περίψημα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • devoted servant
  • something of no value
  • humble
  • dirt, scum, refuse, something brushed off
  • offscouring (something or someone who is an outcast or rejected)
  • ransom
περίψυκτος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: very much loved
περιψύχω
περιψύχων