διΐ
 • Parse: Noun: Dat Sing Masc
 • Root: ζεύς
διίημι, διΐημι
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to spread (wings), unfurl
  • to let go of
  • to blow through
 • Forms:
  • διείς Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
διικνείσθω
διϊκνέομαι
διϊκνούμενος
διίπταμαι
διΐστημι, διίστημι
διίστησιν, διΐστησι
διϊστορέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to examine carefully
διϊστῶσιν, διιστῶσιν
διϊσχυρίζομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Deponent Ind 1st Sing
 • Meaning: to insist, maintain firmly
 • Forms: