ἀκοά
ἀκοαί
ἀκοαῖς
ἀκοάς
ἀκοή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • the faculty of hearing
  • the act of hearing: listening, obeying
  • the organ of hearing: the ear
  • that which is heard: sound, fame, report, rumour, account, preaching, message
 • Cognates: ἀκοή, παρακοή, ὑπακοή
 • Forms:
  • ἀκοά Noun: Nom Sing Fem
  • ἀκοαί Noun: Nom Plur Fem
  • ἀκοαῖς Noun: Dat Plur Fem
  • ἀκοάς Noun: Acc Plur Fem
  • ἀκοῇ Noun: Dat Sing Fem
  • ἀκοήν Noun: Acc Sing Fem
  • ἀκοῆς Noun: Gen Sing Fem
ἀκοῇ
ἀκοήν
ἀκοῆς
ἀκοίμητον
top
ἀκοίμητος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: sleepless, restless, liable to become inactive
 • Concord: Wis 7:10
 • Forms:
  • ἀκοίμητον Adj: Nom Sing Neut
  • ἀκοιμήτων Adj: Gen Plur Masc/Fem/Neut
  • ἀκοινήτου Adj: Gen Sing Masc/Fem/Neut
ἀκοιμήτων
ἀκοινήτου
ἀκοινώνητον
ἀκοινώνητος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • incommunicable, incapable of being communicated
  • not shared with, unshared
  • having nothing in common, unique
 • Cognates: κοινός
 • Forms:
  • ἀκοινώνητον Adj: Acc Sing Neut
ἀκολασία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: licentiousness, recalcitrance, defiance, unruliness, intemperance, wantonness, debauchery
 • Concord: 4Macc 13:7
 • Forms:
  • ἀκολασίαν Noun: Acc Sing Fem
ἀκολασίαν
ἀκολάστοις
ἀκόλαστον
ἀκόλαστος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: licentious, incorrigible, intemperate, wanton
 • Forms:
  • ἀκολάστοις Adj: Dat Plur Masc
  • ἀκόλαστον Adj: Nom Sing Neut
  • ἀκολάστου Adj: Gen Sing Masc
ἀκολάστου
ἀκόλουθα
top
ἀκολουθεῖ, ἀκολούθει
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • Root: ἀκολουθέω
ἀκολουθεῖν
ἀκολουθεῖτε
ἀκολουθείτω
ἀκολουθέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to come after (in time), follow in succession, succeed (e.g., David succeeded Saul as king
  • to accompany, go along with
  • to follow the footsteps of (someone)
  • to obey
 • Cognates: ἀκολουθέω, ἐξακολουθέω, ἐπακολουθέω, κατακολουθέω, παρακολουθέω, συνακολουθέω, συνεπακολουθέω
 • Forms:
  • ἀκολουθεῖ, ἀκολούθει
   • Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
   • Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • ἀκολουθεῖν Verb: Pres Act Infin
  • ἀκολουθεῖτε Verb: Pres Act Ind/Imperative 2nd Plur
  • ἀκολουθείτω Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
  • ἀκολουθῆσαι Verb: Aor Act Infin
  • ἀκολουθήσαντες Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
  • ἀκολουθησάντων Verb: Aor Act Part Gen Plur Masc
  • ἀκολουθήσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
  • ἀκολουθήσει Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • ἀκολουθήσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • ἀκολουθήσῃ
   • Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
   • Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
   • Verb: Aor Mid Subj 2nd Sing
  • ἀκολούθησον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • ἀκολουθήσουσιν Verb: Fut Act Ind 3rd. Plur
  • ἀκολουθήσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • ἀκολουθήσωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
  • ἀκολουθήσωσιν Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
  • ἀκολουθοῦντα Verb: Pres Act Part Acc Sing Masc
  • ἀκολουθοῦντας Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
  • ἀκολουθοῦντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • ἀκολουθοῦντι Verb: Pres Act Part Dat Sing Masc
  • ἀκολουθούσης Verb: Pres Act Part Gen Sing Fem
  • ἀκολουθοῦσι
   • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
   • Verb: Pres Act Part Dat Plur Masc
  • ἀκολουθοῦσιν
   • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
   • Verb: Pres Act Part Dat Plur Masc
  • ἀκολουθῶν Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • ἠκολούθει Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
  • ἠκολουθήκαμεν Verb: Perf Act Ind 1st Plur
  • ἠκολουθηκότων Verb: Perf Act Part Gen Plur Masc
  • ἠκολουθήσαμεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
  • ἠκολούθησαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἠκολούθησε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἠκολούθησεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἠκολούθουν Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
ἀκολουθῆσαι
ἀκολουθήσαντες
ἀκολουθησάντων
ἀκολουθήσατε
ἀκολουθήσει
top
ἀκολουθήσεις
ἀκολουθήσῃ
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
  • Verb: Aor Mid Subj 2nd Sing
 • Root: ἀκολουθέω
ἀκολούθησον
ἀκολουθήσουσιν
ἀκολουθήσω
ἀκολουθήσωμεν
ἀκολουθήσωσιν
ἀκολουθία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: sequence, a following, train, something that follows something else
 • Forms:
  • ἀκολουθίαι Noun: Nom Plur Fem
ἀκολουθίαι
ἀκόλουθοι
ἀκόλουθον
ἀκόλουθος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • following, subsequent
  • attending on, appropriate to, belonging to
  • corresponding
 • Forms:
  • ἀκόλουθον
   • Adj: Acc Sing Masc
   • Adj: Nom/Acc Sing Neut
  • ἀκόλουθα Adj: Acc Plur Neut
  • ἀκόλουθοι Adj: Nom Plur Masc/Fem
ἀκολουθοῦντα
ἀκολουθοῦντας
top
ἀκολουθοῦντες
ἀκολουθοῦντι
ἀκολουθούσης
ἀκολουθοῦσι
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • Verb: Pres Act Part Dat Plur Masc
 • Root: ἀκολουθέω
ἀκολουθοῦσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • Verb: Pres Act Part Dat Plur Masc
 • Root: ἀκολουθέω
ἀκολουθῶν
ἀκολούθως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: accordingly, in conformity with, according to (someone), consistently
ἀκονάω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to sharpen, whet
 • Cognates: ἐξακονάω
 • Forms:
  • ἠκονημένα Verb: Perf Pass Part Nom Plur Neut
  • ἠκονημένον Verb: Perf Mid Part Nom Sing Neut
  • ἠκόνησαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
ἄκοντα
 • Parse:
  • Adj: Acc Sing Masc
  • Adj: Nom/Acc Plur Neut
 • Root: ἀέκων
ἄκοντες
ἀκοντίζειν
ἀκοντίζεται
ἀκοντίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to hurl (a javelin, missile, arrow), fling, fire, shoot, sling, launch, propel
  • to hit (a target with a javelin)
 • Cognates: ἐξακοντίζω, κατακοντίζω
 • Forms:
  • ἀκοντίζειν Verb: Pres Act Infin
  • ἀκοντίζεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • ἀκοντίζων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • ἀκοντίσαι
   • Verb: Aor Act Infin
   • Verb: Aor Mid Imperative 2nd Sing
   • Verb: Perf Mid/Pass Ind 2nd Sing
  • ἠκόντιζε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἠκόντιζεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
top
ἀκοντίζων
ἀκοντίσαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Mid Imperative 2nd Sing
  • Verb: Perf Mid/Pass Ind 2nd Sing
 • Root: ἀκοντίζω
ἀκοντισταί
ἀκοντιστής
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • javelin-thrower, archer
  • act of javelin-hurling
 • Forms:
  • ἀκοντισταί Noun: Nom Plur Masc
ἀκοπιάστως
 • Parse: Adverb
 • Meaning:
  • untiringly, unwearied, never tiring, tirelessly
  • drinking moderately
ἀκοπιάτως
 • Parse: Adverb
 • Meaning:
  • never tiring, tirelessly
  • drinking moderately
ἀκόρεστος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: insatiable
ἄκοσμον
ἄκοσμος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: disorderly, inappropriate
 • Forms:
  • ἄκοσμον Adj: Acc Sing Masc
ἀκόσμως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: disorderly, dishonourably
ἄκου᾽
 • Parse:
  • Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
  • Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • Root: ἀκούω
ἄκουε
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • Root: ἀκούω
ἀκούει
top
ἀκούειν
ἀκούεις
ἀκούεσθαι
ἀκούεται
 • Parse: Verb: Pres Pass Ind 3rd Sing
 • Root: ἀκούω
ἀκούετε
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
  • Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
 • Root: ἀκούω
ἀκουέτω
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
 • Root: ἀκούω
ἀκούῃ
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Subj 3rd Sing
  • Verb: Pres Mid/Pass Ind/Subj 2nd Sing
 • Root: ἀκούω
ἀκούηται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Subj 3rd Sing
 • Root: ἀκούω
ἀκούομεν
ἀκουόμενοι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Plur Masc
 • Root: ἀκούω
ἀκουομένων
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Gen Plur Masc/Fem/Neut
 • Root: ἀκούω
ἀκούοντα
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Part Nom Plur Neut
  • Verb: Pres Act Part Acc Sing Masc
 • Root: ἀκούω
ἀκούονται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • Root: ἀκούω
ἀκούοντας
 • Parse: Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
 • Root: ἀκούω
ἀκούοντες
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
 • Root: ἀκούω
top
ἀκούοντι
 • Parse: Verb: Pres Act Part Dat Sing Masc
 • Root: ἀκούω
ἀκούοντος
 • Parse: Verb: Pres Act Part Gen Sing Masc
 • Root: ἀκούω
ἀκουόντων
 • Parse: Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc
 • Root: ἀκούω
ἀκούουσι
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Part Dat Plur Masc
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • Root: ἀκούω
ἀκούουσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Part Dat Plur Masc
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • Root: ἀκούω
ἀκοῦσαι
ἀκούσαιμι
ἀκούσαντα
 • Parse: Verb: 1Aor Act Part Acc Sing Masc
 • Root: ἀκούω
ἀκούσαντες
 • Parse: Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
 • Root: ἀκούω
ἀκουσάντων
 • Parse: Verb: Aor Act Part Gen Plur Masc
 • Root: ἀκούω
ἀκούσας
 • Parse: Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
 • Root: ἀκούω
ἀκούσασα
 • Parse: Verb: Aor Act Part Nom Sing Fem
 • Root: ἀκούω
ἀκούσασαι
 • Parse: Verb: Aor Act Part Nom Plur Fem
 • Root: ἀκούω
ἀκούσασιν
 • Parse: Verb: Aor Act Part Dat Plur Masc
 • Root: ἀκούω
ἀκούσατε
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • Root: ἀκούω
ἀκουσάτω
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
 • Root: ἀκούω
top
ἀκουσάτωσαν
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 3rd Plur
 • Root: ἀκούω
ἀκούσει
ἀκούσεσθαι
ἀκούσεσθε
 • Parse: Verb: Fut Mid Deponent Ind 2nd Plur
 • Root: ἀκούω
ἀκούσεται
ἀκούσετε
ἀκούσῃ
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • Verb: Fut Mid Deponent Ind 2nd Sing
 • Root: ἀκούω
ἀκούσῃς
ἀκούσητε
ἀκουσθεῖσι
 • Parse: Verb: Aor Pass Part Dat Plur Neut
 • Root: ἀκούω
ἀκουσθεῖσιν
 • Parse: Verb: Aor Pass Part Dat Plur Neut
 • Root: ἀκούω
ἀκουσθῇ
 • Parse: Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
 • Root: ἀκούω
ἀκουσθῆναι
ἀκουσθήσεται
ἀκουσθήσῃ
 • Parse: Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
 • Root: ἀκούω
ἀκουσθήτω
 • Parse: Verb: Aor Pass Imperative 3rd Sing
 • Root: ἀκούω
top
ἀκουσιάζομαι
ἀκουσιάζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to sin through ignorance, sin inadvertently, sin unintentionally
 • Forms:
  • ἀκουσιάζομαι Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
  • ἀκουσιασθείσης Verb: Aor Pass Part Gen Sing Fem
ἀκουσιασθείσης
ἀκούσιον
ἀκούσιος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: against one's will, involuntary, unintentional, constrained, under duress, committed not on purpose
 • Forms:
  • ἀκούσιον Adj: Nom Sing Neut
  • ἀκουσίων Adj: Gen Plur Masc
ἀκουσίων
ἀκουσίως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: unintentionally, involuntarily, inadvertently
ἀκούσομαι
ἀκούσομεν
ἀκουσόμεθα
 • Parse: Verb: Fut Mid Deponent Ind 1st Plur
 • Root: ἀκούω
ἄκουσον
 • Parse: Verb: 1Aor Act Imperative 2nd Sing
 • Root: ἀκούω
ἀκούσονται
 • Parse: Verb: Fut Mid Deponent Ind 3rd Plur
 • Root: ἀκούω
ἀκούσουσι
ἀκούσουσιν
ἀκουστά
top
ἀκουσταί
ἀκουστάς
ἀκουστή
ἀκουστήν
ἀκουστής
ἀκουστής
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: hearer, listener
ἀκουστόν
ἀκουστός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: heard, audible, hear-able
 • Forms:
  • ἀκουσταί
   • Adj: Nom Plur Fem
   • Adj: Dat Sing Fem
  • ἀκουστά Adj: Acc Plur Neut
  • ἀκουστάς Adj: Acc Plur Fem
  • ἀκουστή Adj: Nom Sing Fem
  • ἀκουστήν Adj: Acc Sing Fem
  • ἀκουστής Adj: Gen Sing Fem
  • ἀκουστόν Adj: Nom Sing Neut
ἀκούσω
ἀκουσώμεθα
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Subj 1st Plur
 • Root: ἀκούω
ἀκούσωμεν
ἀκούσωσι
ἀκούσωσιν
ἀκουτιεῖς
ἀκουτίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to make to hear, cause to hear, make known orally
 • Forms:
  • ἀκουτιεῖς Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • ἀκουτίσασθε Verb: Aor Mid Imperative 2nd Plur
  • ἀκούτισον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • ἀκουτιῶ Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • ἠκούτισεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
top
ἀκουτίσασθε
ἀκούτισον
ἀκουτιῶ
ἀκούω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind/Subj, 1st Sing
 • Meaning:
  • to hear, harken, be noised, be reported, understand
  • to listen to, harken, obey
  • to learn about (something), be informed about (something)
  • to learn (something about someone)
  • to listen to (someone or something)
  • to consent
  • to be called, hear oneself called, hear one be spoken of
  • to understand, hear and comprehend
  • to be noised, be reported
 • Cognates: ἀκούω, ἀντακούω, διακούω, εἰσακούω, ἐνακούω, ἐπακούω, παρακούω, προακούω, ὑπακούω
 • Forms:
  • ἀκήκοα Verb: Perf Act Ind 1st Sing
  • ἀκηκόαμεν Verb: Perf Act Ind 1st Plur
  • ἀκήκοας Verb: Perf Act Ind 2nd Sing
  • ἀκηκόασι Verb: Perf Act Ind 3rd Plur
  • ἀκηκόασιν Verb: Perf Act Ind 3rd Plur
  • ἀκηκόατε Verb: Perf Act Ind 2nd Plur
  • ἀκηκόει Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
  • ἀκηκόειν
   • Verb: Perf Act Infin
   • Verb: Pluperfect Act Ind 1st Sing
  • ἀκήκοεν Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
  • ἀκηκοέναι Verb: Perf Act Infin
  • ἀκηκοότας Verb: Perf Act Part Acc Plur masc
  • ἀκηκοότες Verb: Perf Act Part Nom Plur Masc
  • ἀκηκοώς Verb: Perf Act Part Nom Sing Masc
  • ἄκου᾽
   • Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
   • Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
  • ἄκουε Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
  • ἀκούει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • ἀκούειν Verb: Pres Act Infin
  • ἀκούεις Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
  • ἀκούεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
  • ἀκούεται Verb: Pres Pass Ind 3rd Sing
  • ἀκούετε
   • Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
   • Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
  • ἀκουέτω Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
  • ἀκούῃ
   • Verb: Pres Act Subj 3rd Sing
   • Verb: Pres Mid/Pass Ind/Subj 2nd Sing
  • ἀκούηται Verb: Pres Mid/Pass Subj 3rd Sing
  • ἀκούομεν Verb: Pres Act Ind 1st Plur
  • ἀκουόμενοι Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Plur Masc
  • ἀκουομένων Verb: Pres Mid/Pass Part Gen Plur Masc/Fem/Neut
  • ἀκούοντα
   • Verb: Pres Act Part Nom Plur Neut
   • Verb: Pres Act Part Acc Sing Masc
  • ἀκούονται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
  • ἀκούοντας Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
  • ἀκούοντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • ἀκούοντι Verb: Pres Act Part Dat Sing Masc
  • ἀκούοντος Verb: Pres Act Part Gen Sing Masc
  • ἀκουόντων Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc
  • ἀκούουσι
   • Verb: Pres Act Part Dat Plur Masc
   • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • ἀκούουσιν
   • Verb: Pres Act Part Dat Plur Masc
   • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • ἀκοῦσαι Verb: Aor Act Infin
  • ἀκούσαιμι Verb: Aor Act Opt 1st Sing
  • ἀκούσαντα Verb: 1Aor Act Part Acc Sing Masc
  • ἀκούσαντες Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
  • ἀκουσάντων Verb: Aor Act Part Gen Plur Masc
  • ἀκούσας Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
  • ἀκούσασα Verb: Aor Act Part Nom Sing Fem
  • ἀκούσασαι Verb: Aor Act Part Nom Plur Fem
  • ἀκούσασιν Verb: Aor Act Part Dat Plur Masc
  • ἀκούσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
  • ἀκουσάτω Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
  • ἀκουσάτωσαν Verb: Aor Act Imperative 3rd Plur
  • ἀκούσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • ἀκούσεσθαι Verb: Fut Mid Infin
  • ἀκούσεσθε Verb: Fut Mid Deponent Ind 2nd Plur
  • ἀκούσεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
  • ἀκούσετε Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
  • ἀκούσῃ
   • Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
   • Verb: Fut Mid Deponent Ind 2nd Sing
  • ἀκούσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
  • ἀκούσητε Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
  • ἀκουσθεῖσι Verb: Aor Pass Part Dat Plur Neut
  • ἀκουσθεῖσιν Verb: Aor Pass Part Dat Plur Neut
  • ἀκουσθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
  • ἀκουσθῆναι Verb: Aor Pass Infin
  • ἀκουσθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • ἀκουσθήσῃ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
  • ἀκουσθήτω Verb: Aor Pass Imperative 3rd Sing
  • ἀκούσομαι Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
  • ἀκουσόμεθα Verb: Fut Mid Deponent Ind 1st Plur
  • ἀκούσομεν Verb: Fut Act Ind 1st Plur
  • ἄκουσον Verb: 1Aor Act Imperative 2nd Sing
  • ἀκούσονται Verb: Fut Mid Deponent Ind 3rd Plur
  • ἀκούσουσι Verb: Fut Act Ind 3rd. Plur
  • ἀκούσουσιν Verb: Fut Act Ind 3rd. Plur
  • ἀκούσω Verb: Aor Act Subj 1st Sing
  • ἀκουσώμεθα Verb: Pres Mid/Pass Subj 1st Plur
  • ἀκούσωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
  • ἀκούσωσι Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
  • ἀκούσωσιν Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
  • ἀκούων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • ἀκούωσι Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
  • ἀκούωσιν Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
  • ἤκουε Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
  • ἤκουεν Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
  • ἠκούετο Verb: Imp Mid Ind 3rd Plur
  • ἤκουον Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
  • ἤκουσα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
  • ἠκούσαμεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
  • ἤκουσαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἤκουσας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • ἠκούσατε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
  • ἤκουσε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἤκουσεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἠκούσθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • ἠκούσθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
  • ἤκουσται Verb: Perf Mid Ind 3rd Sing
  • ἠκούτισας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
top
ἀκούων
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • Root: ἀκούω
ἀκούωσι
 • Parse: Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
 • Root: ἀκούω
ἀκούωσιν
 • Parse: Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
 • Root: ἀκούω