περιφανῶς
 • Parse: Adverb
 • Meaning: notably, manifestly, evidently, seen all around, conspicuously, obviously, for all to see
περιφέρει
περιφέρεια
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Concord: Eccl 9:3; 10:13
 • Meaning:
  • madness
  • error
  • erroneous thinking
  • the line round a circular body, a periphery, circumference
περιφέρειν
περιφερές
περιφέρεσθε
περιφέρεται
περιφερής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • Adjectival:
   • moving around, surrounding
   • revolving
  • Substantival:
   • circumference
 • Forms:
περιφερῆ
περιφερόμεναι
περιφερόμενοι
περιφέροντες
περιφέρουσαν
 • Parse:
  • Part: Pres Act Gen Plur Fem
  • Part: Pres Act Acc Sing Fem
 • Root: περιφέρω
περιφέρω
 • Meaning:
  • Active:
   • to carry about
   • to bear (be pregnant)
   • to turn around
   • to convey around, i.e., transport hither and thither
   • to cause to move to and fro
   • to make dizzy
   • to turn mad
  • Passive:
   • to be made dizzy
   • to be tossed about
   • to be troubled
 • Forms:
  • περιεφέροσαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
  • περιενέγκασάν Part: Aor Act Acc Sing Fem
  • περιφέρει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • περιφέρειν Verb: Pres Act Infin
  • περιφέρεσθε Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Plur
  • περιφέρεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • περιφερόμεναι Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Fem
  • περιφερόμενοι Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Masc
  • περιφέροντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
περίφοβος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: fearful
περιφορά
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • a rotation, a going around
  • act of making dizzy
  • madness
  • erroneous thinking
 • Forms:
περιφοράν
περιφράξαι
περιφράξας
περίφραξον
περιφράσσω
 • Meaning:
  • to fence all around, fortify, enclose, shut on every side
  • to build a fence to prevent entry
 • Forms:
  • περιέφραξας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • περιφράξαι Verb: Aor Act Infin
  • περιφράξας Part: Aor Act Nom Sing Masc
  • περίφραξον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • περιπεφραγμέναι Part: Perf Mid/Pass Nom Plur Fem
  • περιπεφραγμένην Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Fem
περιφρονείτω
περίφρονες
περιφρονέω
 • Meaning:
  • to contemn, treat with contempt, be contemptuous
  • to despise, disregard, look down on, depreciate, scorn
  • to consider unimportant
 • Forms:
  • περιεφρόνει Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
  • περιφρονείτω Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
  • περίφρονες Part: Pres Act Nom Plur Masc
  • περιφρονῆσαι Verb: Aor Act Infin
περιφρονῆσαι
περίφρων
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: despising, contemptuous of
 • Forms:
  • περίφρονες Noun: Nom Plur Masc
περιφυτεύω
 • Meaning: to plant round about, implant
 • Forms:
  • περιεφύτευσε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing