πενέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to be poor
 • Forms:
  • πενηθείς Verb: Aor Pass Part Nom Sing Masc
πενηθείς
 • Parse: Verb: Aor Pass Part Nom Sing Masc
 • Root: πενέω
πένης
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: poor, needy, starving, i.e., indigent
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMπένηςπένητες
GENπένητοςπενήτων
DATπένητιπένησι(ν)
ACCπένηταπένητας
VOCπένηςπένητες
πένησι
πένησιν
πένητα
πένηται
πένητας
πένητες
πένητι
πένητος
πενήτων
πενθεῖ
πένθει
πενθεῖν
πενθεῖς
πενθεῖτε
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
 • Root: πενθέω
πενθείτω
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
 • Root: πενθέω
πενθερά
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: mother-in-law, wife's mother
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMπενθεράπενθεραί
GENπενθερᾶς
πενθεράς
πενθερῶν
DATπενθερᾷπενθεραῖς
ACCπενθεράνπενθερᾶς
πενθεράς
πενθερᾷ
πενθεράν
πενθερᾶς
πενθερόν
πενθερός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: father-in-law
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMπενθερόςπενθεροί
GENπενθεροῦπενθερῶν
DATπενθερῷπενθεροῖς
ACCπενθερόνπενθερούς
VOCπενθερέπενθεροί
πενθεροῦ
πενθερούς
πενθέω
 • Present
 • πενθεῖ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • πενθεῖν Verb: Pres Act Infin
 • πενθεῖς Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
 • πενθεῖτε Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
 • πενθοῦσι
  • Verb: Pres Act Part Dat Plur Masc
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • πενθοῦσιν
  • Verb: Pres Act Part Dat Plur Masc
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • πενθῶν Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • πενθοῦντας Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
 • πενθοῦντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
 • πενθοῦντος Verb: Pres Act Part Gen Sing Masc
 • πενθούντων Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc
 • πενθοῦσα Verb: Pres Act Part Nom Sing Fem
 • πενθείτω Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
 • Imperfect
 • ἐπένθει Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
 • ἐπενθεῖτε Verb: Imp Act Ind 2nd Plur
 • ἐπένθουν Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
 • Future
 • πενθήσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • πενθήσετε Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
 • πενθησοῦσι Verb: Fut Act Ind 3rd. Plur
 • πενθησοῦσιν Verb: Fut Act Ind 3rd. Plur
 • πενθήσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • Aorist
 • ἐπενθήθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • ἐπένθησα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
 • ἐπένθησαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἐπενθήσατε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
 • ἐπένθησεν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Sing
 • πενθῆσαι Verb: 1Aor Act Infin
 • πενθήσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • πενθήσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • πενθήσητε Verb: Aor Act Imperative, 2nd Plur
 • πένθησον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • Perfect
πένθη
πενθῆσαι
πενθήσατε
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • Root: πενθέω
πενθήσει
πενθήσετε
πενθήσῃς
πενθήσητε
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative, 2nd Plur
 • Root: πενθέω
πένθησον
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • Root: πενθέω
πενθησοῦσι
πενθησοῦσιν
πενθήσω
πενθικά
πενθικοῖς
πενθικός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: of or for mourning, mournful
 • Forms:
  • πενθικά Adj: Acc Plur Neut
  • πενθικοῖς Adj: Dat Plur Neut
πένθος
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: mourning, sorrow, grief, sadness
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMπένθοςπένθη
GENπένθουςπενθῶν
πενθέων
DATπένθειπένθεσι(ν)
ACCπένθοςπένθη
πενθοῦντας
 • Parse: Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
 • Root: πενθέω
πενθοῦντες
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
 • Root: πενθέω
πενθοῦντος
 • Parse: Verb: Pres Act Part Gen Sing Masc
 • Root: πενθέω
πενθούντων
 • Parse: Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc
 • Root: πενθέω
πένθους
πενθοῦσα
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Sing Fem
 • Root: πενθέω
πενθοῦσι
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Part Dat Plur Masc
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • Root: πενθέω
πενθοῦσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Part Dat Plur Masc
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • Root: πενθέω
πενθῶν
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • Root: πενθέω
πενία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: poverty
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMπενίαπενίαι
GENπενίαςπενιῶν
DATπενίᾳπενίαις
ACCπενίανπενίας
VOCπενίαπενίαι
πενίᾳ
πενίαν
πενίας
πενιχράν
πενιχροῖς
πενιχρός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: poor, needy
 • Forms:
  • πενιχράν Adj: Acc Sing Fem
  • πενιχροῖς Adj: Dat Plur Masc
  • πενιχροῦ Adj: Gen Sing Neut
  • πενιχρῷ Adj: Dat Sing Masc
πενιχροῦ
πενιχρῷ
πένομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to be poor, be in need
  • to live in poverty
  • to labour, be at work
 • Forms:
  • πένηται Verb: Pres Mid/Pass Subj 3rd Sing
  • πενόμενος Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
πενόμενος
πενταετηρικός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: held every five years, quinquennial
 • Forms:
  • πενταετηρικοῦ Adj: Gen Sing Masc
πενταετηρικοῦ
πενταετής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: five years long, five years old
 • Forms:
  • πενταετοῦς Adj: Gen Sing Masc
πενταετοῦς
πεντάκις
 • Parse: Adverb
 • Meaning: five times
πεντακισχίλια
πεντακισχίλιαι
πεντακισχιλίαν
πεντακισχιλίας
πεντακισχίλιοι
πεντακισχίλιος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: five thousand
 • Note: used with a collective noun
 • Forms:
  • πεντακισχιλίαν Adj: Acc Sing Fem
πεντακισχιλίους
πεντακισχιλίων
πεντακόσια
πεντακοσία
πεντακόσιαι
πεντακόσιοι
πεντακοσίοις
πεντακόσιος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: five hundred
 • Note: used with collective nouns
πεντακοσιοστός
πεντακοσιοστοῦ
πεντακοσίους
πεντακοσίων
πεντάμηνος
πεντάπηχυν
πεντάπηχυς
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: five cubits long, broad, or high (about two metres)
 • Forms:
  • πεντάπηχυν Noun: Acc Sing Masc
πενταπλᾶς
πενταπλασίως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: five-fold, five times as much
πενταπλοῦς
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: five-sided, fivefold
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMπενταπλοῦςπενταπλῆπενταπλοῦν
GENπενταπλοῦπενταπλῆςπενταπλοῦ
DATπενταπλῷπενταπλῇπενταπλῷ
ACCπενταπλοῦνπενταπλῆνπενταπλοῦν
Plural
 MascFemNeut
NOMπενταπλοῖπενταπλαῖπενταπλᾶ
GENπενταπλῶν
DATπενταπλοῖςπενταπλαῖςπενταπλοῖς
ACCπενταπλοῦςπενταπλᾶςπενταπλᾶ
πέντε
 • Parse: Adj: Cardinal number
 • Meaning: five
πεντεκαίδεκα
 • Parse: Adj: Cardinal number
 • Meaning: fifteen
πεντεκαιδεκάτῃ
πεντεκαιδεκάτην
πεντεκαιδέκατος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc, ordinal number
 • Meaning: fifteenth
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMπεντεκαιδέκατοςπεντεκαιδεκάτηπεντεκαιδέκατον
GENπεντεκαιδεκάτουπεντεκαιδεκάτηςπεντεκαιδεκάτου
DATπεντεκαιδεκάτῳπεντεκαιδεκάτῃπεντεκαιδεκάτῳ
ACCπεντεκαιδέκατονπεντεκαιδεκάτηνπεντεκαιδέκατον
VOCπεντεκαιδέκατεπεντεκαιδεκάτηπεντεκαιδέκατε
Plural
 MascFemNeut
NOMπεντεκαιδέκατοιπεντεκαιδέκαταιπεντεκαιδέκατα
GENπεντεκαιδεκάτωνπεντεκαιδεκάτωνπεντεκαιδεκάτων
DATπεντεκαιδεκάτοιςπεντεκαιδεκάταιςπεντεκαιδεκάτοις
ACCπεντεκαιδεκάτουςπεντεκαιδεκάταςπεντεκαιδέκατα
VOCπεντεκαιδέκατοιπεντεκαιδέκαταιπεντεκαιδέκατα
πεντεκαιδεκάτῳ
πεντεκαιεικοσαετός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: twenty-five years old
 • Forms:
  • πεντεκαιεικοσαετοῦς Adj: Gen Plur Masc
πεντεκαιεικοσαετοῦς
πεντήκοντα
 • Parse: Adj: Nom Plur Masc cardinal number
 • Meaning: fifty
Fifty
NumberCodeGreek
50ν'πεντήκοντα
51να'πεντήκοντα καὶ (εἷς , μία, ἕν)
52νβ'πεντηκονταδύο
53νγ'πεντηκοντατρεῖς
54νδ'πεντηκοντατέσσαρες
55νε'πεντηκονταπέντε
56νς'πεντηκονταέξ
57νζ'πεντηκονταεπτά
58νη'πεντηκονταοκτώ
59νθ'πεντηκονταεννέα
πεντηκονταεννέα
 • Parse: Adj: Nom Plur Masc cardinal number
 • Meaning: fifty-nine, 59
πεντηκονταοκτώ
 • Parse: Adj: Nom Plur Masc cardinal number
 • Meaning: fifty-eight, 58
πεντηκονταεπτά
 • Parse: Adj: Nom Plur Masc cardinal number
 • Meaning: fifty-seven, 57
πεντηκοντατρεῖς
 • Parse: Adj: Nom Plur Masc cardinal number
 • Meaning: fifty-three, 53
πεντηκονταδύο
 • Parse: Adj: Nom Plur Masc cardinal number
 • Meaning: fifty-two, 52
πεντηκονταπέντε
 • Parse: Adj: Nom Plur Masc cardinal number
 • Meaning: fifty-five, 55
πεντηκοντατέσσαρες
 • Parse: Adj: Nom Plur Masc cardinal number
 • Meaning: fifty-four, 54
πεντηκονταέξ
 • Parse: Adj: Nom Plur Masc cardinal number
 • Meaning: fifty-six, 56
πεντηκονταετής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: fifty years old
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMπεντηκονταετήςπεντηκονταετές
GENπεντηκονταετοῦς
DATπεντηκονταετεῖ
ACCπεντηκονταετῆπεντηκονταετές
Plural
 MascFemNeut
NOMπεντηκονταετεῖςπεντηκονταετῆ
GENπεντηκονταετῶν
DATπεντηκονταετέσι(ν)
ACCπεντηκονταετεῖςπεντηκονταετῆ
πεντηκονταετοῦς
πεντηκοντάκις
 • Parse: Adverb
 • Meaning: fifty times
πεντηκόνταρχοι
πεντηκόνταρχον
πεντηκόνταρχος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: the commander of fifty men, lieutenant
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMπεντηκόνταρχοςπεντηκόνταρχοι
GENπεντηκοντάρχουπεντηκοντάρχων
DATπεντηκοντάρχῳπεντηκοντάρχοις
ACCπεντηκόνταρχονπεντηκοντάρχους
VOCπεντηκόνταρχεπεντηκόνταρχοι
πεντηκοντάρχους
πεντηκοντατριῶν
 • Parse: Adj: Gen Plur Masc
 • Meaning: fifty-three
πεντηκοστῇ
πεντηκοστή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: fiftieth, Pentecost
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMπεντηκοστήπεντηκοσταί
GENπεντηκοστῆςπεντηκοστῶν
DATπεντηκοστῇπεντηκοσταῖς
ACCπεντηκοστήνπεντηκοστάς
VOCπεντηκοστήπεντηκοσταί
πεντηκοστήν
πεντηκοστῆς
πεντηκοστόν
πεντηκοστός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc ordinal number
 • Meaning: fiftieth, Pentecost
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMπεντηκοστόςπεντηκοστήπεντηκοστόν
GENπεντηκοστοῦπεντηκοστῆςπεντηκοστοῦ
DATπεντηκοστῷπεντηκοστῇπεντηκοστῷ
ACCπεντηκοστόνπεντηκοστήνπεντηκοστόν
Plural
 MascFemNeut
NOMπεντηκοστοίπεντηκοσταίπεντηκοστά
GENπεντηκοστῶνπεντηκοστῶνπεντηκοστῶν
DATπεντηκοστοῖςπεντηκοσταῖςπεντηκοστοῖς
ACCπεντηκοστούςπεντηκοστάςπεντηκοστά
πεντηκοστοῦ
πεντηκοστῷ