παρέμβαλε
παρεμβαλεῖ
παρεμβαλεῖν
παρεμβάλετε
παρεμβαλέτωσαν
παρεμβάλῃ
παρεμβάλητε
παρεμβάλλει
παρεμβάλλειν
παρεμβάλλετε
παρεμβαλλέτωσαν
παρεμβάλλομεν
παρεμβάλλοντες
παρεμβάλλου
παρεμβάλλουσαι
παρεμβάλλουσιν
παρεμβάλλω
 • Meaning:
  • Active:
   • to set up camp, encamp, camp, pitch camp
   • to take up temporary quarters
   • to set up a military defence
   • to gather together, muster (troops)
   • to force oneself (into)
  • Middle:
   • to insinuate oneself (in anger)
   • to put in beside, insert, interpolate, interpose
   • to interpose oneself
   • to interrupt
 • Forms:
Present
 • παρεμβαλλέτωσαν Verb: Pres Act Imperative 3rd Plur
 • παρεμβάλλει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • παρεμβάλλειν Verb: Pres Act Infin
 • παρεμβάλλομεν Verb: Pres Act Ind 1st Plur
 • παρεμβάλλοντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • παρεμβάλλου Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Sing
 • παρεμβάλλουσαι Part: Pres Act Nom Plur Fem
 • παρεμβάλλουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
Imperfect
 • παρενέβαλλον Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
 • παρενέβαλλον Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
Future
 • παρεμβαλεῖ Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • παρεμβαλοῦμεν Verb: Fut Act Ind 1st Plur
 • παρεμβαλοῦσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • παρεμβαλῶ Verb: Fut Act Ind 1st Sing
Aorist
 • παρέμβαλε Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • παρεμβαλεῖν Verb: Aor Act Infin
 • παρεμβάλετε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • παρεμβαλέτωσαν Verb: Aor Act Imperative 3rd Plur
 • παρεμβάλῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • παρεμβάλητε Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
 • παρενέβαλε(ν) Verb: 2Aor Act Ind 3rd Sing
 • παρενεβάλομεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
 • παρενέβαλον Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
 • παρενεβάλοσαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
Perfect
 • παρεμβεβλήκασι Verb: Perf Act Ind 3rd Plur
 • παρεμβεβλήκει Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
 • παρεμβεβλήκεισαν Verb: PluPerf Act Ind 3rd Plur
 • παρεμβεβληκότας Part: Perf Act Acc Plur Masc
 • παρεμβεβληκότες Part: Perf Act Nom Plur Masc
 • παρεμβεβληκυῖαν Part: Perf Act Acc Sing Fem
 • παρεμβεβληκώς Part: Perf Act Nom Sing Masc
παρεμβαλοῦμεν
παρεμβαλοῦσι, παρεμβαλοῦσιν
παρεμβαλῶ
παρεμβεβλήκασι
παρεμβεβλήκει
παρεμβεβλήκεισαν
παρεμβεβληκότας
παρεμβεβληκότες
παρεμβεβληκυῖαν
παρεμβεβληκώς
παρεμβολαί
παρεμβολαῖς
παρεμβολάς
παρεμβολή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • a fortified camp, army camp
  • the barracks or headquarters (of troops), encampment (tower Antonia)
  • army (in battle array), battle line
  • company of soldiers ready for battle
  • castle, a throwing in beside (juxtaposition), i.e., (esp.), battle-array, encampment or barracks (tower Antonia)
  • convoy of people travelling together
  • a throwing in beside (juxtaposition)
 • Forms:
παρεμβολῇ
παρεμβολήν
παρεμβολῆς
παρεμβολῶν
παρέμειναν
παρέμεινε, παρέμεινεν
παρέμενε, παρέμενεν
παρεμπίπτει
παρεμπίπτω
 • Meaning:
  • to creep in
  • to enter into
  • to intrude
 • Forms:
  • παρεμπίπτει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
παρεμπλέκουσιν
παρεμπλέκω
 • Meaning: to mix, mingle, blend
 • Forms:
  • παρεμπλέκουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
παρεμπτώσεις
παρέμπτωσις
 • Parse: ?
 • Meaning:
  • influx, entrance, insertion
 • Forms:
παρεμφέρουσι
 • Parse:
  • Part: Pres Act Dat Plur Masc/Neut
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • Root: παρεμφέρω
παρεμφέρω
 • Meaning: to be somewhat like
 • Forms:
  • παρεμφέρουσι Part: Pres Act Dat Plur Masc/Neut
  • παρεμφέρουσι Verb: Pres Act Ind 3rd Plur