προσβαίνοντας
προσβαίνουσιν
προσβαίνω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to ascend, approach
  • to go, arrive at, step upon
 • Forms:
  • προσβαίνοντας Part: Pres Act Acc Plur Masc
  • προσβαίνουσι(ν) Part: Pres Act Dat Plur Masc
  • προσβῆναι Verb: Aor Act Infin
  • προσέβη Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • προσέβην Verb: 2Aor Act Ind 1st Sing
  • προσέβην Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
προσβάλλω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:to cast upon, strike, attack, blow violently upon, bring upon
 • Forms:
  • προσβάλλων Part: Pres Act Nom Sing Masc
  • προσβαλόντες Part: Aor Act Nom Plur Masc
  • προσβαλών Part: Aor Act Nom Sing Masc
  • προσέβαλε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • προσέβαλον Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
  • προσέβαλλον
   • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
   • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
προσβάλλων
προσβαλόντες
προσβαλών
προσβάσεως
πρόσβασιν
πρόσβασις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • a means of approach, access
  • a path for ascending
  • rise and increase
  • act of moving toward the target
  • occasion, opportunity
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMπρόσβασιςπροσβάσεις
GENπροσβάσεωςπροσβάσεων
DATπροσβάσειπροσβάσεσι(ν)
ACCπρόσβασι(ν)προσβάσεις
προσβῆναι
προσβιάζομαι
προσβιασάμενος
προσβιάσομαι
προσβλέπειν
προσβλέπω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:to look upon, look at
 • Forms:
  • προσβλέπειν Verb: Pres Act Infin
προσβλητόν
προσβλητός
προσβολάς
προσβολή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:assault, attack, a putting to, application
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMπροσβολήπροσβολαί
GENπροσβολῆςπροσβολῶν
DATπροσβολῇπροσβολαῖς
ACCπροσβολήνπροσβολάς
VOCπροσβολήπροσβολαί
προσβολῆς