περιήγαγεν
περιήγαγον
περιῆγε
περιῆγεν
περιῄειν
περιήλαυνεν
περιῆλθον
περιήλθοσαν
περίημι
περιηργυρωμένα
περιηργυρωμέναι
περιηργυρωμένοι
περιηργύρωσεν
περιῃρεῖτο
περιήστραψε
περιήστραψεν
περιῆψαν