πῶ
 • Parse: Interrogative adverb
 • Meaning: where?
πώ
 • Parse: Enclitic particle
 • Meaning: up to this time, yet
πώγων
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • the beard
  • chin (of the face)
 • Forms:
  • πώγωνα Noun: Acc Sing Masc
  • πώγωνας Noun: Acc Plur Masc
  • πώγωνι Noun: Dat Sing Masc
  • πώγωνος Noun: Gen Sing Masc
πώγωνα
πώγωνας
πώγωνι
πώγωνος
πώλει
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • Root: πωλέω
πωλεῖν
πωλεῖται
 • Parse: Verb: Pres Pass Ind 3rd Sing
 • Root: πωλέω
πωλεῖτε
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
 • Root: πωλέω
πωλέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to barter, sell, trade
 • Forms:
  • ἐπώλει Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
  • ἐπώλησε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐπώλησεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐπώλουν Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
  • πώλει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • πωλεῖν Verb: Pres Act Infin
  • πωλεῖται Verb: Pres Pass Ind 3rd Sing
  • πωλεῖτε Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
  • πωλῆσαι Verb: Aor Act Infin
  • πωλήσας Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
  • πωλήσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
  • πωλησάτω Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
  • πωλήσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • πώλησον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • πωλούμενον Verb: Pres Pass Part Acc Sing Neut
  • πωλουμένους Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Plur Masc
  • πωλοῦντα Verb: Pres Act Part Acc Sing Masc
  • πωλοῦνται Verb: Pres Pass Ind 3rd Plur
  • πωλοῦντας Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
  • πωλοῦντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • πωλούντων Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc
  • πωλοῦσα Verb: Pres Act Part Nom Sing Fem
  • πωλοῦσι Verb: Pres Act Part Dat Plur Masc
  • πωλοῦσιν Verb: Pres Act Part Dat Plur Masc
  • πωλῶν Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • πωλῶσι Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
  • πωλῶσιν Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
πωλῆσαι
πωλήσας
 • Parse: Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
 • Root: πωλέω
πωλήσατε
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • Root: πωλέω
πωλησάτω
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
 • Root: πωλέω
πωλήσει
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • Root: πωλέω
πώλησον
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • Root: πωλέω
πῶλον
πῶλος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: colt, foal, young animal
 • Forms:
  • πῶλον Noun: Acc Sing Masc
  • πώλους Noun: Acc Plur Masc
πωλούμενον
 • Parse: Verb: Pres Pass Part Acc Sing Neut
 • Root: πωλέω
πωλουμένους
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Plur Masc
 • Root: πωλέω
πωλοῦντα
 • Parse: Verb: Pres Act Part Acc Sing Masc
 • Root: πωλέω
πωλοῦνται
 • Parse: Verb: Pres Pass Ind 3rd Plur
 • Root: πωλέω
πωλοῦντας
 • Parse: Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
 • Root: πωλέω
πωλοῦντες
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
 • Root: πωλέω
πωλούντων
 • Parse: Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc
 • Root: πωλέω
πώλους
πωλοῦσα
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Sing Fem
 • Root: πωλέω
πωλοῦσι
 • Parse: Verb: Pres Act Part Dat Plur Masc
 • Root: πωλέω
πωλοῦσιν
 • Parse: Verb: Pres Act Part Dat Plur Masc
 • Root: πωλέω
πώλυπα
πῶλυψ
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: octopus
 • Forms:
  • πώλυπα Noun: Acc Sing Masc
πωλῶν
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • Root: πωλέω
πωλῶσι
 • Parse: Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
 • Root: πωλέω
πωλῶσιν
 • Parse: Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
 • Root: πωλέω
πώποτε
 • Parse: Adverb
 • Meaning:
  • ever, at any time
  • with negative: never, not ever
πωρόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to harden, petrify
  • to become dim (of eyesight)
  • Figurative: to make dull, obtuse, blind
 • Forms:
  • πεπώρωται Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • ἐπωρώθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • ἐπωρώθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
  • ἐπώρωσε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐπώρωσεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • πεπώρωκεν Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
  • πεπωρωμένη Verb: Perf Pass Part Nom Sing Fem
  • πεπωρωμένην Verb: Perf Pass Part Acc Sing Fem
  • πεπώρωνται Verb: Perf Pass Ind 3rd Plur
πωρώσει
πώρωσιν
πώρωσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: stupidity, callousness, blindness, hardness
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMπώρωσιςπωρώσεις
GENπωρώσεωςπωρώσεων
DATπωρώσειπωρώσεσι(ν)
ACCπώρωσι(ν)πωρώσεις
πῶς
 • Parse: Interrogative Adverb
 • Meaning:
  • how?, in what way?
  • To determine how something happens: how?, in what?, with what right?, in what sense?
  • To indicate surprise: how is it possible?
  • To denote disapproval or rejection: with what right?, how dare you?
  • In rhetorical questions: how could [something}?, it's impossible that ...
  • After verbs of knowing, saying, asking, etc.: . i.e., you know that ...
  • With the meaning of ὅτι: that, see Matt 12:4; Mark 2:26; Acts 11:13
  • In exclamation: how ... ! see Mark 10:24; Luke 18:24; 12:50; John 11:36
πως
 • Parse: particle
 • Root: πώς
πώς
 • Parse: Enclitic particle
 • Meaning: perhaps, somehow, in some way, something like
 • Forms:
  • πως particle