περιχαλάω
περιχαλκόω
περιχαλκώσεις
περιχαρακόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to surround with a stockade
 • Cognates: χαρακόω, περιχαρακόω
 • Forms:
  • περιχαράκωσον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • περιεχαράκωσαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
περιχαράκωσον
περιχαρεῖς
περιχαρής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: very glad, exceeding joyous
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMπεριχαρήςπεριχαρές
GENπεριχαροῦς
DATπεριχαρεῖ
ACCπεριχαρῆπεριχαρές
Plural
 MascFemNeut
NOMπεριχαρεῖςπεριχαρῆ
GENπεριχαρῶν
DATπεριχαρέσι(ν)
ACCπεριχαρεῖςπεριχαρῆ
περιχέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to pour around, spread, or scatter around
  • to affect thoroughly
  • to overcome, engulf
 • Forms:
  • περιχυθέντα Part: Aor Pass Acc Sing Masc
  • περιέχεον Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • περιέχεον Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
  • περιεχύθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • περιεκέχυτο Verb: PluPerf Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • περικεχυμένος Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Masc
περίχρυσα
περίχρυσοι
περιχρύσοις
περίχρυσος
περιχρυσόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to gild all over, cover with gold, plate with gold
 • Cognates: καταχρυσόω, περιχρυσόω, χρυσόω
 • Forms:
  • περιεχρύσωσε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • περικεχρυσωμένα Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Plur Neut
  • περιχρύσοις Verb: Pres Act Ind/Subj 2nd Sing
περιχρύσων
περιχυθέντα
περίχωρα
περίχωρον
περίχωρος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: neighbouring, surrounding country or region, vicinity, located nearby
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMπερίχωροςπερίχωρον
GENπεριχώρου
DATπεριχώρῳ
ACCπερίχωρον
Plural
 MascFemNeut
NOMπερίχωροιπερίχωρα
GENπεριχώρων
DATπεριχώροις
ACCπεριχώρουςπερίχωρα
περιχώρου
περιχώρους
περιχώρῳ
περιχώρων