παρενέβαλε, παρενέβαλεν
παρενέβαλλον
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: παρεμβάλλω
παρενεβάλομεν
παρενέβαλον
παρενεβάλοσαν
παρένεγκε
παρενεγκεῖν
παρενέγκωσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • Root: παραφέρω
παρενεθυμήθη
παρενεθυμήθης
παρενεχθῶσι
παρενηνεγμένοι
παρενθυμέομαι
 • Meaning: to disregard, ignore
 • Forms:
  • παρενθυμηθῇς Verb: Aor Mid/Pass Subj 2nd Sing
  • παρενεθυμήθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • παρενεθυμήθης Verb: Aor Pass Ind 2nd Sing
παρενθυμηθῇς
παρενοχλεῖν
παρενοχλείτω
παρενοχλέω
 • Meaning: to trouble, cause difficulty, molest, harass further, annoy, pester, nag
 • Forms:
  • παρενοχλεῖν Verb: Pres Act Infin
  • παρενοχλείτω Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
  • παρενοχληθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • παρενοχλῆσαι Verb: Aor Act Infin
  • παρενοχλήσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • παρενοχλῶν Part: Pres Act Nom Sing Masc
  • παρενώχλησε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • παρηνώχλησα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
  • παρηνώχλησαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
  • παρηνώχλησας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • παρηνώχλησε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
παρενοχληθήσεται
παρενοχλῆσαι
παρενοχλήσει
παρενοχλῶν
παρενώχλησε, παρενώχλησεν