συναινέσαντες
συναινέσας
συναινέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to approve
  • to concede to, consent (to a request made by someone)
  • to grant for
  • to agree with (what someone has said)
  • to be in accord with
 • Cognates: αἰνέω, ἐπαινέω, παραινέω, ὑπερεπαινέω
 • Forms:
  • συνῄνεσαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • συναινέσαντες Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
  • συναινέσας Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
συναίρει
συναίρειν
συναίρω
συναιχμάλωτος
συναιχμαλώτους