συγκτίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to join with (someone) in founding, creating
   • to create together with
  • Passive:
   • to be created along with
 • Cognates: ἀνακτίζω, κτίζω, συγκτίζω
 • Forms:
  • συνεκτίσθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing (Sir. 1:14)