παραινέσαντος
παραινέσας
παραίνεσις
Feminine
 SingularPlural
NOMπαραίνεσιςπαραινέσεις
GENπαραινέσεωςπαραινέσεων
DATπαραινέσειπαραινέσεσι(ν)
ACCπαραίνεσι(ν)παραινέσεις
παραινέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to advise, recommend, urge, make aware, admonish, exhort
 • Cognates: αἰνέω, ἐπαινέω, συναινέω, ὑπερεπαινέω
 • Forms:
  • παραινέσαντος Verb: Aor Act Part Gen Sing Masc
  • παραινέσας Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
  • παραινῶ Verb: Pres Act Ind 1st Sing
  • παρήνει Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
παραινῶ
παραιρέω
παραιτεῖσθαι
παραιτέομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to ask for, request, beg, intercede for
  • to beg forgiveness for
  • to decline, reject, refuse someone, refuse to do something to someone
  • to plead with
  • to reject, avoid, shun
  • to get excused from
 • Cognates: αἰτέω, ἀπαιτέω, διαιτέω, ἐκδιαιτέω, ἐξαιτέομαι, ἐξαιτέω, ἐπαιτέω, παραιτέομαι, παραιτέω, προσαιτέω
 • Forms:
  • παραιτεῖσθαι Verb: Pres Mid/Pass Deponent Infin
  • παραιτησάμενοι Verb: Aor Mid Deponent Part Nom Plur Masc
  • παραιτήσησθε Verb: Aor Mid Deponent Subj 2nd Plur
  • παραιτοῦ Verb: Pres Mid/Pass Deponent Imperative 2nd Sing
  • παραιτοῦμαι Verb: Pres Mid/Pass Deponent Ind 1st Sing
  • παρητημένον Verb: Perf Mid/Pass Part Acc Sing Masc
  • παρητήσαντο Verb: Aor Mid Deponent Ind 3rd Plur
  • παρητοῦντο Verb: Imperfect Mid/Pass Deponent Ind 3rd Plur
παραιτέω
παραιτησάμενοι
παραιτήσασθαι
παραιτήσησθε
παραίτιος
παραιτοῦ
παραιτοῦμαι
παραιτούμενος