ἀκοά
ἀκοαί
ἀκοαῖς
ἀκοάς
ἀκοή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • the faculty of hearing
  • the act of hearing: listening, obeying
  • the organ of hearing: the ear
  • that which is heard: sound, fame, report, rumour, account, preaching, message
 • Cognates: ἀκοή, παρακοή, ὑπακοή
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMἀκοή
ἀκοά
ἀκοαί
GENἀκοῆςἀκοῶν
DATἀκοῇἀκοαῖς
ACCἀκοήνἀκοάς
ἀκοῇ
ἀκοήν
ἀκοῆς
ἀκοίμητον
ἀκοίμητος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: sleepless, restless, liable to become inactive
 • Concord: Wis 7:10
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἀκοίμητοςἀκοίμητον
GENἀκοιμήτου
DATἀκοιμήτῳ
ACCἀκοίμητον
Plural
 MascFemNeut
NOMἀκοίμητοιἀκοίμητα
GENἀκοιμήτων
DATἀκοιμήτοις
ACCἀκοιμήτουςἀκοίμητα
ἀκοιμήτων
ἀκοιμήτου
ἀκοινώνητον
ἀκοινώνητος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • incommunicable, incapable of being communicated
  • not shared with, unshared
  • having nothing in common, unique
 • Cognates: κοινός
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἀκοινώνητοςἀκοινώνητον
GENἀκοινωνήτου
DATἀκοινωνήτῳ
ACCἀκοινώνητον
Plural
 MascFemNeut
NOMἀκοινώνητοιἀκοινώνητα
GENἀκοινωνήτων
DATἀκοινωνήτοις
ACCἀκοινωνήτουςἀκοινώνητα
ἀκολασία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: licentiousness, recalcitrance, defiance, unruliness, intemperance, wantonness, debauchery
 • Concord: 4Macc 13:7
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMἀκολασίαἀκολασίαι
GENἀκολασίαςἀκολασιῶν
DATἀκολασίᾳἀκολασίαις
ACCἀκολασίανἀκολασίας
ἀκολασίαν
ἀκολάστοις
ἀκόλαστον
ἀκόλαστος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: licentious, incorrigible, intemperate, wanton
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἀκόλαστοςἀκόλαστον
GENἀκολάστου
DATἀκολάστῳ
ACCἀκόλαστον
Plural
 MascFemNeut
NOMἀκόλαστοιἀκόλαστα
GENἀκολάστων
DATἀκολάστοις
ACCἀκολάστουςἀκόλαστα
 • Forms:
  • ἀκολάστοις Adj: Dat Plur Masc
  • ἀκόλαστον Adj: Nom Sing Neut
  • ἀκολάστου Adj: Gen Sing Masc
 • ἀκολάστου
  ἀκόλουθα
  ἀκολούθει
  ἀκολουθεῖ
  ἀκολουθεῖν
  ἀκολουθεῖτε
  ἀκολουθείτω
  ἀκολουθέω
  • Present
  • ἀκολουθέω Verb: Pres Act Ind 1st Sing
  • ἀκολούθει Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
  • ἀκολουθεῖ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • ἀκολουθεῖν Verb: Pres Act Infin
  • ἀκολουθεῖτε Verb: Pres Act Ind/Imperative 2nd Plur
  • ἀκολουθείτω Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
  • ἀκολουθοῦντα Verb: Pres Act Part Acc Sing Masc
  • ἀκολουθοῦντας Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
  • ἀκολουθοῦντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • ἀκολουθοῦντι Verb: Pres Act Part Dat Sing Masc
  • ἀκολουθούσης Verb: Pres Act Part Gen Sing Fem
  • ἀκολουθοῦσι
   • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
   • Verb: Pres Act Part Dat Plur Masc
  • ἀκολουθοῦσιν
   • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
   • Verb: Pres Act Part Dat Plur Masc
  • ἀκολουθῶν Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • Imperfect
  • ἠκολούθει Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
  • ἠκολούθουν Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
  • Future
  • ἀκολουθήσει Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • ἀκολουθήσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • ἀκολουθήσῃ Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
  • ἀκολουθήσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd. Plur
  • ἀκολουθήσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • Aorist
  • ἀκολουθῆσαι Verb: Aor Act Infin
  • ἀκολουθήσαντες Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
  • ἀκολουθησάντων Verb: Aor Act Part Gen Plur Masc
  • ἀκολουθήσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
  • ἀκολουθήσῃ
   • Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
   • Verb: Aor Mid Subj 2nd Sing
  • ἀκολούθησον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • ἀκολουθήσωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
  • ἀκολουθήσωσι(ν) Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
  • ἠκολουθήσαμεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
  • ἠκολούθησαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἠκολούθησε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἠκολούθησεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • Perfect
  • ἠκολουθήκαμεν Verb: Perf Act Ind 1st Plur
  • ἠκολουθηκότων Verb: Perf Act Part Gen Plur Masc
  ἀκολουθῆσαι
  ἀκολουθήσαντες
  ἀκολουθησάντων
  ἀκολουθήσατε
  ἀκολουθήσει
  ἀκολουθήσεις
  ἀκολουθήσῃ
  • Parse:
   • Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
   • Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
   • Verb: Aor Mid Subj 2nd Sing
  • Root: ἀκολουθέω
  ἀκολούθησον
  ἀκολουθήσουσιν
  ἀκολουθήσω
  ἀκολουθήσωμεν
  ἀκολουθήσωσιν
  ἀκολουθία
  • Parse: Noun: Nom Sing Fem
  • Meaning: sequence, a following, train, something that follows something else
  • Forms:
  Feminine
   SingularPlural
  NOMἀκολουθίαἀκολουθίαι
  GENἀκολουθίαςἀκολουθιῶν
  DATἀκολουθίᾳἀκολουθίαις
  ACCἀκολουθίανἀκολουθίας
  ἀκολουθίαι
  ἀκόλουθοι
  ἀκόλουθον
  ἀκόλουθος
  • Parse: Adj: Nom Sing Masc
  • Meaning:
   • following, subsequent
   • attending on, appropriate to, belonging to
   • corresponding
  • Forms:
  Singular
   MascFemNeut
  NOMἀκόλουθοςἀκόλουθον
  GENἀκολούθου
  DATἀκολούθῳ
  ACCἀκόλουθον
  Plural
   MascFemNeut
  NOMἀκόλουθοιἀκόλουθα
  GENἀκολούθων
  DATἀκολούθοις
  ACCἀκολούθουςἀκόλουθα
  ἀκολουθοῦντα
  ἀκολουθοῦντας
  ἀκολουθοῦντες
  ἀκολουθοῦντι
  ἀκολουθούσης
  ἀκολουθοῦσι
  • Parse:
   • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
   • Verb: Pres Act Part Dat Plur Masc
  • Root: ἀκολουθέω
  ἀκολουθοῦσιν
  • Parse:
   • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
   • Verb: Pres Act Part Dat Plur Masc
  • Root: ἀκολουθέω
  ἀκολουθῶν
  ἀκολούθως
  • Parse: Adverb
  • Meaning: accordingly, in conformity with, according to (someone), consistently
  ἀκονάω
  • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
  • Meaning: to sharpen, whet
  • Cognates: ἐξακονάω
  • Forms:
   • ἠκονημένα Verb: Perf Pass Part Nom Plur Neut
   • ἠκονημένον Verb: Perf Mid Part Nom Sing Neut
   • ἠκόνησαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  ἄκοντα
  • Parse:
   • Adj: Acc Sing Masc
   • Adj: Nom/Acc Plur Neut
  • Root: ἀέκων
  ἄκοντες
  ἀκοντίζειν
  ἀκοντίζεται
  ἀκοντίζω
  • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
  • Meaning:
   • to hurl (a javelin, missile, arrow), fling, fire, shoot, sling, launch, propel
   • to hit (a target with a javelin)
  • Cognates: ἐξακοντίζω, κατακοντίζω
  • Forms:
   • ἀκοντίζειν Verb: Pres Act Infin
   • ἀκοντίζεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
   • ἀκοντίζων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
   • ἀκοντίσαι
    • Verb: Aor Act Infin
    • Verb: Aor Mid Imperative 2nd Sing
    • Verb: Perf Mid/Pass Ind 2nd Sing
   • ἠκόντιζε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
   • ἠκόντιζεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  ἀκοντίζων
  ἀκοντίσαι
  • Parse:
   • Verb: Aor Act Infin
   • Verb: Aor Mid Imperative 2nd Sing
   • Verb: Perf Mid/Pass Ind 2nd Sing
  • Root: ἀκοντίζω
  ἀκοντισταί
  ἀκοντιστής
  • Parse: Noun: Nom Sing Masc
  • Meaning:
   • javelin-thrower, archer
   • act of javelin-hurling
  • Forms:
   • ἀκοντισταί Noun: Nom Plur Masc
  ἀκοπιάστως
  • Parse: Adverb
  • Meaning:
   • untiringly, unwearied, never tiring, tirelessly
   • drinking moderately
  ἀκοπιάτως
  • Parse: Adverb
  • Meaning:
   • never tiring, tirelessly
   • drinking moderately
  ἀκόρεστος
  • Parse: Adj: Nom Sing Masc
  • Meaning: insatiable
  • Forms:
  Singular
   MascFemNeut
  NOMἀκόρεστοςἀκόρεστον
  GENἀκορέστου
  DATἀκορέστῳ
  ACCἀκόρεστον
  Plural
   MascFemNeut
  NOMἀκόρεστοιἀκόρεστα
  GENἀκορέστων
  DATἀκορέστοις
  ACCἀκορέστουςἀκόρεστα
  ἄκοσμον
  ἄκοσμος
  • Parse: Adj: Nom Sing Masc
  • Meaning: disorderly, inappropriate
  • Forms:
  Singular
   MascFemNeut
  NOMἄκοσμοςἄκοσμον
  GENἀκόσμου
  DATἀκόσμῳ
  ACCἄκοσμον
  Plural
   MascFemNeut
  NOMἄκοσμοιἄκοσμα
  GENἀκόσμων
  DATἀκόσμοις
  ACCἀκόσμουςἄκοσμα
  ἀκόσμως
  • Parse: Adverb
  • Meaning: disorderly, dishonourably
  ἄκου᾽
  • Parse:
   • Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
   • Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
  • Root: ἀκούω
  ἄκουε
  • Parse: Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
  • Root: ἀκούω
  ἀκούει
  ἀκούειν
  ἀκούεις
  ἀκούεσθαι
  ἀκούεται
  • Parse: Verb: Pres Pass Ind 3rd Sing
  • Root: ἀκούω
  ἀκούετε
  • Parse:
   • Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
   • Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
  • Root: ἀκούω
  ἀκουέτω
  • Parse: Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
  • Root: ἀκούω
  ἀκούῃ
  • Parse:
   • Verb: Pres Act Subj 3rd Sing
   • Verb: Pres Mid/Pass Ind/Subj 2nd Sing
  • Root: ἀκούω
  ἀκούηται
  • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Subj 3rd Sing
  • Root: ἀκούω
  ἀκούομεν
  ἀκουόμενοι
  • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Plur Masc
  • Root: ἀκούω
  ἀκουομένων
  • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Gen Plur Masc/Fem/Neut
  • Root: ἀκούω
  ἀκούοντα
  • Parse:
   • Verb: Pres Act Part Nom Plur Neut
   • Verb: Pres Act Part Acc Sing Masc
  • Root: ἀκούω
  ἀκούονται
  • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
  • Root: ἀκούω
  ἀκούοντας
  • Parse: Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
  • Root: ἀκούω
  ἀκούοντες
  • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • Root: ἀκούω
  ἀκούοντι
  • Parse: Verb: Pres Act Part Dat Sing Masc
  • Root: ἀκούω
  ἀκούοντος
  • Parse: Verb: Pres Act Part Gen Sing Masc
  • Root: ἀκούω
  ἀκουόντων
  • Parse: Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc
  • Root: ἀκούω
  ἀκούουσι
  • Parse:
   • Verb: Pres Act Part Dat Plur Masc
   • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • Root: ἀκούω
  ἀκούουσιν
  • Parse:
   • Verb: Pres Act Part Dat Plur Masc
   • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • Root: ἀκούω
  ἀκοῦσαι
  ἀκούσαι
  ἀκούσαιμι
  ἀκούσαντα
  • Parse: Verb: 1Aor Act Part Acc Sing Masc
  • Root: ἀκούω
  ἀκούσαντες
  • Parse: Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
  • Root: ἀκούω
  ἀκουσάντων
  • Parse: Verb: Aor Act Part Gen Plur Masc
  • Root: ἀκούω
  ἀκούσας
  • Parse: Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
  • Root: ἀκούω
  ἀκούσασα
  • Parse: Verb: Aor Act Part Nom Sing Fem
  • Root: ἀκούω
  ἀκούσασαι
  • Parse: Verb: Aor Act Part Nom Plur Fem
  • Root: ἀκούω
  ἀκούσασιν
  • Parse: Verb: Aor Act Part Dat Plur Masc
  • Root: ἀκούω
  ἀκούσατε
  • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
  • Root: ἀκούω
  ἀκουσάτω
  • Parse: Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
  • Root: ἀκούω
  ἀκουσάτωσαν
  • Parse: Verb: Aor Act Imperative 3rd Plur
  • Root: ἀκούω
  ἀκούσει
  ἀκούσεσθαι
  ἀκούσεσθε
  • Parse: Verb: Fut Mid Deponent Ind 2nd Plur
  • Root: ἀκούω
  ἀκούσεται
  ἀκούσετε
  ἀκούσῃ
  • Parse:
   • Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
   • Verb: Fut Mid Deponent Ind 2nd Sing
  • Root: ἀκούω
  ἀκούσῃς
  ἀκούσητε
  ἀκουσθεῖσι
  • Parse: Verb: Aor Pass Part Dat Plur Neut
  • Root: ἀκούω
  ἀκουσθεῖσιν
  • Parse: Verb: Aor Pass Part Dat Plur Neut
  • Root: ἀκούω
  ἀκουσθῇ
  • Parse: Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
  • Root: ἀκούω
  ἀκουσθῆναι
  ἀκουσθήσεται
  ἀκουσθήσῃ
  • Parse: Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
  • Root: ἀκούω
  ἀκουσθήτω
  • Parse: Verb: Aor Pass Imperative 3rd Sing
  • Root: ἀκούω
  ἀκουσιάζομαι
  ἀκουσιάζω
  • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
  • Meaning: to sin through ignorance, sin inadvertently, sin unintentionally
  • Forms:
   • ἀκουσιάζομαι Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
   • ἀκουσιασθείσης Verb: Aor Pass Part Gen Sing Fem
  ἀκουσιασθείσης
  ἀκούσιον
  ἀκούσιος
  • Parse: Adj: Nom Sing Masc
  • Meaning: against one's will, involuntary, unintentional, constrained, under duress, committed not on purpose
  • Forms:
  Singular
   MascFemNeut
  NOMἀκούσιοςἀκούσιον
  GENἀκουσίου
  DATἀκουσίῳ
  ACCἀκούσιον
  Plural
   MascFemNeut
  NOMἀκούσιοιἀκούσια
  GENἀκουσίων
  DATἀκουσίοις
  ACCἀκουσίουςἀκούσια
  ἀκουσίων
  ἀκουσίως
  • Parse: Adverb
  • Meaning: unintentionally, involuntarily, inadvertently
  ἀκούσομαι
  ἀκούσομεν
  ἀκουσόμεθα
  • Parse: Verb: Fut Mid Deponent Ind 1st Plur
  • Root: ἀκούω
  ἄκουσον
  • Parse: Verb: 1Aor Act Imperative 2nd Sing
  • Root: ἀκούω
  ἀκούσονται
  • Parse: Verb: Fut Mid Deponent Ind 3rd Plur
  • Root: ἀκούω
  ἀκούσουσι
  ἀκούσουσιν
  ἀκουστά
  ἀκουσταί
  ἀκουστάς
  ἀκουστή
  ἀκουστήν
  ἀκουστής
  ἀκουστής
  • Parse: Noun: Nom Sing Masc
  • Meaning: hearer, listener
  ἀκουστόν
  ἀκουστός
  • Parse: Adj: Nom Sing Masc
  • Meaning: heard, audible, hear-able
  • Forms:
   • ἀκουσταί
    • Adj: Nom Plur Fem
    • Adj: Dat Sing Fem
   • ἀκουστά Adj: Acc Plur Neut
   • ἀκουστάς Adj: Acc Plur Fem
   • ἀκουστή Adj: Nom Sing Fem
   • ἀκουστήν Adj: Acc Sing Fem
   • ἀκουστής Adj: Gen Sing Fem
   • ἀκουστόν Adj: Nom Sing Neut
  ἀκούσω
  ἀκουσώμεθα
  • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Subj 1st Plur
  • Root: ἀκούω
  ἀκούσωμεν
  ἀκούσωσι
  ἀκούσωσιν
  ἀκουτιεῖς
  ἀκουτίζω
  • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
  • Meaning: to make to hear, cause to hear, make known orally
  • Forms:
   • ἀκουτιεῖς Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
   • ἀκουτίσασθε Verb: Aor Mid Imperative 2nd Plur
   • ἀκούτισον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
   • ἀκουτιῶ Verb: Fut Act Ind 1st Sing
   • ἠκούτισεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
   • ἠκούτισας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  ἀκουτίσασθε
  ἀκούτισον
  ἀκουτιῶ
  ἀκούω
  • Present Verbs
  • ἄκου᾽ Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
  • ἄκουε Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
  • ἀκούει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • ἀκούειν Verb: Pres Act Infin
  • ἀκούεις Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
  • ἀκούεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
  • ἀκούεται Verb: Pres Pass Ind 3rd Sing
  • ἀκούετε
   • Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
   • Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
  • ἀκουέτω Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
  • ἀκούῃ
   • Verb: Pres Act Subj 3rd Sing
   • Verb: Pres Mid/Pass Ind/Subj 2nd Sing
  • ἀκούηται Verb: Pres Mid/Pass Subj 3rd Sing
  • ἀκούομεν Verb: Pres Act Ind 1st Plur
  • ἀκούονται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
  • ἀκούωσι Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
  • ἀκούωσι(ν) Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
  • ἀκουσώμεθα Verb: Pres Mid/Pass Subj 1st Plur
  • Present Participles
  • ἀκουόμενοι Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Plur Masc
  • ἀκουομένων Verb: Pres Mid/Pass Part Gen Plur Masc/Fem/Neut
  • ἀκούοντα
   • Verb: Pres Act Part Nom Plur Neut
   • Verb: Pres Act Part Acc Sing Masc
  • ἀκούοντας Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
  • ἀκούοντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • ἀκούοντι Verb: Pres Act Part Dat Sing Masc
  • ἀκούοντος Verb: Pres Act Part Gen Sing Masc
  • ἀκουόντων Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc
  • ἀκούουσι
   • Verb: Pres Act Part Dat Plur Masc
   • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • ἀκούουσι(ν)
   • Verb: Pres Act Part Dat Plur Masc
   • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • ἀκούων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • Imperfect
  • ἄκου᾽ Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
  • ἤκουε Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
  • ἤκουεν Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
  • ἠκούετο Verb: Imp Mid Ind 3rd Plur
  • ἤκουον Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
  • Future
  • ἀκούσῃ Verb: Fut Mid Deponent Ind 2nd Sing
  • ἀκούσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • ἀκούσεσθαι Verb: Fut Mid Infin
  • ἀκούσεσθε Verb: Fut Mid Deponent Ind 2nd Plur
  • ἀκούσεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
  • ἀκούσετε Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
  • ἀκουσθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • ἀκούσομαι Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
  • ἀκουσόμεθα Verb: Fut Mid Deponent Ind 1st Plur
  • ἀκούσομεν Verb: Fut Act Ind 1st Plur
  • ἀκούσονται Verb: Fut Mid Deponent Ind 3rd Plur
  • ἀκούσουσι Verb: Fut Act Ind 3rd. Plur
  • ἀκούσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd. Plur
  • Aorist Active Verbs
  • ἀκοῦσαι Verb: Aor Act Infin
  • ἤκουσα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
  • ἤκουσας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • ἤκουσε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἤκουσεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἠκούσαμεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
  • ἠκούσατε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
  • ἤκουσαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἀκούσαιμι Verb: Aor Act Opt 1st Sing
  • ἄκουσον Verb: 1Aor Act Imperative 2nd Sing
  • ἀκουσάτω Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
  • ἀκούσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
  • ἀκουσάτωσαν Verb: Aor Act Imperative 3rd Plur
  • ἀκούσω Verb: Aor Act Subj 1st Sing
  • ἀκούσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
  • ἀκούσητε Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
  • ἀκούσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • ἀκούσωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
  • ἀκούσωσι Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
  • ἀκούσωσι(ν) Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
  • Aorist Passive Verbs
  • ἠκούσθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • ἠκούσθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
  • ἀκουσθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
  • ἀκουσθῆναι Verb: Aor Pass Infin
  • ἀκουσθήσῃ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
  • ἀκουσθήτω Verb: Aor Pass Imperative 3rd Sing
  • Aorist Participles
  • ἀκούσαντα Verb: 1Aor Act Part Acc Sing Masc
  • ἀκούσαντες Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
  • ἀκουσάντων Verb: Aor Act Part Gen Plur Masc
  • ἀκούσας Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
  • ἀκούσασα Verb: Aor Act Part Nom Sing Fem
  • ἀκούσασαι Verb: Aor Act Part Nom Plur Fem
  • ἀκούσασιν Verb: Aor Act Part Dat Plur Masc
  • ἀκουσθεῖσι Verb: Aor Pass Part Dat Plur Neut
  • ἀκουσθεῖσιν Verb: Aor Pass Part Dat Plur Neut
  • Perfect
  • ἀκήκοα Verb: Perf Act Ind 1st Sing
  • ἀκηκόαμεν Verb: Perf Act Ind 1st Plur
  • ἀκήκοας Verb: Perf Act Ind 2nd Sing
  • ἀκηκόασι Verb: Perf Act Ind 3rd Plur
  • ἀκηκόασιν Verb: Perf Act Ind 3rd Plur
  • ἀκηκόατε Verb: Perf Act Ind 2nd Plur
  • ἀκηκόει Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
  • ἀκηκόειν
   • Verb: Perf Act Infin
   • Verb: Pluperfect Act Ind 1st Sing
  • ἀκήκοεν Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
  • ἀκηκοέναι Verb: Perf Act Infin
  • ἀκηκοότας Verb: Perf Act Part Acc Plur masc
  • ἀκηκοότες Verb: Perf Act Part Nom Plur Masc
  • ἀκηκοώς Verb: Perf Act Part Nom Sing Masc
  • ἤκουσται Verb: Perf Mid Ind 3rd Sing
  ἀκούων
  • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • Root: ἀκούω
  ἀκούωσι
  • Parse: Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
  • Root: ἀκούω
  ἀκούωσιν
  • Parse: Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
  • Root: ἀκούω