αβακ
 • Parse: Transliterated Hebrew
 • Hebrew:
 • Meaning: fine white linen
ἀβαναύσως
 • Parse: Adverb
 • Meaning:
  • unselfishly
  • not in narrow-minded fashion
  • nobly
 • Compare: βάναυσος = base, vulgar
 • Concord: 1Clem 44:3
ἀβαρῆ
 • Parse:
  • Adj: Nom/Acc Plur Neut
  • Adj: Acc Sing Masc/Fem
 • Root: ἀβαρής
ἀβαρής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • weightless
  • not burdensome, not offensive
  • easy (to lift and carry)
 • Compare: βαρύς = heavy
 • Concord: click here
 • Forms:
αβαρκηνιν
 • Parse: Transliterated Hebrew plural noun
 • Hebrew:
 • Meaning:
  • thorn bushes
  • brambles
ἀβασάνιστος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: not tortured, untortured, unexamined
 • Compare: βασανισμός = torment, torture
 • Forms:
ἀβασανίστως
ἀβασίλευτον
ἀβασίλευτος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • not ruled by a king
  • without a king
  • having no ruler

   ἀβασίλευτόν ἐστιν ἡ ἀκρὶς
   the locust have no king (Prov 30:27)

 • Concord: click here
 • Forms:
ἀβάστακτον
ἀβάστακτος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: not to be carried
 • Forms:
ἀβάτοις
ἄβατον
 • Parse:
  • Adj: Nom Sing Neut
  • Adj: Acc Sing Masc/Neut
 • Root: ἄβατος
ἄβατος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • Adjectival:
   • inaccessible, not fordable (e.g., a river or stream that cannot be easily crossed)
   • impassable (e.g., a desert devoid of water)
   • impassable (e.g., a distance so great that you would die before reaching its end)
   • impassable (e.g., a rocky area over which you couldn't walk)
   • untrodden
   • trackless
   • not permitted, off limits (e.g., an area forbidden by religious or legal authorities)
  • Substantival:
   • land that is not easily open for travel
   • deserted and unproductive land
 • Compare: βατός = passable, accessible
 • Concord: click here
 • Forms:
ἀβάτους
ἀβατόω
 • Meaning:
  • Active:
   • to be unattainable
   • to make impassable
  • Passive:
   • to be laid waste
 • Concord: click here
 • Forms:
  • ἀβατωθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
ἀβάτῳ
ἀβατωθῇ
Ἀββᾶ, Ἀββά, Ἀββα, Ἀββᾶ
 • Parse: Transliterated Aramaic singular noun
 • Hebrew:
 • Meaning:
  • Abba
  • father
 • Concord: click here
ἀβέβαιος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: unreliable
 • Forms:
αβεδηριν
 • Parse: Transliterated Hebrew word
 • Hebrew:
 • Meaning:
  • records
  • words
  • annals
ἀβιρά
 • Parse: Hebrew: Noun
 • Hebrew:
 • Meaning:
  • court
  • fortified town
  • the citadel
 • Note: Gen 25:4 has
 • Concord: click here
ἀβίωτον
ἀβίωτος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: insupportable, not to be lived, not worth living
 • Forms:
ἀβλαβεῖς
 • Parse:
  • Adj: Nom Plur Masc/Fem
  • Adj: Acc Plur Masc/Fem
 • Root: ἀβλαβής
ἀβλαβῆ
 • Parse:
  • Adj: Nom/Acc Plur Neut
  • Adj: Acc Sing Masc/Fem
 • Root: ἀβλαβής
ἀβλαβής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • harmless
  • unhurt
  • causing no harm
  • suffering no harm
 • Compare: βλάπτω = to harm, injure, hinder
 • Forms:
ἀβοηθησία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • helplessness
  • want of help
 • Compare: βοήθεια = help, aid and βοηθέω = to help, aid
 • Forms:
ἀβοηθησίας
ἀβοήθητον
ἀβοήθητος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • without help
  • helpless
  • unhelpful
  • cut off from help
 • Compare: βοηθός = help, helper; βοηθέω = to help
 • Concord: click here
 • Forms:
ἀβοηθήτων
ἀβουλεύτως
 • Parse: Adverb
 • Meaning:
  • ill-advisedly
  • inconsiderately
  • recklessly
  • indiscreetly
  • against sound judgment
 • Compare: βουλεύω = to plan
ἀβουλία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • inconsideration
  • ill-advisedness
  • thoughtlessness
  • recklessness
  • irresolution
  • indecision
 • Concord: click here
 • Forms:
ἀβουλίαν
ἀβουλίας
ἀβούλως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: inconsiderately
ἅβρα
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • favourite slave
  • female attendant
  • maiden
  • maid
  • female personal servant
  • lady-in-waiting
 • Concord: click here
 • Forms:
ἅβρᾳ
ἅβραι
ἅβραις
ἅβραν
ἅβρας
 • Parse:
  • Noun: Acc Plur Fem
  • Noun: Gen Sing Fem
 • Root: ἅβρα
ἁβρότης
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: splendour, luxury
ἁβρότητι
 • Parse: Noun: Dat Sing Fem
 • Meaning: splendour, luxury
 • Root: ἁβρότης
ἀβροχία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • lack of rain
  • drought
  • prolonged want of rain
 • Compare: βρέχω = to rain, wet
 • Concord: click here
ἀβροχίας
ἄβρωτα
ἄβρωτος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • not edible
  • inedible
  • divine
  • not eaten (by worms)
 • Concord: click here
 • Forms:
ἀβρώτους
ἄβυσσοι
ἀβύσσοις
ἄβυσσον
ἄβυσσος
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • hole
   • deep
   • bottomless
   • unfathomed pit
   • abyss
   • underworld
  • water
   • aquifer
   • underground water source
   • fountain of the deep
   • river source
 • Concord: click here
 • Forms:
ἀβύσσου
ἀβύσσους
ἀβύσσῳ
ἀβύσσων