παραζεύγνυμι
παραζήλου
παραζηλοῦμεν
παραζηλόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to provoke to jealousy
   • to make jealous, be envious
   • to stimulate alongside, i.e., excite to rivalry
  • Middle:
   • to fret
   • to be vexed
 • Cognates: ζηλόω
 • Forms:
  • παραζηλώσας Part: Aor Act Nom Sing Masc
  • παραζήλου Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
  • παραζηλοῦμεν Verb: Pres Act Ind 1st Plur
  • παραζηλῶσαι Verb: Aor Act Infin
  • παραζηλώσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • παραζηλώσω
   • Verb: Fut Act Ind 1st Sing
   • Verb: Aor Act Subj 1st Sing
  • παρεζήλωσαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
  • παρεζήλωσε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
παραζηλῶσαι
παραζηλώσας
παραζηλώσει
παραζηλώσω
παραζώνη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:belt, girdle
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMπαραζώνηπαραζῶναι
GENπαραζώνηςπαραζωνῶν
DATπαραζώνῃπαραζώναις
ACCπαραζώνηνπαραζώνας
VOCπαραζώνηπαραζῶναι
παραζώνην
παραζώννυμι
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:to fasten around one's waist