συμπνεῖ
συμπνέω
 • Meaning: to agree, coincide, coalesce
 • Forms:
  • συμπνεῖ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
συμπνίγει
συμπνίγονται
συμπνίγουσι(ν)
συμπνίγω
 • Meaning: to choke, throng, strangle, drown
 • Forms:
  • συμπνίγει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • συμπνίγονται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
  • συμπνίγουσι Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • συμπνίγουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • συνέπνιγον Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • συνέπνιγον Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
  • συνέπνιξαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur