συναθλεῖτε
συναθλέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to contend along with (someone), struggle along with (someone)
 • Cognates: ἐναθλέω, προαθλέω, συναθλέω
 • Forms:
  • συναθλεῖτε Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
  • συναθλοῦντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • συνήθλησαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
συναθλοῦντες
συναθροίζει
συναθροίζεσθαι
συναθροίζεσθε
συναθροιζομένων
συναθροίζονται
συναθροίζουσιν
συναθροίζω
 • Present
 • συναθροίζεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • συναθροίζει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • συναθροίζεσθε Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Plur
 • συναθροιζομένων Verb: Pres Mid/Pass Part Gen Plur Masc
 • συναθροίζονται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • συναθροίζουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • Imperfect
 • Future
 • συναθροισθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
 • συναθροίσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • Aorist
 • συναθροίσαντας Verb: Aor Act Part Acc Plur Masc
 • συναθροίσας Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
 • συναθροισθέντες Verb: Aor Pass Part Nom Plur Masc
 • συναθροισθῆναι Verb: Aor Pass Infin
 • συνάθροισον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • συνήθροισε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • συνήθροισεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • συνηθροίσθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • συνηθροίσθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • Perfect
 • συνηθροισμένη Verb: Perf Mid/Pass Part Nom Sing Fem
 • συνηθροισμένοι Verb: Perf Mid/Pass Part Nom Plur Masc
 • συνηθροισμένους Verb: Perf Mid/Pass Part Acc Plur Masc
 • συνήθροιστο Verb: Pluperfect Mid Ind 3rd Sing
συναθροίσαντας
συναθροίσας
συναθροισθέντες
συναθροισθῆναι
συναθροισθήσονται
συνάθροισον
συναθροίσω