συμπνεῖ
συμπνέω
συμπνίγει
συμπνίγονται
συμπνίγουσι
συμπνίγουσιν
συμπνίγω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to choke, throng, strangle, drown
 • Cognates: ἀποπνίγω, πνίγω, συμπνίγω
 • Forms:
  • συμπνίγει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • συμπνίγονται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
  • συμπνίγουσι Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • συμπνίγουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • συνέπνιγον Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
  • συνέπνιξαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur