συντυγχάνω
συντυχεῖν
συντυχία
Feminine
 SingularPlural
NOMσυντυχίασυντυχίαι
GENσυντυχίαςσυντυχιῶν
DATσυντυχίᾳσυντυχίαις
ACCσυντυχίανσυντυχίας
VOCσυντυχίασυντυχίαι