in textual matters
   • expert in textual matters
   • a grammarian
 • Forms:
  • γραμματικῇ Adj: Dat Sing Fem
  • γραμματικοί Adj: Nom Plur Masc
  • γραμματικούς Adj: Acc Plur Masc
γραμματικούς
γραμματοεισαγωγεῖς
γραμματοεισαγωγεύς
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • instructor (in the law), schoolmaster
  • governor (with some judicial function)
 • Forms:
  • γραμματοεισαγωγεῖς Noun: Acc Plur Masc
γράμματος
γραμμάτων
γραπτόν
γραπτός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • Adjectival:
   • written, inscribed
  • Substantival:
   • writing, book, written document
 • Forms:
  • γραπτόν Adj: Acc Sing Neut
  • γραπτῷ Adj: Dat Sing Neut
  • γραπτῶν Adj: Gen Plur Neut
γραπτῷ
γραπτῶν
γραῦς
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: old woman
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMγραῦςγρᾶες
GENγραόςγραῶν
DATγραίγραυσί
ACCγραῦνγραῦς
VOCγραῦγρᾶες
γραφαί
γραφαῖς
γραφάς
γράφε
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • Root: γράφω
γράφει
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • Root: γράφω
γράφειν
γραφεῖον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • stylus, pencil, paint brush, pen (i.e., writing implement)
  • something written
 • Forms:
  • γραφείῳ Noun: Dat Sing Neut
γραφείῳ
γραφέν
 • Parse: Verb: Aor Pass Part Acc Sing Neut
 • Root: γράφω
γραφέντα
 • Parse: Verb: Aor Pass Part Acc Plur Neut
 • Root: γράφω
γραφέντες
 • Parse: Verb: Aor Pass Part Nom Plur Masc
 • Root: γράφω
γραφέντος
 • Parse: Verb: Aor Pass Part Gen Sing Neut
 • Root: γράφω
γραφέντων
 • Parse: Verb: Aor Pass Part Gen Plur Masc
 • Root: γράφω
γράφεσθαι
γράφεται
 • Parse: Verb: Pres Pass Ind 3rd Sing
 • Root: γράφω
γραφή
Feminine
 SingularPlural
NOMγραφήγραφαί
GENγραφῆςγραφῶν
DATγραφῇγραφαῖς
ACCγραφήνγραφάς
VOCγραφήγραφαί
γραφῇ
γραφήν
γραφῆναι
γραφῆς
γραφήσεται
 • Parse: Verb: Fut Pass Ind 3rd sing
 • Root: γράφω
γραφήσονται
 • Parse: Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
 • Root: γράφω
γράφηται
 • Parse: Verb: Pres Pass Subj 3rd Sing
 • Root: γράφω
γραφήτω
 • Parse: Verb: Aor Pass imperfect 3rd Sing
 • Root: γράφω
γραφήτωσαν
 • Parse: Verb: Aor Pass imperfect 3rd Plur
 • Root: γράφω
γραφίδι
γραφικός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: pertaining to writing, capable of drawing
 • Forms:
  • γραφικούς Adj: Acc Plur Masc
γραφικούς
γραφίς
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: a stylus for writing, pen, pencil, engraving tool
 • Forms:
  • γραφίδι Noun: Dat Sing Fem
γράφομεν
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Plur
 • Root: γράφω
γραφόμενα
 • Parse: Verb: Pres Pass Part Acc Plur Neut
 • Root: γράφω
γράφοντας
 • Parse: Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
 • Root: γράφω
γράφοντες
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
 • Root: γράφω
γράφοντι
 • Parse: Verb: Pres Act Part Dat Sing Masc
 • Root: γράφω
γραφόντων
 • Parse: Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc
 • Root: γράφω
γράφουσαν
 • Parse: Verb: Pres Act Part Acc Sing Fem
 • Root: γράφω
γραφούσης
 • Parse: Verb: Pres Act Part Gen Sing Fem
 • Root: γράφω
γράφουσι
γράφουσιν
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • Root: γράφω
γράφω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to write, inscribe
  • to write down, record in writing
  • to communicate by writing, correspond by letter
  • to cover with writing
  • to compose, write, produce by writing
  • to impose in writing, prescribe
  • to hew out
 • Cognates: ἀναγράφω, ἀντιγράφω, ἀπογράφω, γράφω, διαγράφω, ἐγγράφω, ἐκγράφω, ἐπιγράφω, καταγράφω, μεταγράφω, προγράφω, προσγράφω, συγγράφω, ὑπογράφω
 • Forms:
  • γεγραμμένης Verb: Perf Mid/Pass Part Gen Sing Fem
  • γεγραφότος Verb: Perf Act Part Gen Sing Masc/Neut
  • γέγραφα Verb: Perf Act Ind 1st Sing
  • γεγράφαμεν Verb: Perf Act Ind 1st Plur
  • γεγραμμένα
   • Verb: Perf Pass Part Acc Plur Neut
   • Verb: Perf Pass Part Nom Plur Neut
  • γεγραμμέναι Verb: Perf Pass Part Nom Plur Fem
  • γεγραμμένας Verb: Perf Pass Part Acc Plur Fem
  • γεγραμμένη Verb: Perf Pass Part Nom Sing Fem
  • γεγραμμένην Verb: Perf Pass Part Acc Sing Fem
  • γεγραμμένοι Verb: Perf Pass Part Nom Plur Masc
  • γεγραμμένοις Verb: Perf Pass Part Dat Plur Neut
  • γεγραμμένον
   • Verb: Perf Pass Part Acc Sing Neut
   • Verb: Perf Pass Part Nom Sing Neut
  • γεγραμμένος Verb: Perf Pass Part Nom Sing Masc
  • γεγραμμένους Verb: Perf Pass Part Acc Plur Masc
  • γεγραμμένων Verb: Perf Pass Part Gen Plur Neut
  • γέγραπται Verb: Perf Pass Ind 3rd Sing
  • γράφε Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
  • γράφει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • γράφειν Verb: Pres Act Infin
  • γραφέν Verb: Aor Pass Part Acc Sing Neut
  • γραφέντα Verb: Aor Pass Part Acc Plur Neut
  • γραφέντες Verb: Aor Pass Part Nom Plur Masc
  • γραφέντος Verb: Aor Pass Part Gen Sing Neut
  • γραφέντων Verb: Aor Pass Part Gen Plur Masc
  • γράφεσθαι Verb: Pres Pass Infin
  • γράφεται Verb: Pres Pass Ind 3rd Sing
  • γραφῆναι Verb: Aor Pass Infin
  • γραφήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
  • γράφηται Verb: Pres Pass Subj 3rd Sing
  • γραφήτω Verb: Aor Pass imperfect 3rd Sing
  • γραφήτωσαν Verb: Aor Pass imperfect 3rd Plur
  • γράφομεν Verb: Pres Act Ind 1st Plur
  • γραφόμενα Verb: Pres Pass Part Acc Plur Neut
  • γράφοντας Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
  • γράφοντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • γράφοντι Verb: Pres Act Part Dat Sing Masc
  • γραφόντων Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc
  • γράφουσαν Verb: Pres Act Part Acc Sing Fem
  • γραφούσης Verb: Pres Act Part Gen Sing Fem
  • γράφουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • γράφων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • γράφωνται Verb: Pres Mid/Pass Subj 3rd Plur
  • γράψαι Verb: Aor Act Infin
  • γράψαντες Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
  • γράψας Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
  • γράψασα Verb: Aor Act Part Nom Sing Fem
  • γράψατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
  • γράψει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • γράψεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • γράψετε Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
  • γράψῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
  • γράψον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • γράψω
   • Verb: Aor Act Subj 1st Sing
   • Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • ἐγγραφήσῃ Verb: Aor Act subj 3rd Sing
  • ἐγγραφή Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • ἐγέγραπτο Verb: Pluperfect Mid Ind 3rd Sing
  • ἔγραφεν Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
  • ἐγράφη Verb: 2Aor Pass Ind 3rd Sing
  • ἔγραφον Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
  • ἔγραψα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
  • ἐγράψαμεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
  • ἔγραψαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἔγραψας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • ἐγράψατε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
  • ἔγραψε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἔγραψεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
γράφων
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • Root: γράφω
γραφῶν
γράφωνται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Subj 3rd Plur
 • Root: γράφω
γράψαι
γράψαντες
 • Parse: Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
 • Root: γράφω
γράψας
 • Parse: Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
 • Root: γράφω
γράψασα
 • Parse: Verb: Aor Act Part Nom Sing Fem
 • Root: γράφω
γράψατε
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • Root: γράφω
γράψει
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • Root: γράφω
γράψεις
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • Root: γράφω
γράψετε
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
 • Root: γράφω
γράψῃς
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • Root: γράφω
γράψον
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • Root: γράφω
γράψω
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Subj 1st Sing
  • Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • Root: γράφω
γραώδεις
γραώδης
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: characteristic of old women, old wives', crone-like, i.e., silly
 • Forms:
  • γραώδεις Adj: Acc Plur Masc
γρηγορεῖν
γρηγορεῖτε
γρηγορεύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to be vigilant, wake, be watchful, be alert
 • Forms:
  • γρηγορεῖτε Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
  • γρηγορῇ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • γρηγορῆσαι Verb: Aor Act Infin
  • γρηγορήσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
  • γρηγορήσης Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
  • γρηγοροῦντας Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
  • γρηγοροῦντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • γρηγορῶμεν Verb: Pres Act Subj 1st Plur
  • γρηγορῶν Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • ἐγρηγόρησεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
γρηγόρει
 • Parse:
  • Verb: Pres/Imp Act Ind 3rd Sing
  • Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
  • Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • Root: γρηγορέω
γρηγορέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to be awake, keep awake, be alert
  • to watch, watch over
 • Cognates: διαγρηγορέω
 • Forms:
  • γρηγόρει
   • Verb: Pres/Imp Act Ind 3rd Sing
   • Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
   • Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
  • γρηγορεῖν Verb: Pres Act Infin
  • γρηγόρησον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • γρηγορήσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • γρηγορούντων Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc
  • ἐγρηγορήθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • ἐγρηγόρουν Verb: Imp Act Ind 1st Sing
γρηγορῇ
γρηγορῆσαι
γρηγορήσατε
γρηγορήσης
γρηγόρησιν
γρηγόρησις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • wakefulness, vigilance
  • intellectual sharpness and keenness
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMγρηγόρησιςγρηγορήσεις
GENγρηγορήεωςγρηγορήσεων
DATγρηγορήσειγρηγορήσεσι(ν)
ACCγρηγόρησινγρηγορήσεις
γρηγόρησον
γρηγορήσω
γρηγοροῦντας
γρηγοροῦντες
γρηγορούντων
γρηγορῶμεν
γρηγορῶν
γρόνθον
γρόνθος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: fist, punch, blow
 • Forms:
  • γρόνθον Noun: Acc Sing Masc
  • γρόνθου Noun: Gen Sing Masc
γρόνθου
γρύζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to grumble, mutter, complain
  • to growl (like an aggressive dog)
 • Forms:
  • γρύξαι
   • Verb: Aor Act Infin
   • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
   • Verb: Aor Mid Imperative 2nd Sing
  • γρύξει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • ἔγρυξεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
γρύξαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
  • Verb: Aor Mid Imperative 2nd Sing
 • Root: γρύζω
γρύξει
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • Root: γρύζω
γρύπα
 • Parse: Noun: Acc Sing Masc
 • Root: γρύψ
γρύψ
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: a griffin, vulture
 • Forms:
  • γρύπα Noun: Acc Sing Masc
  • γρυπός Noun: Gen Sing Masc