συνευδοκεῖ
συνευδόκει
συνευδοκεῖτε
συνευδοκέω
 • Present
 • συνευδοκοῦντες Verb: Pres Act Part Nom plur masc
 • συνευδοκεῖ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • συνευδοκεῖτε Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
 • συνευδοκοῦμεν Verb: Pres Act Ind 1st Plur
 • συνευδοκοῦντας Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
 • συνευδοκοῦσι Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • συνευδοκοῦσιν Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • συνευδοκῶν Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • Imperfect
 • Future
 • συνηυδόκησεν Verb: FutPerf Act Infin
 • Aorist
 • συνευδόκησαν
  • Verb: Aor Act Part Nom/Acc Sing Neut
  • Verb: Aor Act Ind 3rd Plur (unaugmented)
 • συνηυδόκησεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • συνευδοκησάσης Verb: Aor Act Part Gen Sing Fem
 • Perfect
συνευδόκησαν
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Part Nom/Acc Sing Neut
  • Verb: Aor Act Ind 3rd Plur (unaugmented)
 • Root: συνευδοκέω
συνευδοκησάσης
συνευδοκοῦμεν
συνευδοκοῦντας
συνευδοκοῦντες
συνευδοκοῦσι
συνευδοκοῦσιν
συνευδοκῶν
συνευρυθμίζω
συνευρυθμισται
συνευφραίνομαι
συνευφραίνονται
συνευφραίνου
συνευωχέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to feast with
 • Cognates: εὐωχέω, συνευωχέω
 • Forms:
  • συνευωχούμενοι Verb: Pres Mid/Pass Deponent Part Nom Plur Masc
συνευωχούμενοι