προνηστευσάτω
προνηστεύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to fast beforehand
 • Cognates: νηστεύω, προνηστεύω
 • Forms:
  • προνηστευσάτω Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
προνοεῖ
προνοέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to be concerned for, care about
   • to think of beforehand, take care, plan before
   • to care for, provide for (someone, something)
   • to take thought for, take into consideration, have regard for
   • to foresee, perceive before
  • Middle:
   • to take precautions (to prevent something from happening)
   • to pay regard to
   • to give thought to
   • to take thought for (someone's problem or danger)
 • Cognates: ἀγνοέω, δυσνοέω, ἐννοέω, ἐπινοέω, εὐνοέω, κατανοέω, μετανοέω, νοέω, ὁμονοέω, προνοέω, προσνοέω, συννοέω, ὑπονοέω
 • Forms:
  • προνοήσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • προνοοῦντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • προενόησεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • προνοεῖ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • προνοηθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
  • προνοηθῆναι Verb: Aor Pass Infin
  • προνοήθητι Verb: Aor Pass Imperative 2nd Sing
  • προνοοῦ Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Sing
  • προνοοῦμεν Verb: Pres Act Ind 1st Plur
  • προνοούμενοι Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Plur Masc
  • προνοοῦσιν Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • προνοήσατε Verb: Aor Act Ind/Imperative 2nd Plur
προνοηθῇ
προνοηθῆναι
προνοήθητι
προνοήσατε
προνοήσει
πρόνοια
Feminine
 SingularPlural
NOMπρόνοιαπρόνοιαι
GENπρονοίας$ῶν
DATπρονοίᾳπρονοίαις
ACCπρόνοιανπρονοίας
προνοίᾳ
πρόνοιαν
προνοίας
προνομευθήσεται
προνομεύοντας
προνομεύοντες
προνομευόντων
προνομεύουσιν
προνομεῦσαι
προνομεύσαντας
προνομευσάντων
προνομεύσει
προνομεύσεις
προνομεύσῃς
προνόμευσον
προνομεύσουσιν
προνομεύσω
προνομεύσωσιν
προνομεύω
 • Present
 • προνομεύοντας Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
 • προνομεύοντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
 • προνομευόντων Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc
 • προνομεύουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • Imperfect
 • Future
 • προνομευθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • προνομεύσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • προνομεύσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • προνόμευσον Verb: Fut Act Part Acc Sing Neut
 • προνομεύσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • προνομεύσω Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • Aorist
 • προνομεύσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • ἐπρονομεύθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • ἐπρονομεύσαμεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
 • ἐπρονόμευσαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἐπρονόμευσε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • προνομεῦσαι Verb: Aor Act Infin
 • προνομεύσαντας Verb: Aor Act Part Acc Plur Masc
 • προνομεύσωσι(ν) Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • προνομευσάντων Verb: Aor Act Part Gen Plur Masc
 • ἐπρονόμευσεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Perfect
 • πεπρονομευμένος Verb: Perf Mid/Pass Part Nom Sing Masc
προνομή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • plunder, spoil, booty (i.e., what was gained from plundering)
  • a foraging, a foraging expedition, foray (i.e., the act of plundering)
 • Cognates: ἐπινομή, νομή, προνομή
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMπρονομήπρονομαί
GENπρονομῆςπρονομῶν
DATπρονομῇπρονομαῖς
ACCπρονομήνπρονομάς
VOCπρονομήπρονομαί
προνομῇ
προνομήν
προνομῆς
προνοοῦ
προνοοῦμεν
προνοούμενοι
προνοοῦντες
προνοοῦσιν
προνουμηνία
Feminine
 SingularPlural
NOMπρονουμηνίαπρονουμηνίαι
GENπρονουμηνίαςπρονουμηνιῶν
DATπρονουμηνίᾳπρονουμηνίαις
ACCπρονουμηνίανπρονουμηνίας
VOCπρονουμηνίαπρονουμηνίαι
προνουμηνιῶν