περιαγαγεῖν
περιαγαγόντες
περιαγαγών
περιάγειν
περιάγετε
περιαγκωνίζω
 • Meaning:
  • to make someone stand with his hands on his hips and elbows turned outward (as a form of torturing)
  • to tie the hands behind the back
 • Forms:
  • περιαγκωνίσαντες Part: Aor Act Nom Plur Masc
περιαγκωνίσαντες
περιάγω
 • Meaning:
  • to lead around
  • to take (someone) around
  • to take (him) along
  • to accompany
  • to cause to move around in an area
  • to go around, go about, walk around
 • Forms:
  • περιαγαγόντες Part: Aor Act Nom Plur Masc
  • περιαγαγών Part: Aor Act Nom Sing Masc
  • περιάγειν Verb: Pres Act Infin
  • περιάγετε Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
  • περιάγων Part: Pres Act Nom Sing Masc
  • περιάξει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • περιήγαγε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • περιήγαγον Verb: 2Aor Act Ind 1st Sing
  • περιήγαγον Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
  • περιῆγε(ν) Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
περιάγων
περιαιρεθήσεται
περιαιρεθήσονται
περιαιρεῖται
περιαιρέω
 • Meaning:
  • Active:
   • to take away (something) from (around something)
   • to remove (an impediment) from
   • to take away, remove, cancel
   • to detach
   • to make void, cancel
   • to put away (something)
   • to go around, circle around
  • Middle:
   • to take off (garment)
   • to take off from
   • to remove (foreign gods)
   • to remove from oneself
 • Forms:
Present
 • περιαιρεῖται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
Imperfect
 • περιῃρεῖτο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
Future
 • περιαιρεθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • περιαιρεθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
 • περιελεῖ Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • περιελεῖς Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • περιελοῦνται Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
 • περιελῶ Verb: Fut Act Ind 1st Sing
Aorist
 • περιέλῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • περιέλῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • περιαιρεθήσεται Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
 • περιείλαντο Verb: Aor Mid Ind 3rd Plur
 • περιείλατο Verb: 1Aor Mid Imperative 3rd Sing
 • περιεῖλε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • περιεῖλον Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
 • περίελε Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • περιελεῖν Verb: 2Aor Act Infin
 • περιέλεσθε Verb: Aor Mid Imperative 2nd Plur
 • περιέλετε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • περιελέτω Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
 • περιελομένη Part: 2Aor Mid Nom Sing Fem
 • περιελόμενος Part: 2Aor Mid Nom Sing Masc
 • περιελόντες Part: 2Aor Act Nom Plur Masc
 • περιελών Part: Aor Act Nom Sing Masc
 • περιελοῦ Verb: Aor Mid Imperative 2nd Sing
περιακολουθέω
 • Meaning: to follow about, encircle
περιαιρουμένη
περιαντλέω
 • Meaning:
  • Active:
   • to pour all over
  • Passive:
   • to be drenched
   • to be submerged, sunk in
   • to overwhelm
 • Forms:
  • περιαντλουμένη Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Fem
περιαντλουμένη
περιάξει
περιάπτω
 • Meaning:
  • to tie, fasten, attach, hang about
  • to kindle (fire)
 • Forms:
  • περιῆψαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
  • περιαψάντων Part: Aor Act Gen Plur Masc
περιάργυρα
περιάργυροι
περιάργυρος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: set in silver, silver-plated
 • Forms:
  • περιάργυρα Adj: Nom/Acc Plur Neut
  • περιάργυροι Adj: Nom Plur Masc
  • περιαργύρων Adj: Gen Plur MFN
περιαργυρόω
 • Meaning: to plate with silver
 • Forms:
  • περιηργυρωμένα Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Plur Neut
  • περιηργυρωμέναι Part: Perf Mid/Pass Nom Plur Fem
  • περιηργυρωμένοι Part: Perf Mid/Pass Nom Plur Masc
  • περιηργύρωσε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
περιαργύρων
περιαστράπτοντες
περιαστράπτω
 • Meaning:
  • to flash around, shine round (about)
  • to flash all around, i.e., envelop in light
 • Forms:
  • περιαστράπτοντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
  • περιαστράψαι Verb: Aor Act Infin
  • περιήστραψε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • περιήστραψε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
περιαστράψαι
περιαύγεια
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: illumination
περιαύγειαν
περιαψάντων