ἐπισυνάγαγε
ἐπισυναγαγεῖν
ἐπισυνάγει
ἐπισυναγόμενος
ἐπισυνάγω
 • Meaning:
  • Active:
   • to gather (together), assemble
   • to collect upon the same place
   • to collect and bring to
   • to collect (information in order to understand); to conclude
   • to reconcile
   • to retract
   • to narrow, straiten
   • to draw back
  • Passive:
   • to betake oneself together
 • Forms:
Present
 • ἐπισυνάγει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • ἐπισυναγόμενος Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
 • ἐπισυνάγων Part: Pres Act Nom Sing Masc
Imperfect
 • ἐπισυνήγοντο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Plur
Future
 • ἐπισυναχθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
 • ἐπισυνάξει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • ἐπισυνάξουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • ἐπισυνάξω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
Aorist
 • ἐπεσύναξε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἐπισυναχθεισῶν Part: Aor Pass Gen Plur Fem
 • ἐπισυναχθέντα Part: Aor Pass Nom/Acc Plur Neut
 • ἐπισυναχθέντας Part: Aor Pass Acc Plur Masc
 • ἐπισυναχθέντες Part: Aor Pass Nom Plur Masc
 • ἐπισυναχθῆναι Verb: Aor Pass Infin
 • ἐπισυνάγαγε Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • ἐπισυναγαγεῖν Verb: 2Aor Act Infin
 • ἐπισυνάξαι Verb: Aor Act Infin
 • ἐπισυνήχθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • ἐπισυνήχθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • ἐπισυνήγαγε(ν) Verb: 2Aor Act Ind 3rd Sing
Perfect
 • ἐπισυνῆχθαι Verb: Perf Mid/Pass Infin
 • ἐπισυνηγμένα Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Plur Neut
 • ἐπισυνηγμένη Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Fem
 • ἐπισυνηγμένην Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Fem
 • ἐπισυνηγμένοι Part: Perf Mid/Pass Nom Plur Masc
 • ἐπισυνηγμένοις Part: Perf Mid/Pass Dat Plur Neut
 • ἐπισυνῆκται Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
ἐπισυναγωγή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • assembling (gathering) together
  • a complete collection
  • a group of gathered people
  • a Christian meeting (for worship)
 • Forms:
ἐπισυναγωγήν
ἐπισυναγωγῆς
ἐπισυνάγων
ἐπισυνάξαι
ἐπισυνάξει
ἐπισυνάξουσι, ἐπισυνάξουσιν
ἐπισυνάξω
ἐπισυναχθεισῶν
ἐπισυναχθέντα
ἐπισυναχθέντας
ἐπισυναχθέντες
ἐπισυναχθῇ
 • Parse: Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
 • Meaning: to collect and bring to
 • Root: ἐπισυνάγω
ἐπισυναχθῆναι
ἐπισυναχθήσονται
ἐπισυνεσταμένῃ
ἐπισυνέστησαν
ἐπισυνέστησε, ἐπισυνέστησεν
ἐπισυνέχοντας
ἐπισυνέχω
 • Meaning:
  • to take to oneself
  • to have as wife
 • Forms:
  • ἐπισυνέχοντας Part: Pres Act Acc Plur Masc
ἐπισυνήγαγε, ἐπισυνήγαγεν
ἐπισυνηγμένα
ἐπισυνηγμένη
ἐπισυνηγμένην
ἐπισυνηγμένοι
ἐπισυνηγμένοις
ἐπισυνήγοντο
ἐπισυνῆκται
ἐπισυνῆχθαι
ἐπισυνήχθη
ἐπισυνήχθησαν
ἐπισυνισταμένῃ
ἐπισυνίστημι
 • Meaning:
  • Active:
   • to bring upon
   • to incite to rebel
   • to rally in defiance, to mobilize
   • to cause to happen to
   • to conspire
  • Middle:
   • to conspire against
   • to cause to coagulate afterwards
   • to attack, rise up against
 • Forms:
  • ἐπισυνισταμένῃ Part: Pres Mid/Pass Dat Sing Fem
  • ἐπισυνεσταμένῃ Part: Aor Mid Dat Sing Fem
  • ἐπισυνέστησαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἐπισυνέστησε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐπισυστάντες Part: Aor Act Nom Plur Masc
  • ἐπισυστάσης Part: Aor Act Gen Sing Fem
  • ἐπισυστήσῃ Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
  • ἐπισυστήσονται Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
  • ἐπισυστήσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • ἐπισύστητε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
  • ἐπισυστῶμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
ἐπισυντρέχει
ἐπισυντρέχω
 • Meaning:
  • to come running together
  • to run together
  • to hasten together upon one place (or a particular occasion)
 • Forms:
  • ἐπισυντρέχει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
ἐπισυστάντες
ἐπισυστάσει
ἐπισυστάσεις
ἐπισυστάσης
ἐπισύστασιν
ἐπισύστασις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • a conspiracy, insurrection, i.e., concourse (riotous or friendly)
  • uprising, disturbance
  • act of inciting to rebel
  • that which comes upon, raising up
ἐπισυστήσῃ
ἐπισυστήσονται
ἐπισυστήσω
ἐπισύστητε
ἐπισυστρέφεσθαι
ἐπισυστρέφω
 • Meaning:
  • Active:
   • to collect together
   • to bring together, convene
  • Middle:
   • to gang up
 • Forms:
  • ἐπισυστρέφεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
ἐπισυστρέψαι
ἐπισυστῶμεν