παρέμβαλε
παρεμβαλεῖ
παρεμβαλεῖν
παρεμβάλετε
παρεμβαλέτωσαν
παρεμβάλῃ
παρεμβάλητε
παρεμβάλλει
παρεμβάλλειν
παρεμβάλλετε
παρεμβαλλέτωσαν
παρεμβάλλομεν
παρεμβάλλοντες
παρεμβάλλου
παρεμβάλλουσαι
παρεμβάλλουσιν
παρεμβάλλω
 • Present
 • παρεμβαλλέτωσαν Verb: Pres Act Imperative 3rd Plur
 • παρεμβάλλει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • παρεμβάλλειν Verb: Pres Act Infin
 • παρεμβάλλομεν Verb: Pres Act Ind 1st Plur
 • παρεμβάλλοντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
 • παρεμβάλλου Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Sing
 • παρεμβάλλουσαι Verb: Pres Act Part Nom Plur Fem
 • παρεμβάλλουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • Imperfect
 • παρενέβαλλον Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Future
 • παρεμβαλεῖ Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • παρεμβαλοῦμεν Verb: Fut Act Ind 1st Plur
 • παρεμβαλοῦσι Verb: Fut Act Ind 3rd. Plur
 • παρεμβαλοῦσιν Verb: Fut Act Ind 3rd. Plur
 • παρεμβαλῶ Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • Aorist
 • παρέμβαλε Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • παρεμβαλεῖν Verb: Aor Act Infin
 • παρεμβάλετε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • παρεμβαλέτωσαν Verb: Aor Act Imperative 3rd Plur
 • παρεμβάλῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • παρεμβάλητε Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
 • παρενέβαλε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • παρενέβαλεν Verb: 2Aor Act Ind 3rd Sing
 • παρενεβάλομεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
 • παρενέβαλον Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
 • παρενεβάλοσαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
 • Perfect
 • παρεμβεβλήκασι Verb: Perf Act Ind 3rd Plur
 • παρεμβεβλήκει Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
 • παρεμβεβλήκεισαν Verb: Pluperfect Act Ind 3rd Plur
 • παρεμβεβληκότας Verb: Perf Act Part Acc Plur Masc
 • παρεμβεβληκότες Verb: Perf Act Part Nom Plur Masc
 • παρεμβεβληκυῖαν Verb: Perf Act Part Acc Sing Fem
 • παρεμβεβληκώς Verb: Perf Act Part Nom Sing Masc
παρεμβαλοῦμεν
παρεμβαλοῦσι
παρεμβαλοῦσιν
παρεμβαλῶ
παρεμβεβλήκασι
παρεμβεβλήκει
παρεμβεβλήκεισαν
παρεμβεβληκότας
παρεμβεβληκότες
παρεμβεβληκυῖαν
παρεμβεβληκώς
παρεμβολαί
παρεμβολαῖς
παρεμβολάς
παρεμβολή
Feminine
 SingularPlural
NOMπαρεμβολήπαρεμβολαί
GENπαρεμβολῆςπαρεμβολῶν
DATπαρεμβολῇπαρεμβολαῖς
ACCπαρεμβολήνπαρεμβολάς
VOCπαρεμβολήπαρεμβολαί
παρεμβολῇ
παρεμβολήν
παρεμβολῆς
παρεμβολῶν
παρέμειναν
παρέμεινεν
παρέμενεν
παρεμπίπτει
παρεμπίπτω
παρεμπλέκουσιν
παρεμπλέκω
παρεμπτώσεις
παρέμπτωσις
Feminine
 SingularPlural
NOMπαρέμπτωσιςπαρεμπτώσεις
GENπαρεμπτώσεωςπαρεμπτώσεων
DATπαρεμπτώσειπαρεμπτώσεσι(ν)
ACCπαρέμπτωσι(ν)παρεμπτώσεις
παρεμφέρουσι
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Part Dat Plur Masc/Neut
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • Root: παρεμφέρω
παρεμφέρω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to be somewhat like
 • Forms:
  • παρεμφέρουσι
   • Verb: Pres Act Part Dat Plur Masc/Neut
   • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur