ἥν
 • Parse: Relative pronoun: Acc Sing Fem
 • Root: ὅς
ἦν
 • Parse: Verb: Imperfect 3rd Sing of εἰμί
 • Root: εἰμί
ἠνάγκαζεν
ἠναγκάζετο
ἠνάγκαζον
ἠναγκάζοντο
ἠνάγκασαν
ἠναγκάσατε
ἠνάγκασε
ἠνάγκασεν
ἠναγκάσθη
ἠναγκάσθην
ἠναγκασμένη
ἠνδραγάθησεν
ἤνεγκα
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 1st Sing
 • Root: φέρω
ἠνέγκαμεν
 • Parse: Verb: 1Aor Act Ind 1st Plur
 • Root: φέρω
ἤνεγκαν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
 • Root: φέρω
ἤνεγκας
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • Root: φέρω
ἠνέγκατε
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
 • Root: φέρω
ἤνεγκε
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: φέρω
ἤνεγκεν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: φέρω
ἠνείχεσθε
 • Parse: Verb: Imp Mid/Pass Deponent Ind 2nd Plur
 • Root: ἀνέχω
ἠνείχοντο
 • Parse: Verb: Imp Mid Ind 3rd Plur
 • Root: ἔχω
ᾔνεσα
ᾔνεσαν
ᾔνεσας
ᾐνέσατε
ᾔνεσεν
ἠνέσχετο
ἠνεσχόμην
 • Parse: Verb: 2Aor Mid Deponent Ind 1st Sing
 • Root: ἀνέχω
ἠνέχθη
 • Parse: Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • Root: φέρω
ἠνέχθησαν
 • Parse: Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • Root: φέρω
ἠνεχύραζες
ἠνεχύρασαν
ἠνεῳγμένα
ἠνεῳγμένη
ἠνεῳγμένην
ἠνεῳγμένον
 • Parse:
  • Verb: Perf Pass Part Acc Sing Neut
  • Verb: Perf Pass Part Acc Sing Masc
 • Root: ἀνοίγω
ἠνεῳγμένους
ἠνέῳξεν
ἠνεῴχθη
ἠνεῴχθησαν
ἤνθηκεν
ἤνθησαν
ἤνθησεν
ἡνία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: reins, bridle
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMἡνίαἡνίαι
GENἡνίαςἡνιῶν
DATἡνίᾳἡνίαις
ACCἡνίανἡνίας
VOCἡνίαἡνίαι
ἡνίαι
ἡνίκα
 • Parse: Adverb
 • Meaning: when, at the time when

  ἡνίκα δὲ ὄρθρος ἐγίνετο
  When it was dawn (Gen 19:15)

  ἡνίκα ἄν
  every time that

ἡνίοχος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: one who holds the reins, charioteer
 • Forms:
  • ἡνιόχῳ Noun: Dat Sing Masc
ἡνιόχῳ
ἡνιῶν
ἠνοίγετο
ἠνοίγη
ἠνοίγησαν
ἠνοιγμένα
ἤνοιγον
ἤνοιξα
ἠνοίξαμεν
ἤνοιξαν
ἤνοιξας
ἠνοίξατε
ἤνοιξε
ἤνοιξεν
ἠνοίχθη
ἠνοίχθησαν
ἠνόμησα
ἠνομήσαμεν
ἠνόμησαν
ἠνόμησας
ἠνομήσατε
ἠνόμησε
ἠνόμησεν
ἠνομοῦσαν
ᾔνουν
ἠντληκότες
ἤντλησεν
ἤντλουν
ἠνυπνιασάμην
ἠνυπνιάσθη
ἠνυπνιάσθην
ἤνυστρον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • the fourth stomach of ruminating animals
  • intestines, guts, innards, viscera, entrails
  • by implication: dung
ἡνωμένῃ
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Part Dat Sing Fem
 • Root: ἑνόω
ἡνωμένης
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Gen Sing Fem
 • Root: ἑνόω
ἡνωμένοις
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Part Dat Plur Masc/Neut
 • Root: ἑνόω
ἡνωμένος
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Part Nom Sing Masc
 • Root: ἑνόω
ἠνωτίσαντο
ἠνωτίσασθε
ἠνωτίσατο
ἠνωχλήθην