βοᾷ
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • Root: βοάω
βοαί
 • Parse: Noun: Nom Plur Fem
 • Root: βοή
βοᾶν
 • Parse: Verb: Pres Act Infin
 • Root: βοάω
βόας
 • Parse: Noun: Acc Plur Masc/Fem
 • Root: βοῦς
βοᾷς
 • Parse: Noun: Pres Act Ind 2nd Sing
 • Root: βοῦς
βοᾶτε
 • Parse: Verb: Pres Act Ind/Imperative 2nd Plur
 • Root: βοάω
βοάω
 • Meaning:
  • to call, yell, shout, holler, cry out
  • to cry aloud (in anguish or for help)
  • to call (on God in prayer)
  • to address and call on (for action)
 • Forms:
Present Verbs
 • βοᾷ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • βοᾶν Verb: Pres Act Infin
 • βοᾷς Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
 • βοᾶτε Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
Present Participles
 • βοῶντα Part: Pres Act Nom/Acc Plur Neut
 • βοῶντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • βοῶντος Part: Pres Act Gen Sing Masc/Neut
 • βοώντων Part: Pres Act Gen Plur Masc
 • βοῶσα Part: Pres Act Nom Sing Fem
Imperfect
 • ἐβόα Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • ἐβόων Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
 • ἐβόων Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
Future
 • βοήσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • βοήσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • βοήσεσθε Verb: Fut Mid Ind 2nd Plur
 • βοήσεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
 • βοήσομαι Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
 • βοησόμεθα Verb: Fut Mid Ind 1st Plur
 • βοήσονται Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
 • βοήσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • βοήσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • βοήσῃ Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
Aorist Verbs
 • βοῆσαι Verb: Aor Act Infin
 • βοήσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • βοήσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • βόησον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • βοήσωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
 • ἐβοήθησαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἐβόησα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • ἐβόησαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἐβόησας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • ἐβοήσατε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
 • ἐβόησε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἐβόησε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
Aorist Participles
 • βοήσαντες Part: Aor Act Nom Plur Masc
 • βοήσας Part: 1Aor Act Nom Sing Masc