κασία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: cassia spice (similar to cinnamon)
 • Note: also spelled κασσία
 • Forms:
κασίᾳ
κασίαν
κασίας
 • Parse:
  • Noun: Gen Sing Fem
  • Noun: Acc Plur Fem
 • Root: κασία
κασσία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: cassia spice (similar to cinnamon)
 • Note: also spelled κασία
 • Forms:
κασσιτέρινον
κασσιτέρινος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: made of tin
 • Forms:
  • κασσιτέρινον Adj: Acc Sing Masc
κασσίτερον
κασσίτερος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: tin (the metal element, symbol Sn)
κασσιτέρου
κασσιτέρῳ
κάστωρ
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: beaver