παραναγινώσκω
παραναγνούς
παραναγνωσθέντος
παρανακλίνω
παραναλίσκω
παρανέκλινας
παρανηλώμεθα
παράνοια
παράνομα
παρανομεῖν
παρανομεῖς
παρανομεῖτε
παρανομέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to act contrary to the law, break the law, transgress the law, act unlawfully, be opposed to law
 • Cognates: ἀνομέω, ἰσονομέω, οἰκονομέω, παρανομέω
 • Forms:
  • παρανομοῦντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • παρανομεῖν Verb: Pres Act Infin
  • παρανομεῖς Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
  • παρανομεῖτε Verb: Pres Act Imp 2nd Plur
  • παρανομήσασιν Verb: Aor Act Part Dat Plur Masc
  • παρανομοῦντος Verb: Pres Act Part Gen Sing Masc
  • παρανομούντων Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc
  • παρανομούσης Verb: Pres Act Part Gen Sing Fem
  • παρανομοῦσιν Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • παρανομῶν Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • παρηνόμουν Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
παρανομήσασιν
παρανομία
Feminine
 SingularPlural
NOMπαρανομίαπαρανομίαι
GENπαρανομίαςπαρανομιῶν
DATπαρανομίᾳπαρανομίαις
ACCπαρανομίανπαρανομίας
VOCπαρανομίαπαρανομίαι
παρανομίᾳ
παρανομίαι
παρανομίαις
παρανομίαν
παρανομίας
παράνομοι
παρανόμοις
παράνομον
παράνομος
Singular
 MascFemNeut
NOMπαράνομοςπαράνομον
GENπαρανόμου
DATπαρανόμῳ
ACCπαράνομον
Plural
 MascFemNeut
NOMπαράνομοιπαράνομα
GENπαρανόμων
DATπαρανόμοις
ACCπαρανόμουςπαράνομα
παρανόμου
παρανομοῦντες
παρανομοῦντος
παρανομούντων
παρανόμους
παρανομούσης
παρανομοῦσιν
παρανόμῳ
παρανόμων
παρανομῶν
παρανόμως