συμπιεῖν
συμπίνω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to drink together with, join in a drinking bout, drink at a party with others
 • Cognates: ἐκπίνω, ἐμπίνω, καταπίνω, πίνω, συμπίνω
 • Forms:
  • συνέπιεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • συμπιεῖν Verb: Aor Act Infin
  • συνεπίομεν Verb: 2Aor Act Ind 1st Plur
συμπίπτω
 • Present
 • Imperfect
 • Future
 • συμπεσεῖται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
 • συμπεσοῦνται Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
 • Aorist
 • συμπεσεῖν Verb: Aor Act Infin
 • συμπεσέτω Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
 • συνέπεσαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
 • συνέπεσε Verb: 2Aor Act Ind 3rd Sing
 • συνέπεσεν Verb: 2Aor Act Ind 3rd Sing
 • συνέπεσον Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
 • Perfect
 • συμπέπτωκα Verb: Perf Act Ind 1st Sing
 • συμπέπτωκεν Verb: Perf Act Ind 3rd Sing