προσφάγιον
Neuter
 SingularPlural
NOMπροσφάγιονπροσφάγια
GENπροσφαγίουπροσφαγίων
DATπροσφαγίῳπροσφαγίοις
ACCπροσφάγιονπροσφάγια
προσφαίνω
πρόσφατοι
πρόσφατον
πρόσφατος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • new, recent
  • fresh, unprocessed
  • not well-known
 • Forms:
  • πρόσφατοι Adj: Nom Plur Masc
  • πρόσφατον Adj: Acc Sing Fem
προσφάτως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: recently, lately, newly
πρόσφερε
προσφέρει
προσφέρειν
προσφέρεται
προσφέρετε
προσφέρῃ
προσφέρῃς
προσφέρητε
προσφέρομεν
προσφερόμενα
προσφερόμεναι
προσφερομένην
προσφερόμενον
προσφερομένου
προσφερομένων
προσφέρονται
προσφέροντας
προσφέροντες
προσφέροντι
προσφέροντος
προσφερόντων
προσφέρουσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • Verb: Pres Act Part Dat Plur Masc
 • Root: προσφέρω
προσφέρω
 • Present
 • πρόσφερε Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • προσφέρει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • προσφέρειν Verb: Pres Act Infin
 • προσφέρεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • προσφέρετε Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
 • προσφέρῃ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • προσφέρῃς Verb: Pres Act Subj 2nd Sing
 • προσφέρητε Verb: Pres Act Subj 2nd Plur
 • προσφέρομεν Verb: Pres Act Ind 1st Plur
 • προσφερόμενα Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Plur Neut
 • προσφερόμεναι Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Plur Fem
 • προσφερομένην Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Sing Fem
 • προσφερόμενον Verb: Pres Mid/Pass Part Nom/Acc Sing Neut
 • προσφερομένου Verb: Pres Mid/Pass Part Gen Sing Masc
 • προσφερομένων Verb: Pres Mid/Pass Part Gen Plur Neut
 • προσφέρονται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • προσφέροντας Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
 • προσφέροντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
 • προσφέρουσι(ν)
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • Verb: Pres Act Part Dat Plur Masc
 • προσφέρων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • προσφέρωνται Verb: Pres Mid/Pass Subj 3rd Plur
 • προσφέρωσι Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
 • προσφέρωσι(ν) Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
 • προσφέροντι Verb: Pres Act Part Dat Sing Masc
 • προσφέροντος Verb: Pres Act Part Gen Sing Masc
 • προσφερόντων Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc
 • Imperfect
 • προσέφερεν Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • προσέφερον Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Future
 • προσοίσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • προσοίσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • προσοίσεσθαι Verb: Fut Mid Infin
 • προσοίσετε Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
 • προσοίσουσι Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • προσοίσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • προσοίσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • Aorist
 • προσενέγκατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • προσενέγκαντες Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
 • προσενεχθέντος Verb: Aor Pass Part Gen Sing Masc/Neut
 • προσενεγκόντας Verb: Aor Act Part Acc plur masc
 • προσενέγκαι Verb: 2Aor Act Infin
 • προσενεγκάμενοι Verb: Aor Mid Part Nom Plur Masc
 • προσενεγκάμενος Verb: Aor Mid Part Nom Sing Masc
 • προσενέγκας Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
 • προσενέγκασθαι Verb: Aor Mid Infin
 • προσένεγκε Verb: 2Aor Act Imperative 2nd Sing
 • προσενεγκεῖν Verb: Aor Act Infin
 • προσενέγκῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • προσενέγκῃς Verb: 1Aor Act Subj 2nd Sing
 • προσενέγκητε Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
 • προσένεγκον Verb: 2Aor Act Imperative 2nd Sing
 • προσενέγκωσι(ν) Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • προσενεχθείς Verb: Aor Pass Part Nom Sing Masc
 • προσενεχθῆναι Verb: Aor Pass Infin
 • προσηνέχθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • προσηνέχθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • προσήνεγκα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
 • προσηνέγκαμεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
 • προσήνεγκαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
 • προσηνέγκαντο Verb: Aor Mid Ind 3rd Plur
 • προσηνέγκατε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
 • προσηνέγκατο Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
 • προσήνεγκε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • προσήνεγκεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Perfect
 • προσενηνόχαμεν Verb: Perf Act Ind 1st Plur
 • προσενήνοχε Verb: 2nd Perfect Act Ind 3rd Sing
 • προσενήνοχεν Verb: 2nd Perfect Act Ind 3rd Sing
προσφέρων
προσφέρωνται
προσφέρωσι
προσφέρωσιν
προσφεύγω
προσφιλές
προσφιλῆ
προσφιλής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • beloved, cheerful, lovely
  • pleasing, agreeable, acceptable, liked, well-thought of
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMπροσφιλήςπροσφιλές
GENπροσφιλοῦς
DATπροσφιλεῖ
ACCπροσφιλῆπροσφιλές
Plural
 MascFemNeut
NOMπροσφιλεῖςπροσφιλῆ
GENπροσφιλῶν
DATπροσφιλέσι(ν)
ACCπροσφιλεῖςπροσφιλῆ
προσφορά
Feminine
 SingularPlural
NOMπροσφοράπροσφοραί
GENπροσφορᾶς
προσφοράς
προσφορῶν
DATπροσφορᾷπροσφοραῖς
ACCπροσφοράνπροσφορᾶς
προσφοράς
προσφορᾷ
προσφοραῖς
προσφοράν
προσφοράς
προσφορᾶς
προσφορῶν
προσφυγών
προσφυέντος
προσφύω
προσφωνέω
 • Present
 • προσφωνοῦντα Verb: Pres Act Part Nom Plur Neut
 • προσφωνοῦσι
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • Verb: Pres Act Part Dat Plur Masc
 • προσφωνοῦσιν
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • Verb: Pres Act Part Dat Plur Masc
 • Imperfect
 • προσεφώνει Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • Future
 • Aorist
 • προσεφώνησε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • προσεφώνησεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • προσφωνηθῆναι Verb: Aor Pass Infin
 • προσφωνῆσαι Verb: Aor Act Infin
 • προσφωνήσας Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
 • προσφωνησάτω Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
 • Perfect
προσφωνηθῆναι
προσφωνῆσαι
προσφωνήσας
προσφωνησάτω
προσφωνοῦντα
προσφωνοῦσι
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • Verb: Pres Act Part Dat Plur Masc
 • Root: προσφωνέω
προσφωνοῦσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • Verb: Pres Act Part Dat Plur Masc
 • Root: προσφωνέω