πάρεξ
 • Parse: Preposition
 • Meaning:
  • only
  • other than, except, outside, before
  • furthermore, besides
  • beside, in addition to
  • other than, except, outside, before
παρέξει
παρεξέλιπεν
παρεξεστηκώς
παρέξετε
παρέξῃ
 • Parse: Verb: 2nd Future Mid Deponent Ind 3rd Sing
 • Root: παρέχω
παρεξίστημι
παρεξόμεθα
παρεξόμενος
 • Parse: Verb: Fut Mid Part Nom Sing Masc
 • Root: παρέχω