μά
  • Parse: Conjunction
  • Meaning: by
  • Note: Marks an entity by which an oath is made
  • Concord: μὰ τὸν μακάριον τῶν ἀδελφῶν μου θάνατον = by the blessed death of my brothers (4Macc 10:15)