περιδειπνέω
 • Meaning:
  • to invite (someone) to eat a memorial meal
  • to cause (someone) to eat a funeral feast
 • Forms:
  • περιδειπνῆσαι Verb: Aor Act Infin
περιδειπνῆσαι
περίδειπνον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: funeral feast, funeral meal
 • Forms:
  • περιδείπνῳ Noun: Dat Sing Neut
περιδείπνῳ
περιδέξια
περιδέξιον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • an armband for either arm
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMπεριδέξιονπεριδέξια
GENπεριδεξίουπεριδεξίων
DATπεριδεξίῳπεριδεξίοις
ACCπεριδέξιονπεριδέξια
περιδέξιος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • ambidextrous; with two right hands (i.e., using both hands alike)
  • very dexterous
 • Forms:
περιδέω
 • Meaning:
  • to bind about
  • to tie around
  • to bind around someone, i.e., enwrap
 • Forms:
  • περιεδέδετο Verb: PluPerf Pass Ind 3rd Sing
  • περιέδησε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
περιδιπλόω
 • Meaning: to wrap around, pack up, double-wrap (for travel)
 • Forms:
  • περιεδίπλωσε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
περιδράμετε
περιδραμόντες
περιδραμοῦνται
περιδύω
 • Meaning: to strip off (someone's clothes)
 • Forms:
  • περιέδυσαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur