περιωδεύκαμεν
περιώδευσαν
περιωδεύσαμεν
περιῳκοδόμημαι
περιῳκοδόμησαν
περιών