συναυλίζομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to congregate, live with
  • to have dealings with
  • to keep company of
  • to associate with
  • to have social intercourse
 • Cognates: αὐλίζω, διαυλίζω, συναυλίζομαι
 • Forms:
  • συναυλίζου Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Sing
συναυλίζου
συναυξάνεσθαι
συναυξάνω
συναύξοντα
συναυξόντων
συναύξω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to increase
  • to help increase
 • Forms:
  • συναύξοντα Verb: Pres Act Part Acc Sing Masc
  • συναυξόντων Verb: Pres Act Part Gen Plur masc