συνεγγίζοντος
συνεγγίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to draw near together, approach
 • Cognates: ἐγγίζω, προσεγγίζω, συνεγγίζω
 • Forms:
  • συνεγγίσαντες Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
  • συνεγγίσας Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
  • συνεγγίσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • συνεγγίζοντος Verb: Pres Act Part Gen Sing Masc
συνεγγίσαντες
συνεγγίσας
συνεγγίσῃ
σύνεγγυς
συνεγείρεσθε
συνεγείρω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to help in raising
   • to cause (someone) to awaken
   • to rise up with another
   • to help raise up
   • to gather up
  • Passive:
   • to awaken
   • to rise up together
   • to raise up together against (someone)
 • Cognates: ἀνεγείρω, διεγείρω, ἐγείρω, ἐκεγείρω, ἐπεγείρω, ἐξεγείρω, συνεγείρω
 • Forms:
  • συνεγείρεσθε Verb: Pres Mid/Pass Ind/Imperative 2nd Plur
  • συνεγείρων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • συνεγερεῖς Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • συνήγειρε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • συνήγειρεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • συνηγέρθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
  • συνηγέρθητε Verb: Aor Pass Ind 2nd Plur
συνεγείρων
συνεγερεῖς