νή
 • Parse: particle
 • Meaning:
  • a particle of attestation (accompanied by the object invoked or appealed to in confirmation)
  • a particle of strong affirmation
  • νὴ τὴν ὑγιείαν Φαραώ
   by the health of Pharaoh (Gen 42:15,16)

  • I protest by
  • as sure as
νῆας
νῆες
νήθει
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • Root: νήθω
νήθειν
 • Parse: Verb: Pres Act Infin
 • Root: νήθω
νήθουσιν
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • Root: νήθω
νήθω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to spin (i.e., draw out wool etc. to convert it into threads or yarn for weaving)
 • Cognates: διανήθω
 • Forms:
  • ἔνησαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • νενησμένα Verb: Perf Mid/Pass Part Acc Plur Neut
  • νενησμένης Verb: Perf Mid/Pass Part Gen Sing Fem
  • νενησμένου Verb: Perf Mid/Pass Part Gen Sing Neut
  • νήθει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • νήθειν Verb: Pres Act Infin
  • νήθουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
νηί
νηκτά
νηκτός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • swimming, floating
  • ability to swim
 • Forms:
  • νηκτά Adj: Nom/Acc Plur Neut
νηός
νήπια
νηπιάζετε
νηπιάζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to be a child; to act as a babe, i.e., (figuratively) innocently
 • Forms:
  • νηπιάζετε Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
νήπιοι
νηπίοις
νηπιοκτόνος
νηπιοκτόνου
νήπιον
 • Parse:
  • Adj: Nom Sing Neut
  • Adj: Acc Sing Masc/Neut
 • Root: νήπιος
νήπιος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • Adjectival:
   • infantile, childish
   • Figurative: mentally undeveloped
   • Figurative: morally innocent, morally undeveloped
  • Substantival:
   • baby, infant, child, minor
   • Figurative: simple-minded person
   • Figurative: a new Christian, immature Christian
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMνήπιοςνηπίανήπιον
GENνηπίουνηπίαςνηπίου
DATνηπίῳνηπίᾳνηπίῳ
ACCνήπιοννηπίαννήπιον
Plural
 MascFemNeut
NOMνήπιοινήπιαινήπια
GENνηπίων
DATνηπίοιςνηπίαιςνηπίοις
ACCνηπίουςνηπίαςνήπια
νηπιότης
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: infancy, innocence, child-likeness, childhood, childishness
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMνηπιότηςνηπιότητες
GENνηπιότητοςνηπιοτήτων
DATνηπιότητινηπιότησιν
ACCνηπιότητανηπιότητας
νηπιότητα
νηπιότητι
νηπιότητος
νηπίου
νηπίους
νηπίων
νησίον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: island, small island, an islet
νῆσοι
νήσοις
νῆσον
νῆσος
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • island, isle
  • an inhabitant of an island
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMνῆσοςνῆσοι
GENνήσουνήσων
DATνήσῳνήσοις
ACCνῆσοννήσους
VOCνῆσενῆσοι
νήσου
νήσους
νηστεία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • fast, fasting
  • abstinence (from lack of food, or voluntary and religious)
  • esp., the fast of the Day of Atonement
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMνηστείανηστεῖαι
GENνηστείαςνηστειῶν
DATνηστείᾳνηστείαις
ACCνηστείαννηστείας
VOCνηστείανηστεῖαι
νηστείᾳ
νηστεῖαι
νηστείαις
νηστείαν
νηστείας
νήστεις
νηστειῶν
νηστεύειν
νηστεύεις
νηστεύετε
νηστεύητε
νηστεύομεν
νηστεύοντες
νηστεύοντος
νηστευόντων
νηστεύουσι
νηστεύουσιν
νηστεῦσαι
νηστεύσαντες
νηστεύσαντος
νηστεύσας
νηστευσασῶν
νηστεύσατε
νηστεύσῃ
 • Parse:
  • Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • Verb: Aor Mid Subj 2nd Sing
 • Root: νηστεύω
νηστεύσητε
νήστευσον
νηστεύσουσιν
νηστεύσωσιν
νηστεύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to fast, abstain from food (religiously)
 • Cognates: προνηστεύω
 • Forms:
  • νήστευσον Verb: Fut Act Part Nom/Acc Sing Neut
  • νηστεύσῃ
   • Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
   • Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
   • Verb: Aor Mid Subj 2nd Sing
  • νηστεύσαντος Verb: Aor Act pat Gen Sing Masc/Neut
  • νηστεύοντος Verb: Pres Act Part Gen Sing Masc/Neut
  • νηστεύεις Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
  • ἐνήστευε Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
  • ἐνήστευες Verb: Imperfect Act Ind 2nd Sing
  • ἐνήστευον Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
  • ἐνήστευσα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
  • ἐνηστεύσαμεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
  • ἐνήστευσαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἐνήστευσεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • νενηστεύκατε Verb: Perf Act Ind 2nd Plur
  • νηστεύειν Verb: Pres Act Infin
  • νηστεύετε Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
  • νηστεύητε Verb: Pres Act Subj 2nd Plur
  • νηστεύομεν Verb: Pres Act Ind 1st Plur
  • νηστεύοντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • νηστευόντων Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc
  • νηστεύουσι Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • νηστεύουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • νηστεῦσαι Verb: Aor Act Infin
  • νηστεύσαντες Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
  • νηστεύσας Verb: Aor Act Part Nom Sing, Masc
  • νηστευσασῶν Verb: Aor Act Part Gen Plur Fem
  • νηστεύσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
  • νηστεύσητε Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
  • νηστεύσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd. Plur
  • νηστεύσωσι(ν) Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
  • νηστεύων Verb: Pres Act Part Nom Sing, Masc
νηστεύων
νήστης
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: someone who is fasting
νῆστις
 • Parse: Noun: Nom Sing Nom/Fem
 • Meaning: fasting; not eating, i.e., abstinent from food (religiously)
 • Note: Also acts as an adjective
 • Forms:
  • νήστεις Adj: Acc Plur Masc
νηστόν
νηστός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: spun (e.g., τὸ κόκκινον τὸ νηστὸν = spun scarlet thread, Exod 31:4)
 • Forms:
  • νηστόν Adj: Acc Sing Neut
νήσῳ
νήσων
νηφάλεον
νηφαλέος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: sober, i.e., (figuratively) circumspect
 • Forms:
  • νηφάλεον Adj: Acc Sing Masc
  • νηφαλέους Adj: Acc Plur Masc
νηφαλέους
νηφάλιον
νηφάλιος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: sober, temperate, self-controlled
 • Forms:
  • νηφάλιον Adj: Acc Sing Masc
  • νηφαλίους Adj: Acc Plur Masc
νηφαλίους
νῆφε
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • Root: νήφω
νήφοντες
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
 • Root: νήφω
νήφω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to be sober, abstain from wine, keep sober
  • to be well-balanced, self-controlled
  • to watch, be discreet
 • Cognates: ἀνανήφω, ἐκνήφω, νήφω
 • Forms:
  • νήψωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
  • νῆφε Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
  • νήφοντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • νήφωμεν Verb: Pres Act Subj 1st Plur
  • νήψατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
νήφωμεν
 • Parse: Verb: Pres Act Subj 1st Plur
 • Root: νήφω
νήχεται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: νήχω
νήχω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to swim
 • Forms:
  • νήχεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
νήψατε
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • Root: νήφω
νῆψις
νήψωμεν
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 1st Plur
 • Root: νήφω
νηῶν