περιίπταμαι
περιιπτάμενα
περιισταμένου
περιΐστασο
περιΐστημι