νόει
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • Root: νοιέω
νοεῖ
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
  • Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • Root: νοέω
νοεῖν
 • Parse: Verb: Pres Act Infin
 • Root: νοέω
νοεῖς
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
 • Root: νοέω
νοεῖτε
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
 • Root: νοιέω
νοεῖτω
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
 • Root: νοιέω
νοερόν
νοερός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: intelligent, perceptive, reflective, understanding
 • Forms:
  • νοερόν Adj: Nom Sing Neut
  • νοερῶν Adj: Gen Plur Neut
νοερῶν
νοέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to think, consider, ponder
  • to perceive, notice, realize, comprehend
  • to be thoughtful, understand, intend
 • Cognates: ἀγνοέω, δυσνοέω, ἐννοέω, ἐπινοέω, εὐνοέω, κατανοέω, μετανοέω, ὁμονοέω, προνοέω, προσνοέω, συννοέω, ὑπονοέω
 • Forms:
  • νοήσεις
   • Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
   • Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
  • νενόηκα Verb: Perf Act Ind 1st Sing
  • νοησάτω Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
  • νοῇς Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
  • νοεῖ
   • Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
   • Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
   • Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
  • ἐνόουν
   • Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
   • Verb: Imp Act Ind 1st Sing
  • ἐνόησα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
  • ἐνόησαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἐνόησας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • ἐνόησεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐνοοῦσαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • νοήσωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
  • νοεῖν Verb: Pres Act Infin
  • νοεῖς Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
  • νοήσαντες Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
  • νοησάντων Verb: Aor Act Part Gen Plur Masc/Neut
  • νοήσας Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
  • νοήσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
  • νοησάτωσαν Verb: Aor Act Imperative 3rd Plur
  • νοήσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • νοήσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • νόησον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • νοήσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
  • νοήσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
  • νοήσητε
   • Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
   • Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
  • νοήσω
   • Verb: Aor Act Subj 1st Sing
   • Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • νοούμενος Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
  • νοοῦσι
   • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
   • Verb: Pres Act Part Dat Plur Masc/Neut
  • νοοῦσιν
   • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
   • Verb: Pres Act Part Dat Plur Masc/Neut
  • νοῶ Verb: Pres Act Ind/Subj 1st Sing
  • νοῶν Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
νόημα
Neuter
 SingularPlural
NOMνόημανοήματα
GENνοήματοςνοημάτων
DATνοήματινοήμασι(ν)
ACCνόημανοήματα
νοήματα
νοημάτων
νοήμονες
νοήμονι
νοήμων
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: intelligent, thoughtful, prudent, discreet, discerning, wise, reflective
 • Note: oppossite to ἄφρων
 • Forms:
  • νοήμονες Noun: Nom Plur Masc
  • νοήμονι Adj: Dat Sing Masc
νοῇς
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
 • Root: νοέω
νοήσαι
 • Parse: Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: νοιέω
νοῆσαι
νοήσαντες
 • Parse: Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
 • Root: νοέω
νοησάντων
 • Parse: Verb: Aor Act Part Gen Plur Masc/Neut
 • Root: νοέω
νοήσας
 • Parse: Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
 • Root: νοέω
νοήσατε
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • Root: νοέω
νοησάτω
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
 • Root: νοέω
νοησάτωσαν
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 3rd Plur
 • Root: νοέω
νοήσει
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • Root: νοέω
νοήσεις
 • Parse: Noun: Nom/Acc Plur Fem
 • Root: νόησις
 • Parse:
  • Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • Root: νοέω
νοήσῃ
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • Root: νοέω
νοήσῃς
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • Root: νοέω
νοήσητε
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
  • Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
 • Root: νοέω
νόησις
Feminine
 SingularPlural
NOMνόησιςνοήσεις
GENνοήεωςνοήσεων
DATνοήσεινοήσεσι(ν)
ACCνόησιννοήσεις
νόησον
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • Root: νοέω
νοήσουσιν
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • Root: νοέω
νοήσω
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Subj 1st Sing
  • Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • Root: νοέω
νοήσωμεν
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 1st Plur
 • Root: νοέω
νοήσωσι
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • Root: νοιέω
νοήσωσιν
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • Root: νοιέω
νοητός
νοητῶς
 • Parse: Adverb
 • Meaning: thoughtfully, carefully, attentively
νοθεύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to commit adultery, adulterate, corrupt a marriage
 • Cognates: νοθεύω, ὑπονοθεύω
 • Forms:
  • νοθεύων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
νοθεύων
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • Root: νοθεύω
νόθοι
νόθος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • cross-bred
  • illegitimate, bastard (born out of wedlock)
 • Forms:
  • νόθοι Adj: Nom Plur Masc
  • νόθων Adj: Gen Plur Neut
νόθων
νόθως
 • Parse: Adverb
 • Meaning:
  • insincerely
  • illegitimately, disingenuously
νοΐ
νοιέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to consider, perceive, think, understand; to exercise the mind (observe), i.e., (figuratively) to comprehend, heed
 • Forms:
  • νόει Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
  • νοεῖτε Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
  • νοεῖτω Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
  • νοῆσαι Verb: Aor Act Infin
  • νοήσωσι Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
  • νοήσωσι(ν) Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
  • νοοῦμεν Verb: Pres Act Ind 1st Plur
  • νοούμενα Verb: Pres Pass Part Nom Plur Neut
  • νοοῦντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
νομάδες
νομάδων
νομαί
 • Parse: Noun: Nom Plur Fem
 • Root: νομή
νομαῖς
 • Parse: Noun: Dat Plur Fem
 • Root: νομή
νομάς
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • nomad
  • free-ranging, at pasture, roaming about for pasture
 • Forms:
  • νομάδες Noun: Nom Plur Masc
  • νομάδων Noun: Gen Plur Masc
νομάς
 • Parse: Noun: Acc Plur Fem
 • Root: νομή
νόμε
νομή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • pasture (a place for sheep to spread out), pasture land, grazing land
  • a spreading out (of an ulcer)
  • flock or herd feeding in a pasture land
  • nourishment, food
  • ἐν χειρῶν νομαῖς = hand-to-hand conflict
 • Cognates: ἐπινομή, νομή, προνομή
 • Forms:
  • νομαί Noun: Nom Plur Fem
  • νομαῖς Noun: Dat Plur Fem
  • νομάς Noun: Acc Plur Fem
  • νομῇ Noun: Dat Sing Fem
  • νομήν Noun: Acc Sing Fem
  • νομῆς Noun: Gen Sing Fem
νομῇ
 • Parse: Noun: Dat Sing Fem
 • Root: νομή
νομήν
 • Parse: Noun: Acc Sing Fem
 • Root: νομή
νομῆς
 • Parse: Noun: Gen Sing Fem
 • Root: νομή
νομίζει
νομίζειν
νομίζετε
 • Parse: Verb: Pres Act Ind/Imperative 2nd Plur
 • Root: νομίζω
νομίζομεν
νομιζομένους
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Plur Masc
 • Root: νομίζω
νομιζομένων
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass part Gen Plur Masc
 • Root: νομίζω
νομίζοντες
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
 • Root: νομίζω
νομίζοντων
 • Parse: Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc
 • Root: νομίζω
νομίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to suppose, think, consider, believe
   • to decide as
   • to have in common use
  • Passive:
   • to be the custom, be customary
 • Forms:
  • νομιζομένους Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Plur Masc
  • νομίζετε Verb: Pres Act Ind/Imperative 2nd Plur
  • ἐνόμιζε Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
  • ἐνόμιζεν Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
  • ἐνομίζετο Verb: Imp pass Ind 3rd Sing
  • ἐνομίζομεν Verb: Imp Act Ind 1st Plur
  • ἐνόμιζον Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
  • ἐνόμισαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἐνόμισας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • νομίζει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • νομίζειν Verb: Pres Act Infin
  • νομίζομεν Verb: Pres Act Ind 1st Plur
  • νομιζομένων Verb: Pres Mid/Pass part Gen Plur Masc
  • νομίζοντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • νομίζοντων Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc
  • νομίζων Verb: Pres Act Part Nom sing, Masc
  • νομίσαντες Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
  • νομίσας Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
  • νομίσειεν Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
  • νομίσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
  • νομίσητε Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
νομίζων
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom sing, Masc
 • Root: νομίζω
νομικάς
νομικοί
νομικοῖς
νομικόν
νομικός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • learned in the law (of the Jews)
  • about the law, quarrels about the law
  • lawyer, legal expert, jurist
 • Forms:
  • νομικάς Adj: Acc Plur Fem
  • νομικοί Adj: Nom Plur Masc
  • νομικοῖς Adj: Dat Plur Masc
  • νομικόν Adj: Acc Sing Masc
  • νομικούς Adj: Acc Plur Masc
  • νομικῶν Adj: Gen Plur Masc
νομικούς
νομικῶν
νόμιμα
νομίμοις
νόμιμον
νόμιμος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • lawful, conformable to law
  • particular decree prescriing a person's conduct
  • customary
 • Forms:
  • νόμιμα Adj: Acc Plur Neut
  • νομίμοις Adj: Dat Plur Masc
  • νόμιμον Adj: Acc Sing Neut
  • νομίμου Adj: Gen Sing Masc
  • νομίμους Adj: Acc Plur Masc
  • νομίμων Adj: Gen Plur Neut
νομίμου
νομίμους
νομίμων
νομίμως
 • Parse: Adverb
 • Meaning:
  • lawfully, legitimately (esp., agreeably to the rules of the lists)
  • in conformity with the law
νομίσαντες
 • Parse: Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
 • Root: νομίζω
νομίσας
 • Parse: Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
 • Root: νομίζω
νομίσειεν
νομίσῃς
νομίσητε
νόμισμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • money, coin, what is reckoned as of value (after the Latin numisma ), i.e., current coin
  • royal mandate
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMνόμισμανομίσματα
GENνομίσματοςνομισμάτων
DATνομίσματινομίσμασι(ν)
ACCνόμισμανομίσματα
νομίσματος
νομίσματα
νομιστέον
νομιστέος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • to be accounted, be thought, be supposed
  • Neuterone must take the view
 • Forms:
  • νομιστέον Adj: Nom Sing Neut
νομοδιδάσκαλοι
νομοδιδάσκαλος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: teacher of the law, an expounder of the (Jewish) law, i.e., a Rabbi
 • Forms:
  • νομοδιδάσκαλοι Noun: Nom Plur Masc
νομοθεσία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • code of laws
  • lawgiving, legislation, giving of the law
 • Forms:
  • νομοθεσίᾳ Noun: Dat Sing Fem
  • νομοθεσίας Noun: Gen Sing Fem
νομοθεσίᾳ
νομοθεσίας
νομοθέσμως
 • Parse: Adverb
 • Meaning:
  • according to the law, in conformity with law
  • lawfully, legitimately
νομοθέται
νομοθετέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to give laws to (someone)
   • to frame laws
   • to instruct, teach (moral matters)
   • to ordain, enact
   • to function as a lawgiver
   • to legislate
  • Passive:
   • to be appointed by law to (someone)
 • Forms:
  • ἐνομοθέτησεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐνομοθέτησας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • νενομοθετημένοις Verb: Perf Mid/Pass Part Dat Plur Masc
  • νενομοθέτηται Verb: Perf Pass Ind 3rd Sing
  • νενομοθέτητο Verb: Pluperfect pass Ind 3rd Sing
  • νομοθετηθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
  • νομοθετῆσαι Verb: Aor Act Infin
  • νομοθετήσαντα Verb: Aor Act Part Acc Sing Masc
  • νομοθετήσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • νομοθέτησον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • νομοθετῶν Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
νομοθέτῃ
νομοθετηθῇ
νομοθέτην
νομοθέτης
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • lawgiver, a legislator
  • law-enforcement officer, policeman
 • Forms:
  • νομοθέται
   • Noun: Dat Sing Masc
   • Noun: Nom Plur Masc
  • νομοθέτην Noun: Acc Sing Masc
  • νομοθέτῃ Noun: Dat Sing Masc
νομοθετῆσαι
νομοθετήσαντα
νομοθετήσει
νομοθέτησον
νομοθετῶν
νόμοι
νόμοις
νόμον
νομόν
νόμος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • law, list of rules about a person's conduct
  • a rule, principle, norm
  • binding regulation (about a specific matter)
  • the entire Pentateuch (i.e., the books of Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy)
 • Cognates: ἄνομος, ἔννομος, νόμος, οἰκονόμος, παράνομος, χριστόνομος
 • Forms:
  • νόμε Noun: Voc Sing Masc
  • νόμοι Noun: Nom Plur Masc
  • νόμοις Noun: Dat Plur Masc
  • νόμον Noun: Acc Sing Masc
  • νόμου Noun: Gen Sing Masc
  • νόμους Noun: Acc Plur Masc
  • νόμῳ Noun: Dat Sing Masc
  • νόμων Noun: Gen Plur Masc
νομός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: district, province, nome
 • Forms:
  • νομούς Noun: Acc Plur Masc
  • νομόν Noun: Acc Sing Masc
  • νομῶν Noun: Gen Plur Masc
νόμου
νόμους
νομούς
νομοφύλαξ
νόμῳ
νόμων
νομῶν
νοός
νοοῦμεν
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Plur
 • Root: νοιέω
νοούμενα
 • Parse: Verb: Pres Pass Part Nom Plur Neut
 • Root: νοιέω
νοούμενος
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
 • Root: νοέω
νοοῦντες
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
 • Root: νοιέω
νοοῦσι
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • Verb: Pres Act Part Dat Plur Masc/Neut
 • Root: νοέω
νοοῦσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • Verb: Pres Act Part Dat Plur Masc/Neut
 • Root: νοέω
νοσερός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: of sickness, sickly, sickening
 • Forms:
  • νοσερῷ Adj: Dat Sing Masc
νοσερῷ
νοσέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to be sick, be ailing
  • to have a morbid craving for (something)
  • to be obsessed
 • Forms:
  • ἐνόσουν Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
  • νοσήσας
   • Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
   • Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
  • νοσούσης Verb: Pres Act Part Gen Sing Fem
  • νοσῶν Verb: Pres Act Part Nom sing, Masc
νόσημα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • disease
  • an ailment
  • moral sickness
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMνόσημανοσήματα
GENνοσήματοςνοσημάτων
DATνοσήματινοσήμασι(ν)
ACCνόσημανοσήματα
νοσήματι
νοσήσας
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
 • Root: νοσέω
νόσοις
νόσον
νόσος
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: disease, infirmity, sickness; a malady
 • Forms:
  • νόσοις Noun: Dat Plur Fem
  • νόσον Noun: Acc Sing Fem
  • νόσου Noun: Gen Sing Fem
  • νόσους Noun: Acc Plur Fem
  • νόσῳ Noun: Dat Sing Fem
  • νόσων Noun: Gen Plur Fem
νόσου
νόσους
νοσούσης
 • Parse: Verb: Pres Act Part Gen Sing Fem
 • Root: νοσέω
νοσσεύοντα
νοσσεύουσαι
νοσσεύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to nest, build a nest, hatch
  • to build a dwelling
 • Cognates: ἐννοσσεύω
 • Forms:
  • ἐνόσσευον Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
  • ἐνόσσευσαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἐνόσσευσεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • νοσσεύοντα Verb: Pres Act Part Acc Plur Neut
  • νοσσεύουσαι Verb: Pres Act Part Nom Plur Fem
νοσσιά
 • Parse: Noun: Nom Plur Fem
 • Meaning:
  • nest, nested compartment
  • brood (of chickens)
  • space provided for rest and protection
  • lion's den
 • Forms:
  • νοσσιᾷ Noun: Dat Sing Fem
  • νοσσιαί Noun: Nom Plur Fem
  • νοσσιάν Noun: Acc Sing Fem
  • νοσσιάς Noun: Acc Plur Fem
νοσσία
νοσσιᾷ
νοσσιαί
νοσσιάν
νοσσιάς
νοσσιᾶς
νοσσίον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: young bird, chick, nestling, a birdling
 • Forms:
  • νοσσία Noun: Nom/Acc Plur Neut
νοσσοί
νοσσοποιέω
νοσσοποιήσουσιν
νοσσός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: young bird, nestling, fledgling
 • Forms:
  • νοσσοί Noun: Nom Plur Masc
  • νοσσούς Noun: Acc Plur Masc
νοσσούς
νοσφίζομαι
νοσφιζομένους
νοσφίζω
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind Deponent 1st Sing
 • Meaning:
  • to misappropriate, put aside for oneself, keep back, steal, purloin, sequestrate for oneself, i.e., embezzle
  • to turn away, shrink back
 • Forms:
  • νοσφισάμενοι Verb: Aor Mid Part Nom Plur Masc
  • ἐνοσφίσαντο Verb: Aor Mid Ind 3rd Plur
  • ἐνοσφίσατο Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
  • νοσφίζομαι Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
  • νοσφιζομένους Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Plur Masc
  • νοσφισάμενος Verb: Aor Mid part Gen Sing Neut
  • νοσφίσασθαι Verb: Aor Mid Infin
νοσφισάμενοι
νοσφισάμενος
νοσφίσασθαι
νόσῳ
νόσων
νοσῶν
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom sing, Masc
 • Root: νοσέω
νότε
νότον
νότος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • south (direction)
  • south-west wind
  • the south (country)
 • Forms:
  • νότε Noun: Voc Sing Masc
  • νότον Noun: Acc Sing Masc
  • νότου Noun: Gen Sing Masc
  • νότῳ Noun: Dat Sing Masc
νότου
νότῳ
νουθεσία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: admonition, instruction, warning, calling attention to
 • Forms:
  • νουθεσίᾳ Noun: Dat Sing Fem
  • νουθεσίαν Noun: Acc Sing Fem
νουθεσίᾳ
νουθεσίαν
νουθετεῖν
νουθετεῖς
νουθετεῖσθαι
νουθετεῖτε
νουθετέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to give advice to, give counsel to
   • to admonish, contend, warn
   • to reprimand (an offender), rebuke
   • to advise, let know
   • to instruct, exhort
  • Middle:
   • to heed counsel about
 • Forms:
  • νουθετοῦνται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
  • ἐνουθέτεις Verb: Imp Act Ind 2nd Sing
  • ἐνουθέτει Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
  • ἐνουθέτησας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • νενουθέτησαι Verb: Perf Pass Subj 2nd Sing
  • νουθετεῖσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
  • νουθετήσωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
  • νουθετεῖν Verb: Pres Act Infin
  • νουθετεῖς Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
  • νουθετεῖτε Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
  • νουθετῇ Verb: Pres Act Subj 3rd Sing
  • νουθετήσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • νουθετηθέντες Verb: Aor Pass Part Nom Plur Masc
  • νουθετοῦ Verb: Pres Pass Imperative 2nd Sing
  • νουθετούμενοι Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Plur Masc
  • νουθετούμενος Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
  • νουθετοῦντας Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
  • νουθετοῦντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • νουθετοῦσιν Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • νουθετῶ Verb: Pres Act Ind 1st Sing
  • νουθετῶν Verb: Pres Act Part Nom sing, Masc
νουθετοῦνται
νουθετῇ
νουθετηθέντες
νουθέτημα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: admonition, discipline, warning
νουθετήσει
νουθέτησιν
νουθέτησις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: admonition, warning, reproof
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMνουθέτησιςνουθετήσεις
GENνουθετήεωςνουθετήσεων
DATνουθετήσεινουθετήσεσι(ν)
ACCνουθέτησιννουθετήσεις
νουθετήσωμεν
νουθετοῦ
νουθετούμενοι
νουθετούμενος
νουθετοῦντας
νουθετοῦντες
νουθετοῦσιν
νουθετῶ
νουθετῶν
νουμηνία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • new moon
  • the festival of new moon
  • first day of the month
 • Cognates: νουμηνία, προνουμηνία
 • Forms:
  • νουμηνίαι Noun: Nom Plur Fem
  • νουμηνίᾳ Noun: Dat Sing Fem
  • νουμηνίαις Noun: Dat Plur Fem
  • νουμηνίας Noun: Gen Sing Fem
  • νουμηνιῶν Noun: Gen Plur Fem
νουμηνίᾳ
νουμηνίαι
νουμηνίαις
νουμηνίας
νουμηνιῶν
νοῦν
νουνεχῶς
 • Parse: Adverb
 • Meaning:
  • wisely, thoughtfully, discreetly
  • understandingly, sensibly, prudently
νοῦς
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • mind, understanding
  • the intellect
  • what is on one's mind, one's intention
 • Forms:
  • νοΐ Noun: Dat Sing Masc
  • νοός Noun: Gen Sing Masc
  • νοῦν Noun: Acc Sing Masc
νοῶ
 • Parse: Verb: Pres Act Ind/Subj 1st Sing
 • Root: νοέω
νοῶν
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • Root: νοέω