περιραίνω
 • Meaning: to besprinkle, sprinkle all around
 • Note: also spelled περιρραίνω
 • Forms:
  • περιρανεῖ Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • περιρανεῖς Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
περιρανεῖ
περιρανεῖς
περιρήγνυμι
 • Meaning: to tear off all around, i.e., completely away
 • Forms:
  • περιρήξαντες Part: Aor Act Nom Plur Masc
  • περιρήξας Part: Aor Act Nom Sing Masc
περιρήξαντες
περιρήξας
περιρραίνω
 • Meaning: to sprinkle all around
 • Forms:
  • περιρραίνων Part: Pres Act Nom Sing Masc
  • περιρρανεῖ Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • περιρρανεῖς Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
περιρραίνων
περιρρανεῖ
περιρρανεῖς
περιρραντίζω
 • Meaning:
  • to sprinkle all around
  • to purify all around
 • Forms:
  • περιερραντίσθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
περιρρεῖ
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • Verb: Pres Ind/Imperative Act 2nd Sing
  • Verb: Pres Ind Mid/Pass 2nd Sing
 • Meaning: to flow around
 • Root: περιρρέω
περιρρέω
 • Meaning:
  • to stream around, splash about
  • to fall all around
  • to run around
  • to be scattered around
 • Forms:
  • περιέρρεον Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • περιέρρεον Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
περιῤῥήγνυμι
 • Note: Alt. περιρρήγνυω
 • Meaning:
  • to tear off all around, i.e., completely away
  • to rip and tear off
 • Forms:
  • περιρρήξαντες Part: Aor Act Nom Plur Masc
  • περιρρήξας Part: Aor Act Nom Sing Masc
  • περιρρηξάμενος Part: Aor Mid Nom Sing Masc
περιρρήγνυω
περιρρήξαντες
περιρρήξας