προνηστευσάτω
προνηστεύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:to fast beforehand
 • Cognates: νηστεύω, προνηστεύω
 • Forms:
  • προνηστευσάτω Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
προνοεῖ
προνοέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to be concerned for, care about
   • to think of beforehand, take care, plan before
   • to care for, provide for (someone, something)
   • to take thought for, take into consideration, have regard for
   • to foresee, perceive before
  • Middle:
   • to take precautions (to prevent something from happening)
   • to pay regard to
   • to give thought to
   • to take thought for (someone's problem or danger)
 • Cognates: ἀγνοέω, δυσνοέω, ἐννοέω, ἐπινοέω, εὐνοέω, κατανοέω, μετανοέω, νοέω, ὁμονοέω, προνοέω, προσνοέω, συννοέω, ὑπονοέω
 • Forms:
  • προνοήσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • προνοοῦντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
  • προενόησε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • προνοεῖ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • προνοηθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
  • προνοηθῆναι Verb: Aor Pass Infin
  • προνοήθητι Verb: Aor Pass Imperative 2nd Sing
  • προνοοῦ Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Sing
  • προνοοῦμεν Verb: Pres Act Ind 1st Plur
  • προνοούμενοι Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Masc
  • προνοοῦσιν Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • προνοήσατε Verb: Aor Act Ind/Imperative 2nd Plur
προνοηθῇ
προνοηθῆναι
προνοήθητι
προνοήσατε
προνοήσει
πρόνοια
Feminine
 SingularPlural
NOMπρόνοιαπρόνοιαι
GENπρονοίαςπρονοιῶν
DATπρονοίᾳπρονοίαις
ACCπρόνοιανπρονοίας
προνοίᾳ
πρόνοιαν
προνοίας
προνομευθήσεται
προνομεύοντας
προνομεύοντες
προνομευόντων
προνομεύουσιν
προνομεῦσαι
προνομεύσαντας
προνομευσάντων
προνομεύσει
προνομεύσεις
προνομεύσῃς
προνόμευσον
προνομεύσουσι(ν)
προνομεύσω
προνομεύσωσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • Root: προνομεύω
προνομεύω
 • Present
 • προνομεύοντας Part: Pres Act Acc Plur Masc
 • προνομεύοντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • προνομευόντων Part: Pres Act Gen Plur Masc
 • προνομεύουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • Imperfect
 • Future
 • προνομευθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • προνομεύσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • προνομεύσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • προνόμευσον Part: Fut Act Nom/Acc Sing Neut
 • προνομεύσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • προνομεύσω Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • Aorist
 • προνομεύσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • ἐπρονομεύθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • ἐπρονομεύσαμεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
 • ἐπρονόμευσαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἐπρονόμευσε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • προνομεῦσαι Verb: Aor Act Infin
 • προνομεύσαντας Part: Aor Act Acc Plur Masc
 • προνομεύσωσι(ν) Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • προνομευσάντων Part: Aor Act Gen Plur Masc
 • ἐπρονόμευσε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Perfect
 • πεπρονομευμένος Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Masc
προνομή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • plunder, spoil, booty (i.e., what was gained from plundering)
  • a foraging, a foraging expedition, foray (i.e., the act of plundering)
 • Cognates: ἐπινομή, νομή, προνομή
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMπρονομήπρονομαί
GENπρονομῆςπρονομῶν
DATπρονομῇπρονομαῖς
ACCπρονομήνπρονομάς
VOCπρονομήπρονομαί
προνομῇ
προνομήν
προνομῆς
προνοοῦ
προνοοῦμεν
προνοούμενοι
προνοοῦντες
προνοοῦσιν
προνουμηνία
Feminine
 SingularPlural
NOMπρονουμηνίαπρονουμηνίαι
GENπρονουμηνίαςπρονουμηνιῶν
DATπρονουμηνίᾳπρονουμηνίαις
ACCπρονουμηνίανπρονουμηνίας
VOCπρονουμηνίαπρονουμηνίαι
προνουμηνιῶν