συγκραθῆναι
σύγκρασιν
σύγκρασις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • act of mixing together, blending, tempering
  • a mixture, mixed compound
συγκρατέω
 • Meaning:
  • to support
  • to keep together, hold together
 • Forms:
  • συγκρατήσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
  • συγκρατήσουσι(ν) Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
  • συγκρατήσουσι(ν) Part: Fut Act Dat Plur Masc/Neut
  • συγκρατοῦντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
  • συγκρατηθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
συγκρατηθῇ
συγκρατήσουσι, συγκρατήσουσιν
 • Parse:
  • Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
  • Part: Fut Act Dat Plur Masc/Neut
 • Root: συγκρατέω
συγκρατοῦντες
συγκριθῶμεν
σύγκριμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • composition, concert
  • interpretation
  • excuse, rationalization
  • judgment, decree, binding decision
  • body formed by combination, compound
 • Forms:
συγκρίματα
συγκρίματος
συγκρῖναι
συγκρίνῃ
 • Parse:
  • Verb: Aor Mid Subj 2nd Sing
  • Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
  • Verb: Pres Mid/Pass Ind/Subj 2nd Sing
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • Verb: Aor Act/Pass Subj 3rd Sing
  • Verb: Pres Act Subj 3rd Sing
 • Root: συγκρίνω
συγκρινόμενα
συγκρινομένη
συγκρίνοντες
συγκρίνω
 • Meaning:
  • Active:
   • to interpret (dreams), explain
   • to decide, judge
   • to compare
   • to bring together, combine
  • Passive:
   • to be compared with
   • to measure oneself with (someone)
 • Forms:
Present
 • συγκρινόμενα Part: Pres Mid/Pass Nom/Acc Plur Neut
 • συγκρινομένη Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Fem
 • συγκρίνοντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • συγκρίνων Part: Pres Act Nom Sing Masc
Imperfect
Future
Aorist
 • συγκρῖναι Verb: 1Aor Act Infin
 • συγκριθῶμεν Verb: Aor Pass Subj 1st Plur
 • συνέκριναν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • συνέκρινε(ν) Verb: 1Aor Act Ind 3rd Sing
Perfect
συγκρίνων
συγκρίσει
σύγκρισιν
σύγκρισις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • interpretation
  • comparison
  • act of assessing and comparing
  • decision, ruling
  • (usual) pattern, manner
συγκροτεῖν
συγκροτέω
 • Meaning:
  • Active:
   • to clap (hands)
   • to strike together
  • Middle:
   • to knock together (esp. of trembling knees)
 • Forms:
  • συνεκρότησε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • συνεκρότησε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • συνεκροτοῦντο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Plur
συγκροτήσαντος
 • Parse: Part: Aor Act Gen Sing Masc/Neut
 • Meaning: to strike together
 • Root: συγκροτέω
συγκροτήσας
συγκρουσμός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • collision
  • clashing together. colliding with one another
  • rattling (of armour)
συγκρουσμοῦ
συγκρούω
 • Meaning: to strike together
συγκρούων
συγκρύπτω
 • Meaning:
  • Active:
   • to cover up, go into hiding
   • to hide oneself and avoid contact
  • Middle:
   • to conceal oneself from (someone)
   • to withdraw from (someone)
 • Forms:
  • συνεκρύπτετο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
συγκρύφω
 • Meaning: to conceal, hide
 • Forms:
  • συγκρύφων Part: 2Aor Act Nom Sing Masc
συγκρύφων
συγκρύψῃ
 • Parse:
  • Verb: Aor Mid Subj 2nd Sing
  • Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • Root: συγκρύπτω